Subsidie opvanginstellingen

Het gemeentebestuur wil instaan voor het maatschappelijke en individuele welzijn van zijn inwoners.

De gemeente Kortenberg voorziet subsidies voor: door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vergunde zorgaanbieders die voorzien in woon- of dagondersteuning via persoonsvolgende financiering en/of die rechtstreeks toegankelijke hulp bieden aan inwoners uit Kortenberg. Rechtstreeks toegankelijke hulp in beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of -verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

Het doel van deze subsidie is om vergunde zorgaanbieders te ondersteunen in hun werking naarmate ze inwoners van Kortenberg opvangen en verzorgen.

Voorwaarden

Elke vergunde zorgaanbieder ontvangt 250 euro per persoon die gedomicilieerd is in Kortenberg en;

  • minimaal 20 dagen opgenomen en verzorgd werd in de instelling

of;

  • minimum 5 dagen gebruik maakt van dag- of woonondersteuning via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Procedure

  • Elke subsidieaanvraag wordt ingediend bij de dienst Senioren en Zorg door het invullen van het daartoe bestemde online aanvraagformulier of papieren versie onderaan deze pagina.
  • Bij de aanvraag wordt ook het rekeningnummer vermeld waarop de subsidies gestort mogen worden.
  • De termijn waarbinnen men de subsidieaanvraag kan doen, bevindt zich tussen 1 januari 2023 en 15 februari 2023.
  • De dienst Senioren en Zorg kijkt de ingediende stukken na en legt een uitbetalingsverzoek voor de desbetreffende subsidie ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de instelling die werd opgegeven bij de subsidieaanvraag. De instelling verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee te delen aan de dienst Senioren en Zorg. De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 30 maart 2023.
  • Tussen 30 maart en 15 april jaar 2023 kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
  • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 30 mei 2023.
Online aanvragen

Contactinformatie