Subsidie terugbetaling huurgelden schoolinfrastructuur erkende Kortenbergse turnverenigingen

Om kostenbesparend en plaatsbesparend te werken kunnen Kortenbergse gemeentescholen gebruik maken van de tumtoestellen eigendom van de erkende Kortenbergse turnverenigingen.

De erkende Kortenbergse turnverenigingen ontvangen ter compensatie van het gebruik van hun turntoestellen door de scholen een gedeeltelijke terugbetaling van het huurgeld voor het gebruik van de gemeentelijke schoolinfrastructuur voor de wekelijkse lessen van de turnvereniging.

Voorwaarden

  1. De turnvereniging dient door de gemeente erkend te zijn en dus te voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.
  2. Deze subsidies worden verleend aan de erkende Kortenbergse turnverenigingen die beschikken over eigen turntoestellen.
  3. Men stelt de eigen turntoestellen ter beschikking aan de Kortenbergse gemeentescholen om te gebruiken tijdens de sportlessen van de scholen.
  4. Het tummateriaal dient gekeurd te zljn op basis van een jaarlijkse inspectie uitgevoerd door een erkende keurder

Procedure

Men kan de subsidies als volgt verkrijgen: Voor de aanvraagtot subsidiëring gebruikt de aanwager de daartoe bestemde formulieren (online of offline) en dient ze in bij de sportdienst. 

  1. De tumvereniging kan maximaal één aanwaag doen per betaald huurgeld.
  2. De subsidieaanwaag kan tot maximaal zes maanden na de factuurdatum van het huurgeld gebeuren.
  3. De bekendmaking van de subsidies vindt maximaal plaats binnen de twee maanden na de aanwaag.
  4. Na bekendmaking van de subsidies kan de aanvrageÍ binnen de tien werkdagen gemotiveerd beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.
  5. De uitbetaling van de subsidie zalÍenlaatste vier maanden na de aanvraag gebeuren

Bedrag

De tumvereniging ontvangt jaarlijks een subsidie ten bedrage van 2/3d" van het te betalen huurgeld voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.

Uitzonderingen

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door het bestuur van de gemeente Kortenberg.

Regelgeving

Subsidiereglement terugbetaling huurgelden schoolinfrastructuur erkende Kortenbergse turnverenigingen.

Dit reglement gaat invoege vanaf I 4.0 1 . 2020 eneindigt op 3l .12.2025.

Online aanvragen

Contactinformatie