Subsidie voor grootschalige bovenlokale cultuurevenementen

Deze subsidie heeft als doel socio-culturele evenementen te ondersteunen die plaats hebben in Kortenberg. 

Wij verwijzen naar het subsidiereglement, dat u onder aan de pagina terug vindt, voor een gedetailleerde opsomming van de voorwaarden, aanvraagprocedure en streefdata.

Alleen erkende Kortenbergse verenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie.

De subsidie kan aangevraagd worden in een samenwerkingsverband met meerdere erkende Kortenbergse verenigingen

Voorwaarden

Dit subsidiereglement heeft als doel socio-culturele evenementen te ondersteunen, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het evenement is een cultureel evenement dat zich aansluit bij één of meer van de volgende functies: amateuristische kunstbeoefening, gemeenschapsvorming, cultuurbeleving, cultuurspreiding, maatschappelijke activering, bevorderen van cultuurparticipatie. Fuiven zijn uitgesloten.
 2. Cultuur speelt een centrale rol binnen de programmatie, met een visie en een verhaal dat duidelijk en herkenbaar is naar de buitenwereld toe. De inhoud van het programma heeft een bovenlokaal karakter en trekt mensen van buiten de gemeentegrenzen aan.
 3. Het evenement speelt zich af binnen de gemeentegrenzen van Kortenberg.
 4. Het evenement heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk. 
 5. De toegang tot het evenement is financieel laagdrempelig en het evenement heeft geen winstoogmerk. Puur commerciële, alsook discriminerende en politieke activiteiten en activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking voor betoelaging.
 6. Het evenement richt zich duidelijk naar gezinnen. Het project heeft een aantoonbaar luik dat gericht is op kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar.
 7. Het evenement heeft op alle vlakken een hoog kwaliteitsniveau (opzet, programma, aankleding en uitstraling)
 8. Het evenement heeft een bovenlokale uitstraling.
 9. Het programma en de promotie moeten de gemeentegrenzen ruimschoots overstijgen. De aantrekkingskracht moet van die aard zijn dat mensen van buiten de gemeentegrenzen op basis van het programma afzakken naar het evenement.
 10. Het evenement heeft een grote organisatorische en financiële zelfstandigheid.
 11. Het evenement heeft een groot publieksbereik van minimum 1000 bezoekers.
 12. Het evenement wordt ruim bekend gemaakt.
 13. De subsidieerbare uitgaven zijn hoger dan € 5000 

Als subsidieerbare kosten voor deze subsidie komen in aanmerking:

 1. Uitkoopsommen artiesten (incl. vervoersonkosten)
 2. Licht en geluid
 3. SABAM en billijke vergoeding
 4. Huur van spelmateriaal als randanimatie

Procedure

De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk ten laatste 8 weken voor de start van het evenement ingediend zijn om in aanmerking te komen voor subsidiering.

Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden en tijdig worden ingediend.
Enkel volgende wijzen van indienen zijn mogelijk:

 • Online via www.kortenberg.be. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van registratie door de website.
 • Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar cultuur@kortenberg.be. De datum van ontvangst is de datum van ontvangst op de mailserver van de gemeente.

De cultuurdienst toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en formuleert een advies aan het schepencollege. Het schepencollege beslist of het evenement in aanmerking komt voor subsidiering.

De vereniging krijgt ten laatste 4 weken na de indiening van de aanvraag van de toelage een principiële toekenning van de subsidie. (mits na afloop de nodige bewijsstukken worden ingediend)

 

Meebrengen

Uiterlijk 3 maanden na het evenement dienen volgende bewijsstukken ingediend te worden:

 • Een verslag van de activiteit
 • Een financieel overzicht (inkomsten en uitgaven)
 • Betalingsbewijzen voor de subsidieerbare kosten (artikel 4)  op naam van de vereniging
 • Voorbeelden van de communicatie.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de  vereniging voor de ingediende activiteit niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.

Bedrag

Elke vereniging krijgt dit bedrag per goedgekeurde subsidieaanvraag met een maximum van 30% van de subsidieerbare kosten met een plafond dat jaarlijks vóór 1 januari van het betrokken werkjaar beslist wordt.

Uitzonderingen

Activiteiten van een koepelorganisatie die in Kortenberg worden georganiseerd door een lokale afdeling komen niet in aanmerking.

Regelgeving

Een evenement  kan slechts één keer per jaar, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging binnen dit subsidiereglement. De vereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. Bij samenwerking tussen twee of meerdere verenigingen of organisaties aan één activiteit, vallen alle samenwerkende verenigingen onder de hier vermelde beperking.

Online aanvragen

Contactinformatie