Subsidie voor sanering in het kader van vernieuwing van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten in het Vlaamse Gewest tegen te gaan, kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden (sloop- en/of ontmantelingswerken). Het vastgoed moet wel opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Voorwaarden

U kunt een subsidie krijgen zowel als natuurlijke persoon als als rechtspersoon (incl. vzw's) en als u aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Het onroerend goed moet 2 opeenvolgende jaren in de Inventaris zijn opgenomen. Als bewijs geldt het registratieattest.
 • U mag ten hoogste 2 jaar de nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het moment van de premieaanvraag
 • Het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum 24.750 euro zijn (excl. btw)
 • De kadastrale oppervlakte moet ten minste 5 are zijn.

Meer informatie over de voorwaarden kunt u nalezen op de website.

Bedrag

De financiële tegemoetkoming bedraagt:

 • 60% van de kosten van de saneringswerken als de aanvrager aantoont dat het saneringsvoorstel en de te realiseren herbestemming substantieel bijdragen aan één of meer van volgende doelstellingen:
  • de verhoging van het ruimtelijk rendement
  • de ontharding en vergroening
  • de transitie naar hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit
  • de versterking van de verweving van activiteiten, of van gedeeld of meervoudig ruimtegebruik
 • 30% van de kosten van de saneringswerken in alle andere gevallen.

Regelgeving

Decreet van 19/04/1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

BVR van 1/07/1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Wijzigingsdecreet van 18/06/2021