Vastgoedinformatie voor burgers

Wat is vastgoedinformatie?

  • Informatie uit het plannenregister en het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend..
  • Het bevat tevens informatie over de zonering en de voorschriften van een perceel. Het geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (gewestplannen, plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen…) die van kracht zijn en de voorschriften die gelden als u op het perceel iets wil realiseren.
  • Een overzicht van de verleende vergunningen op een bepaald perceel. Hierop staan ook de vastgestelde bouwovertredingen.

Digitale aanvraag

Met het oog op een efficiënte, snelle en kwalitatieve dienstverlening gebeurt het aanvragen en verlenen van vastgoedinformatie (stedenbouwkundige inlichtingen) digitale wijze.

Vanaf 15 mei 2023 zal de indiening voor vastgoedmakelaars moeten verlopen via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. 

Geldigheid?

Elke aanvraag betreft een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Gebruikt u deze informatie bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar. 

Procedure

  • Om een aanvraag in te dienen, dient u eerst eenmalig geregistreerd te zijn in het systeem van de gemeente Kortenberg, als organisatie, individuele aanvrager of beide. Onder één organisatie kunnen meerdere aanvragers geregistreerd worden. Registreer u via de link die u onderaan deze pagina vindt bij de gerelateerde informatie.
  • Eens u geregistreerd bent, vult u het digitale aanvraagformulier in. U vindt dit onderaan deze pagina bij de gerelateerde informatie. Het aanvraagformulier bevat naast de gegevens van de aanvrager de kadastrale gegevens van het onroerend goed zoals gekend bij het kadaster (CaPaKey), raadpleegbaar via de website van de Vlaamse overheid www.geopunt.be.
  • Het document met de vastgoedinformatie wordt u digitaal bezorgd via het door u in het aanvraagformulier opgegeven mailadres.
  • U ontvangt de informatie binnen maximaal 30 dagen. De termijn begint te lopen na het versturen van uw aanvraag.

Bedrag

  • De retributie voor het aanvragen van vastgoedinformatie bedraagt 100 euro per aangevraagd perceel.
  • Aanvragen voor verschillende percelen mogen als 1 aanvraag ingediend worden maar worden per perceel aangerekend.
  • De factuur wordt nagestuurd.

Contactinformatie