Vergunning tijdelijke inname openbaar domein

Inname openbaar domein voor bestaande gebruikers - aanvraagformulier

Als je voor een verhuis of werken aan je huis of pand tijdelijk het openbaar domein (de openbare weg, het fiets- of voetpad, parkeerplaatsen, ...) wilt innemen, dan heb je hiervoor steeds een vergunning nodig. De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een stelling, container, verhuiswagen, een levering van bouwmaterialen, ...

Voor dergelijke tijdelijke situaties moet je een vergunning voor de inname van het openbaar domein aanvragen bij het gemeentebestuur. Het openbaar domein mag immers nooit worden ingenomen zonder voorafgaandelijke toestemming.

Deze vergunning geeft je de toelating om een bepaalde ruimte van het openbaar domein in te nemen.

De nodige verkeerssignalisatie om de inname veilig te laten verlopen zit dus ook vervat in de aanvraag. 

Ook voor evenementen op openbaar domein is zo’n vergunning noodzakelijk. Hierbij zorgt de dienst Vrije Tijd voor de volledige afhandeling van het dossier, inclusief de nodige vergunning voor de inname van het openbaar domein (zie uitzonderingen onderaan).

Doelgroep

Een vergunning voor de inname van het openbaar domein kan aangevraagd worden door een particulier, vereniging of door een private onderneming.

Ondernemingen die een aanvraag willen indienen voor hun klanten en over een Eagle-account beschikken, kunnen de vergunning aanvragen via het digitaal portaal.

Voorwaarden

Afhankelijk van de aard, plaats en tijd van de inname worden bepaalde voorwaarden opgelegd aan de inname van het openbaar domein. Zo kan er bijvoorbeeld een tijdsbeperking gekoppeld worden aan de inname.

Elke aanvraag wordt ook afzonderlijk bekeken in functie van verkeersveiligheid, reeds geplande evenementen, doorgaand verkeer, ... De dienst Mobiliteit vraagt indien nodig het advies aan politie en andere gemeentediensten. 

Deze voorwaarden worden opgenomen in de vergunning zelf en dienen strikt gevolgd te worden.  

Bovendien moet de aanvrager of de uitvoerder van de werken steeds zorgen voor duidelijke signalisatie van de inname zelf, en dit om de veiligheid van de voetgangers of weggebruikers te waarborgen. Zo moet er bijvoorbeeld signalisatie (bijvoorbeeld verkeersborden of -kegels, beschermnetten, verlichting, ...) voorzien worden op de container of stelling zelf. 

Bij de dienst Wegen en Groen (Engerstraat 172, Erps-Kwerps) kan je als particuliere inwoner verkeersborden E3 ontlenen. Dit kan enkel door minimaal drie werkdagen voor aanvang van de werken een afspraak te maken, op werkdagen tussen 8 en 12 u. via kortenberg.mijnafspraakmaken.be/client of via 02 755 30 70. Je dient de verkeersborden E3 minimaal 48 u. voor aanvang van de inname te plaatsen. 

Volgens het uitleenreglement gestemd op de gemeenteraad van 16 april 2022 mogen de verkeersborden maximaal vijf werkdagen ontleend worden. Bij laattijdige inlevering van de verkeersborden wordt (een deel van) de waarborg ingehouden. 

Procedure

Wanneer aanvragen

Bij de vergunningsaanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen inname zonder verkeershinder en inname met hinder. 

 • Neem je bij je inname het voetpad, parkeerzones of een deel van de openbare weg in, waarbij doorgaand verkeer nog mogelijk is en het dus niet nodig is om de straat af te sluiten? Of had je graag een tijdelijke parkeerplaats voorzien voor een verhuis- of ceremoniewagen? 
  • Standaardaanvraag: minstens 10 werkdagen voor de start van de tijdelijke inname van het openbaar domein.
  • Spoedaanvraag: minstens 2 werkdagen voor de start van de tijdelijke inname van het openbaardomein en voor 9 u. 's morgens.
 • Dien je de volledige rijbaan af te sluiten?
  • Dan moet je minimum 30 dagen vóór de aanvangsdatum een aanvraag indienen.

Deze termijnen moeten strikt gerespecteerd worden om een vlotte behandeling van je vergunningsaanvraag te kunnen garanderen. Laattijdige aanvragen zullen dan ook worden geweigerd.

Hoe aanvragen

Aanvraag indienen

Je dient je aanvraag online in via het digitale loket en doorloopt de verschillende stappen. Voor de verkeersborden op te halen dien je een afspraak te maken met de uitvoeringsdiensten via https://kortenberg.mijnafspraakmaken.be/client/ of 02 755 30 70.

Heb je al een login, dan kan je je eerst aanmelden via het digitale loket.

Graag een houvast? Lees dan eerst de handleiding hoe het aanvraagformulier werkt.

Indien je niet over een computer beschikt, kan je ook terecht in de openbare computerruimtes van de Bib. Lukt dit niet, dan kan je de vergunning ook aanvragen bij de dienst Mobiliteit via 02 755 30 70, door een afspraak online te maken of via mobiliteit@kortenberg.be.

Volgende informatie is nodig om een vergunning te kunnen opmaken:
 • naam, adres en contactgegevens van de aanvrager;
 • adres waar de inname van het openbaar domein is gelegen;
 • lengte en breedte van de inname;
 • een situatieschets van de plaats van de inname; 
 • periode van de inname en tijdsbestek; 
 • aard van de inname (bijvoorbeeld: container, stelling, verhuiswagen, ...);
 • mogelijke verkeershinder (bijvoorbeeld geen doorgaand verkeer mogelijk, wegomleiding nodig...).
   

Behandeling van de aanvraag

Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken in functie van verkeersveiligheid, geplande evenementen, doorgaand verkeer, …
Indien nodig wordt ook advies aan politie en andere diensten gevraagd.

Na de behandeling wordt de aanvraag goedgekeurd en ontvang je een vergunning.

Na het verlopen van je vergunning wordt er een factuur opgemaakt.

 

 

Bedrag

Voor de inname van het openbaar domein, werd een belastingreglement opgesteld. 

Belasting op het gebruik van de openbare weg

De belasting is samengesteld als volgt:

 1. Een vaste administratieve kost van 20 euro voor standaardaanvragen of een vaste administratieve kost van 40 euro bij spoedaanvragen voor de verwerking van de aanvraag;
 2. Een vaste kost voor de inname van het openbaar domein, berekend volgens volgende formule: 0,30 euro per vierkante meter per dag. De aanrekening van de belasting gebeurt pro rata het werkelijk aantal dagen van de inname van het openbaar domein. Elke begonnen dag wordt aangerekend.
 3. Voor de afsluiting van een openbare weg of straat zodat deze niet meer kan gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer voor een periode langer dan 2 uur, wordt een belasting van 100 euro per begonnen dag aangerekend.
 4. Voor verlengingen wordt een vaste kost voor de inname van het openbaar domein aangerekend en dit vanaf het ogenblik dat het tegoed van de oorspronkelijke aanvraag is verstreken en op basis van de ingenomen oppervlakte per dag en per locatie. De bijkomende aanrekening gebeurt via dezelfde formule als deze voor de berekening van de vaste kost bij de oorspronkelijke aanvraag.
 5. Bij een spoedverlenging (minstens één werkdag (minimaal 24 uur) voor het aflopen van de tijdelijke inname van het openbaar domein) komt hier bovenop een vaste administratieve kost van 20 euro.

Zonder voorafgaande vergunning wordt er een gasboete opgelegd volgens de algemene bestuurlijke politieverordening.

Zie het volledige belastingreglement hieronder.

Waarborg voor het ontlenen van verkeersborden

Voor het ontlenen van verkeersborden (E3) wordt er 30 euro per bord waarborg gevraagd.

Uitzonderingen

Leuvensesteenweg (N2)

Voor innames van het openbaar domein op een gewestweg (N2 - Leuvensesteenweg) zijn er nog extra aandachtspunten waaraan voldaan moet worden. Aanvragen voor inname openbaar domein voor het plaatsen van een container, stelling, verhuislift, ... (éénmalig of voor een korte periode), worden ten minste 14 dagen vóór de ingebruikneming aangevraagd. Voor iedere ingebruikneming vanaf 24 u., wordt een wettelijk voorziene retributie geheven.

Signalisatieaanvragen worden ten minste 14 dagen vóór de uitvoering van de werken overgemaakt, steeds aangevuld met een beschrijving over de uitvoering van de werken, een uitleg over de voorziene doorgang van de zwakke weggebruikers en een signalisatieplan en de referentie van onze vergunning voor uitvoering van de nutswerken.

Laattijdige aanvragen zullen geweigerd worden.

Evenementen

Organiseer je een evenement op het openbaar domein? Dan heb je ook een vergunning nodig voor deze inname. Maar geen nood: je hoeft enkel je evenement aan te vragen bij de dienst Vrije Tijd. Deze dienst bekijkt het hele dossier en zorgt voor de volledige afhandeling, inclusief de nodige vergunning voor de inname van het openbaar domein. Lees hier meer over de organisatie van evenementen.

Aanvragen vergunning inname openbaar domein via online formulier

Contactinformatie