Vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst moet u een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen bij de gemeente waar uw exploitatiezetel is gevestigd. Er is sprake van een taxidienst als u een onderneming uitbaat die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximaal negen personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Voorwaarden

De vergunning is geldig in heel Vlaanderen voor een periode van vijf jaar. De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar. Per exploitant (KBO-nummer) wordt maar één vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.

Om een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer te verkrijgen, moet u als exploitant aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Beroepsbekwaamheid

 • Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met NACEBEL-code 49.320.

Goed gedrag en zeden

 • Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) afleveren. Het attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.

 • Het is verplicht om jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de vergunning, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan drie maanden zijn

Solvabiliteit

 • Het KBO-nummer dat de vergunning aanvraagt moet ook formeel eigenaar (al dan niet op afbetaling of via leasing) zijn van de voertuigen.

 • Als exploitant moet u in orde zijn met uw sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen) en fiscale lasten (FOD Financiën).

Ecoscore

Het voertuig moet in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan steeds groenere normen. Voor de nieuwe voertuigen sinds 1 januari 2020 (en voor 1 januari 2025) zijn de ecoscores (volgens NEDC- of WLTP-testprocedure) als volgt bepaald:

 • voertuigen met max. 5 zitplaatsen: NEDC 71, WLTP 67
 • voor 5+ zitplaatsen (grote break, monovolume): NEDC 68, WLTP 63
 • voor 5+ zitplaatsen (minibus): NEDC 56, WLTP 54
 • voor voertuigen langer dan 5,1 meter: NEDC 56, WLTP 54

Volgens MB van 21 december 2020:

 • vrijstelling ecoscores voor minibussen uitsluitend ingezet als aangepast vervoer
 • mogelijkheid tot vrijstelling ecoscore voor voertuigen uitsluitend ceremonievervoer van minder dan 40 jaar. Als meer dan 40 jaar: altijd vrijgesteld

Voor nieuwe voertuigen vanaf 1 januari 2025 (en voor 1 januari 2030):

 • WLTP 74 voor voertuigen met max. 5 zitplaatsen
 • WLTP 71 voor 5+ zitplaatsen
 • WLTP 61 voor 5+ minibus
 • WLTP 61 voor voertuigen langer dan 5,1 meter

Voor nieuwe voertuigen vanaf 1 januari 2030:

 • Zero-emissie

Bijkomende normen per exploitatievorm

1. Straattaxi

De tarieven worden bepaald door de exploitant en moeten duidelijk geafficheerd worden

 • op de gele tarievenkaart als er een taxilicht en -meter gebruikt wordt

 • of op de website, app… als de ritten en de betaling via een mobiele app of andere beveiligde digitale toepassing worden geregeld.

 • Een straattaxi mag niet binnen een straal van 200 meter bij een standplaats voor standplaatstaxi’s of op het luchthavendomein van Zaventem komen, tenzij men passagiers aan boord heeft met die bestemming of tenzij men een bestelling heeft voor die bestemming.

2. Standplaatstaxi

(= het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van de gemeente gebruiken)

 • Voor het uitbaten van een standplaatstaxi hebt u een bijkomende machtiging voor een standplaatstaxi nodig. Die machtiging moet u aanvragen bij de gemeente waar de standplaats is gelegen. De wijze van afgifte en de voorwaarden en de vorm van de machtiging kunt u raadplegen in het gemeentelijk reglement.

 • De tarieven moeten duidelijk zichtbaar zijn voor de klant. Als de tarieven niet door de gemeente bepaald worden (zie gemeentelijk reglement), kan de exploitant de tarieven zelf vastleggen.

 • Een standplaatstaxi is verplicht om een taxilicht en de taximeter te gebruiken.

 • Een standplaatstaxi kan op zijn terugrit ook klanten meenemen met handopsteken, zoals de straattaxi. Daarbij gelden de eigen tarieven volgens de gele tarievenkaart.

3. Ceremonieel vervoer

(= het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens drie uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst)

 • De exploitant moet een schriftelijke overeenkomst opstellen met de klant.

 • De overeenkomst geldt voor minstens drie uur.

 • De milieunormen zijn niet altijd van toepassing als het voertuig uitsluitend voor ceremonieel vervoer wordt ingezet (zie ook MB 21 december 2020).

4. Openbaar vervoer (OV) taxi

Meer informatie volgt later.

Procedure

U dient uw aanvraag in via de applicatie Centaurus2020 of via het aanvraagformulier en voegt daar de onderstaande documenten bij.

 • Kopie van de identiteitskaart

 • Uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dat attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.

 • Attest dat bewijst dat u als exploitant in orde bent met de sociale bijdragen (socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen of RSZ).

 • Attest dat bewijst dat u als exploitant in orde bent met de fiscale lasten (attest FOD Financiën).

 • Bewijsstukken die aantonen dat u over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leaseovereenkomst, …).

De onderstaande documenten moeten uiterlijk vóór de opmaak van de vergunningskaarten aangeleverd worden.

 • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).

 • Minstens één van de volgende documenten:

  • de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit, als het voertuig uitgerust is met een taximeter

  • de gegevens over het type en de werking van de apparatuur waarmee ritten worden besteld en geregistreerd

Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit.

De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Die termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van:

 • 409,96 (2023) euro per vergund voertuig

 • of 292, 83 (2023) euro per vergund voertuig dat beantwoordt aan de emissienormen die vanaf 2025 of 2030 van toepassing zijn.

(De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd).

Regelgeving

Afspraak maken voor het afhalen van een taxivergunning

Contactinformatie