Vergunning voor invoer, uitvoer en doorvoer van strategische goederen

Als u in het Vlaamse Gewest woont, hebt u een vergunning nodig bij de invoer, uitvoer en doorvoer van zogenoemde 'strategische goederen'.

  Voorwaarden

  Strategische goederen zijn:

  • vuurwapens, onderdelen en munitie
  • militair materieel en de daaraan verbonden technologie
  • producten voor tweeërlei gebruik (‘dual use’-goederen).

  Vuurwapens, onderdelen en munitie

  • Als u vuurwapens definitief wilt uit- of invoeren dan hebt u hiervoor een vergunning nodig. Bij uitvoer moet het land van bestemming steeds voorafgaand een invoervergunning afgeleverd hebben. Denk er dus ook bij verhuis naar het buitenland aan om tijdig een invoervergunning en uitvoervergunning aan te vragen!
  • Als u vuurwapens tijdelijk wilt meenemen naar een land buiten de EU en gebruiken voor de jacht of schietsport, dan dient u hiervoor een kennisgeving van tijdelijke uitvoer aan te vragen. Die kennisgeving wordt afgeleverd door de dienst Controle Strategische Goederen van het departement Buitenlandse Zaken.
  • Bepaalde civiele vuurwapens en onderdelen zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht.
   • Voor overbrengingen binnen de Benelux hebt u nooit een vergunning nodig. Bij overbrenging naar ons land vragen Nederland en Luxemburg in de regel toch een internationaal invoercertificaat. Ook dit certificaat kan u bij de dienst Controle Strategische Goederen aanvragen.
   • Voor tijdelijke overbrengingen van vuurwapens binnen de Europese Unie (EU) voor de jacht of schietsport volstaat het om over een Europese vuurwapenpas te beschikken in combinatie met een bewijs van deelname aan de activiteit, zoals een jachtinvitatie
  • U mag geen (antieke) wapens als souvenir invoeren, tenzij u daarvoor een invoervergunning hebt. Bepaalde oude wapens zijn evenwel vrijgesteld van invoervergunningsplicht. Het gaat om vuurwapens waarvan het brevet of model dateert van voor 1890 en die uitsluitend werken op zwart kruit.
  • Als u wapens wilt verkopen in het buitenland of aankopen uit het buitenland, dan moet u daarvoor ook een aanvraag indienen bij de dienst Controle Strategische Goederen.
  • Opgelet: de aankoop en verkoop van wapens, essentiële onderdelen en munitie via postorder en internet is verboden voor particulieren! Deze verbodsbepaling geldt voor alle wapens, dus niet alleen voor vuurwapens, maar ook voor blanke wapens, niet-vuurwapens en vrij verkrijgbare wapens. Zo mag een samoeraizwaard (een blank wapen) of luchtdrukgeweer (een niet-vuurwapen) door een particulier niet via internet of postorder aangekocht worden.

  Militair materieel en daaraan verbonden technologie

  Wilt u militair materieel en de daaraan verbonden technologie

  • exporteren naar het buitenland
  • importeren in Vlaanderen
  • doorvoeren door Vlaanderen van het ene naar het andere land,

  dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij de dienst Controle Strategische Goederen. Niet alleen wapens, maar ook andere uitrustingen en ander materieel, bestemd voor het ondersteunen van militaire acties, vallen onder deze optie (de catch-all-clausule). Uitvoer naar landen die worden onderworpen aan een embargo dat is uitgevaardigd door de EU of de VN, is verboden.

  Als u optreedt als tussenhandelaar in de transactie van militair materieel, moet u een vergunning aanvragen bij de FOD Justitie.

  Producten voor tweeërlei gebruik (dual use)

  Dual use of goederen voor tweeërlei gebruik zijn producten (inclusief programmatuur en technologie) die eigenlijk in de civiele industrie worden gebruikt, maar die ook een militaire toepassing kunnen hebben, inclusief een mogelijk gebruik in de productie van massavernietigingswapens.

  Vanwege de internationale veiligheid zijn er strenge regels voor de export en doorvoer van dual-use goederen. De controle op de handel van zulke goederen wordt geregeld op Europees niveau via verordening (EG) nr. 2021/821. De Europese dual use-verordening geeft de verschillende verplichtingen weer als u zulke producten wilt uitvoeren naar een staat die geen lid is van de EU. De verordening bevat een lijst van goederen die als ‘tweeërlei gebruik’ of ‘dual use’ steeds een vergunning nodig hebben voor uitvoer.

  Wilt u als bedrijf dual-use producten, software en technologie,

  • exporteren uit de EU;
  • doorvoeren door Vlaanderen van het ene naar het andere land,

  dan moet u daarvoor mogelijk een vergunning aanvragen bij de Dienst Controle Strategische Goederen. Meer informatie over de procedure voor het bekomen van een vergunning bij onze dienst kan u vinden bij uitvoer dual use goederen.

  De uitvoer van dual use-goederen naar landen die worden onderworpen aan een embargo dat is uitgevaardigd door de EU of de VN, is onderworpen aan bijkomende restricties of zelfs verboden. De “EU Sanctions Map” biedt een overzicht van de geldende beperkingen per land.

  Geblokkeerde goederen bij de douane

  De Belgische douane heeft het recht uitvoer aan verdere controles te onderwerpen en een uitvoer voorlopig te blokkeren tijdens die controle. De Belgische douane kan tijdens die controle onze dienst consulteren over de gecontroleerde aard of gevoeligheid van de items of de gehele transactie. Het is mogelijk dat bij identificatie van potentiële gevoeligheden u verzocht wordt een vereenvoudigde administratieve procedure te doorlopen bij onze dienst in de vorm van een aanvraag voor vrijgavebrief. In het geval van acute gevoeligheden kan de dienst uw transactie onder formele vergunningsplicht plaatsen.

  Procedure

  De dienst Controle Strategische Goederen van de Vlaamse overheid levert verschillende types van vergunningen af. Op de website van deze dienst vindt u alle informatie. U kunt er ook aanvraagformulieren downloaden. Afhankelijk van de aard van het materiaal wordt u geleid naar de documenten en informatie die u nodig hebt om een vergunning aan te vragen.

  Inwoners van Brussel kunnen terecht bij de Directie Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

  Uitzonderingen

  Het Belgische Leger en de Federale Politie zijn federale instellingen en vragen hun vergunningen voor in- en uitvoer van wapens op het federale niveau aan. Daarvoor kunnen ze terecht bij de dienst Vergunningen van de Federale Overheidsdienst Economie.