Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven

Een onderneming, vrij beroep of natuurlijk persoon die een investering in energiebesparing of hernieuwbare energie uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen.

De federale overheid verrekent deze investeringsaftrek op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen zijn verkregen of tot stand gebracht.

Voorwaarden

De fiscale investeringsaftrek is geldig voor:

  • belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting: dat zijn de natuurlijke personen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit
  • belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders
  • de beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden
  • vzw’s voor zover ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelastingen.

Om te kunnen genieten van de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen moeten deze investeringen opgenomen zijn in een bepaalde categorie (bijlage 1 van de Handleiding verhoogde investeringsaftrek – zie rubriek ‘Verdere info’ onder ‘Procedure’).

Procedure

  • Om de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen te verkrijgen moet een attest worden bijgevoegd bij de belastingaangifte.
  • Dit attest wordt aangevraagd binnen drie maanden na de laatste dag van het belastbaar tijdperk waarin de activa zijn verworven, bij het gewest waar de investeringen zijn gebeurd (dus niet op basis van de maatschappelijke zetel).
  • Voor investeringen in het Vlaamse Gewest worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De attesten kunt u online aanvragen.

De volledige procedure voor het online aanvragen van het attest vindt u in de bijlage 2 van de Handleiding verhoogde investeringsaftrek (hieronder).

Verdere info

Bedrag

Financieel voordeel
Aard van de ondernemingInvesteringen 2024 (aanslagjaar 2025) (raming) (*)Investeringen 2023 (aanslagjaar 2024) (**)
Natuurlijke personen/vrije beroepen/vzw’s15,5%20,5%
Vennootschappen15,5%20,5%

(*) Percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de stijging van het indexcijfer van het voorgaande jaar. Dit is het verwachte percentage voor investeringen in 2024 (aanslagjaar 2025), bepaald op basis van eerste ramingen en is geenszins bindend. Het percentage is pas definitief na verschijning in het Belgisch Staatsblad (wordt verwacht april – mei 2024).

(**) Door de inflatie bedroeg het basispercentage voor het berekenen van de verhoogde aftrekken in inkomstenjaar 2023 10,5%. Dit werd verhoogd met 10% tot 20,5%.

Regelgeving

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt ondernemingen de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.