Vermindering van de onroerende voorheffing voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen

U komt in aanmerking voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen als u op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan een aantal voorwaarden. Gezinsbijslag of groeipakket is de nieuwe naam van de kinderbijslag. De vermindering geldt voor eigenaars en voor huurders.

Voorwaarden

Er moet tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • U hebt op 1 januari van het aanslagjaar minstens 2 kinderen die recht hebben op gezinsbijslag.
  • Uw kinderen zijn op 1 januari van het aanslagjaar gedomicilieerd op het adres van de woning waarvoor de vermindering van toepassing is. Dat wil dus zeggen dat de kinderen er ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Voor kinderen met een handicap wordt de vermindering verhoogd als u voor het kind beschikt over een algemeen attest:

  • afgeleverd door de FOD Sociale Zaken tot 31/12/2018, waaruit blijkt dat het kind in totaal minstens 6 punten heeft op de medisch-sociale schaal, of een invaliditeit van minstens 66%.
  • afgeleverd door Kind & Gezin vanaf 01/01/2019, waaruit blijkt dat het kind in totaal minstens 6 punten heeft op de medisch-sociale schaal, of minstens 4 punten in de eerste pijler.

Procedure

Hoe u de vermindering verkrijgt hangt er van af of u eigenaar of huurder bent. Voor eigenaars wordt ze automatisch toegekend. Voor huurders volstaat een eenmalige aanvraag.

Bedrag

De vermindering voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen is een forfaitair bedrag dat van de basisheffing afgetrokken wordt en verhoogd met de opcentiemen.

Hoe veel de vermindering voor u persoonlijk bedraagt, kan u makkelijk uitrekenen via de simulatie van de Vlaamse Belastingdienst.