Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) is een premie voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven. De VOP compenseert de lagere productiviteit én eventuele extra kosten die de gezondheidsproblemen van de werknemer met zich meebrengen. De VOP is er ook voor zelfstandigen.

Voorwaarden

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) beslist of de aandoening van de werknemer erkend wordt als arbeidshandicap of niet en of de werknemer voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de VOP.

Het Departement WSE (DWSE) beslist over het bedrag en de duur van de VOP en laat de werknemer weten of de werkgever de premie krijgt of niet.

De maatregel is er ook voor zelfstandigen (in hoofdberoep of in bijberoep).

Procedure

Erkenning arbeidsbeperking

De werknemer vraagt het recht op de VOP aan bij VDAB. VDAB kan dat recht toekennen op basis van een attest dat aantoont dat de werknemer een (langdurig) gezondheidsprobleem heeft met grote impact op het functioneren op de werkvloer, of door een uitgebreid onderzoek.

  • De VOP van onbepaalde duur wordt toegekend aan werknemers met een langdurige blijvende problematiek.
  • De VOP van bepaalde duur wordt toegekend aan werknemers van wie de aandoening positief evolueert of kan evolueren of voor wie de prognose onduidelijk is.

Aanvraag premie

Na de goedkeuring van de arbeidsbeperking (waarna de werknemer een bevestigingsmail krijgt van VDAB) kan de werkgever via het
WSE-loket de ondersteuningspremie aanvragen bij DWSE.

Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt de VOP aan het einde van elk kwartaal op het bankrekeningnummer van de onderneming gestort. De onderneming ontvangt de premie telkens voor het vorige kwartaal.

Werkgever en werknemer bekijken samen hoe de premie het best kan worden ingezet.

Bedrag

De VOP wordt aan het eind van het volgende kwartaal uitbetaald volgens dit schema.

Kwartaal van aanvraag

% van referteloon

VOP onbepaalde duur

% van referteloon

VOP bepaalde duur

Kwartaal 1-54020
Kwartaal 6-93020
Kwartaal 10-2020

DWSE baseert zich voor de berekening van het referteloon op de
Dmfa-aangifte.

Als werkgever krijgt u gedurende vijf jaar om de drie maanden een premie. Daarna kunt u een verlenging aanvragen.

Op de website leest u hoe het bedrag van de VOP wordt bepaald.