Vragenuurtje

Inwoners van de gemeente kunnen vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad.

 

Voorwaarden

Het vragenuurtje vindt plaats nadat de openbare zitting van de gemeenteraad door de voorzitter werd gesloten.

In totaal is er één uur de tijd voor alle vragen en antwoorden.

Alle vragen die niet kunnen behandeld worden binnen dit tijdsbestek, worden automatisch verdaagd naar de volgende gemeenteraadszitting. Daar worden ze met voorrang behandeld.

De vragen moeten betrekking hebben op aangelegenheden van gemeentelijk belang. Onderwerpen die  dienen behandeld te worden in geheime zitting of aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken, worden niet behandeld.

 

Procedure

Een vraag indienen

Je moet je vraag schriftelijk indienen.

Je verstuurt je vraag met de post naar het gemeentebestuur of overhandigt deze aan het onthaal van het administratief centrum (Dr. V. De Walsplein 30, Kortenberg). Je doet dit tenminste 14 kalenderdagen vóór de gemeenteraadszitting.

De vragen worden behandeld in volgorde van aankomst op het administratief centrum.

De persoon die de brief ondertekende, stelt ook de vraag op de zitting van de gemeenteraad. Wordt de brief ondertekend door meerdere personen, dan geef je in de brief al aan wie de vraag zal stellen. 

 

Ter plaatse een vraag stellen

Wanneer de schriftelijke vragen behandeld werden, kunnen inwoners die de gemeenteraad bijwoonden ook vragen stellen. Deze vragen kunnen enkel gaan over agendapunten die op de voorbije gemeenteraadszitting behandeld werden.

HIervoor is er maximum één uur na de officiële sluiting van de gemeenteraad voorzien.

Werden er geen schriftelijke vragen ingediend, dan worden er maximum 30 minuten voorzien voor het stellen en beantwoorden van de mondelinge vragen.

 

Een digitale gemeenteraad?

Bij een digitale vergadering is het voor de inwoners niet mogelijk om mondelinge vragen te stellen over de agendapunten van de voorbije zitting.

Wens je toch een vraag te formuleren, dan dien je deze over te maken aan beleidsmedewerker@kortenberg.be.

Dit doe je uiterlijk de laatste werkdag voorafgaand aan de dag van de vergadering. De voorzitter beoordeelt of de vraag conform dit artikel werd ingediend en zal deze laten behandelen door het bevoegde gemeenteraadslid na sluiting van het openbaar gedeelte van de zitting en na bespreking en afhandeling van de schriftelijke vragen. 

 

Uitzonderingen

Wilde je een vraag stellen maar kan je om één of andere reden niet aanwezig zijn bij de gemeenteraadsvergadering? Dan kan je je gestelde vragen laten verdagen.

Regelgeving

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikel 39 tot en met 43

Contactinformatie