Vrijstelling leegstandsheffing - Aanvraagformulier

Gegevens leegstaande woning of gebouw:

Adres

Aanvrager

Ik ben een: *

Natuurlijk persoon

Adresgegevens

Rechtspersoon

Adresgegevens rechtspersoon

Aard zakelijk recht

Vink aan wat van toepassing is

Aanvraag vrijstelling omwille van volgende reden(en)

Vink aan wat van toepassing is *

Opgelet: Hebt u bovenaan (een) vrijstelling(en) aangevinkt met een '¹'? Vergeet dan niet het/de bijhorende bewijsstuk(ken) mee op te laden:

De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft.

 • bewijs opname afgeleverd door de woon- en verzorgingsinstelling.

De belastingplichtige die voor een langdurig verblijf (minimum 1 jaar) werd opgenomen in een psychiatrische instelling.

 • bewijs opname geleverd door de instelling.

Er werd een omgevingsvergunning afgeleverd

 • dossiernummer en datum beslissing 

Voor renovatiewerken: de werkzaamheden moeten van die aard zijn dat de woning of het gebouw tijdens de werken niet in gebruik kan genomen worden. 

 • een plan of tekening en enkele foto's van de bestaande toestand van het te renoveren gedeelte;
 • een plan of tekening en enkele foto's van de toestand na renovatie als deze verschillend is van de bestaande toestand;
 • een overzicht of opsomming van de niet-vergunningsplichtige werken die worden uitgevoerd;
 • een raming van de kosten, vergezeld van offertes, facturen, bestekken van de uit te voeren en reeds uitgevoerde werken;
 • een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer de werken worden uitgevoerd.
 • een akkoord van de mede-zakelijk gerechtigden (indien van toepassing)

Voor de renovatie van een beschermd monument opgenomen op de inventaris van Bouwkundig Erfgoed Vlaanderen.

 • niet-vervallen omgevingsvergunning of renovatienota
 • bewijs beschermd als monument

Voor woningen en/of gebouwen getroffen door een ramp

 • bewijs van deze ramp

Voor onteigening

 • bewijs van onteigening

Voor woningen en/of gebouwen die het onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure of onderzoek

 • stukken waarvan de stand van zaken kan worden afgeleid

Ingehuurd door de gemeente, Welzijnshuis (OCMW) of sociale woonorganisatie

 • huurcontract

Sociale huisvestingsmaatschappijen

 • renovatiedossier ingediend bij VMSW

Sociaal verhuurkantoor

 • huurcontract met een looptijd van minimum 9 jaar

Verzegeling in kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure

 • bewijsstukken van dit strafrechtelijk onderzoek of de expertise