Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is.

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u ten vroegste op de dag van uw 65ste verjaardag aanvragen.
 • Uw handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. U moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van uw handicap op het dagelijkse leven weer). Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:
  • u verplaatsen
  • eten bereiden en opeten
  • uzelf verzorgen en aankleden
  • uw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
  • gevaar inschatten en vermijden
  • contacten onderhouden met andere personen
 • U moet aangesloten zijn bij een zorgkas in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. U moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.
 • Op de datum waarop uw recht op het zorgbudget ingaat, moet u minstens 10 kalenderjaren, waarvan minstens 5 opeenvolgende kalenderjaren, aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • minstens één dag van het jaar in Vlaanderen of Brussel wonen (onder wonen wordt verstaan ‘ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister’);
  • op 1 januari van het jaar sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

   Deze jaren moeten voorafgaan, maar niet onmiddellijk voorafgaan aan uw recht op het zorgbudget: hebt u ooit een periode van 10 jaar, waarvan 5 opeenvolgende jaren, in Vlaanderen of Brussel gewoond, dan voldoet u aan deze voorwaarde. Voor personen die jonger zijn dan 18 jaar, is deze voorwaarde niet van toepassing.
   Deze woonvoorwaarde geldt vanaf 1 januari 2022 en enkel voor nieuwe dossiers.
 • Het inkomen van uzelf en uw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met:
  • Pensioen
  • Beroepsinkomsten
  • Vervangingsinkomen
  • Spaargelden
  • Beleggingen
  • Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,..)
  • Verkoop of schenking van eigendommen
  • ….

Procedure

Aanvraag

Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u enkel online indienen. U vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, hebt u uw elektronische identiteitskaart (eID) (met kaartlezer en pincode), een token of een andere digitale sleutel nodig.

Evaluatie

De zorgkas gaat na of u recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd.

Er wordt ook een evaluatie van uw handicap aangevraagd bij de Directie-generaal Personen met een Handicap. Die zal medische informatie opvragen bij uw arts of specialist om uw handicap te kunnen evalueren. Neem bij voorkeur zelf contact op met uw behandelend arts om hem hiervan te verwittigen. Zo weet hij dat hij van de DG Personen met een Handicap bericht mag verwachten.

Meestal nodigt de DG Personen met een Handicap u nog uit voor een gesprek met een arts. Het is mogelijk dat de DG Personen met een Handicap beslist om uw handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat de arts van mening is dat uw medische situatie nog gunstig zal evolueren. Als uw medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om uw handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

Beslissing

Uw zorgkas brengt u op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. De behandeling van een aanvraag na het online indienen duurt gemiddeld 3 tot 4 maanden.

In de beslissingsbrief staat of u al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt. In de bijlage bij de brief staat vermeld hoe u beroep kunt aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

Bij een goedkeuring van de aanvraag, hebt u recht op het zorgbudget vanaf de maand die volgt op uw aanvraag. Er wordt met terugwerkende kracht uitbetaald bij een positieve beslissing. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Meebrengen

Als u hulp nodig hebt bij uw aanvraag, kunt u terecht bij uw ziekenfonds, hulpkas, gemeente, OCMW of sociaal huis. Neem zeker volgende informatie mee, zodat uw aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

 • naam en voornaam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt
 • uw token of elektronische identiteitskaart met pincode
 • uw eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van uw spaargelden en eventuele beleggingen.

De medewerker van het ziekenfonds, de gemeente of het OCMW kan ook met zijn/haar eigen identiteitskaart aanmelden en namens de zorgbehoevende een aanvraag indienen.

Bedrag

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid. Of u recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van u en uw partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

De maximumbedragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en de vrijstellingsgrenzen op het inkomen per gezinscategorie worden geïndexeerd. Ze worden aangepast wanneer de spilindex overschreden wordt.

U kunt zelf inschatten op welk bedrag u recht zou kunnen hebben via een simulatie. Als u de regelgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo makkelijk om deze simulatie zelf uit te voeren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of het OCMW om hierbij te helpen.

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. Die betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit op het rekeningnummer van de begunstigde. U moet niet verantwoorden hoe u het zorgbudget gebruikt.

Bij de Vlaamse Zorgkas gebeurt de uitbetaling elke 25e van de maand. Indien deze dag op een feestdag valt of in het weekend, dan wordt het de laatste werkdag hiervoor uitbetaald. Voor andere zorgkassen neemt u best contact op met deze zorgkas.

Indien de aanvrager overlijdt, wordt het zorgbudget uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Combinatie met andere tegemoetkomingen

 • U kunt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • U kunt het zorgbudget NIET combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Uitzonderingen

Woont u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dan kunt geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.