Aanmelden en vergunnen van een toeristisch logies

Als u in het Vlaamse Gewest een toeristisch logies wilt verhuren of uitbaten, moet u dat logies vooraf aanmelden of laten vergunnen. Een toeristische verblijfsaccommodatie mag u dus niet aanbieden op de toeristische markt als het logies niet aangemeld of vergund is.

Aanbieden op de toeristische markt wordt ruim geïnterpreteerd: zodra u een toeristisch verblijf promoot of bekendmaakt aan de buitenwereld (bijvoorbeeld via het internet, een advertentie, het prikbord van de supermarkt, flyers, ...), moet het aangemeld of vergund worden. Als u bijvoorbeeld uw appartement aan zee verhuurt aan vrienden of kennissen, hoeft u dat tweede verblijf niet aan te melden als toeristisch logies, op voorwaarde dat u het daarnaast niet promoot of bekendmaakt aan de buitenwereld.

Categorieën

Er zijn 5 categorieën van toeristisch logies:

 • hotels
 • openluchtrecreatieve terreinen (subcategorieën: campings, minicampings, kampeerautoterreinen, vakantieparken en verblijfparken)
 • gastenkamerexploitaties
 • vakantiewoningen
 • vakantielogies.

Voor elke (sub)categorie legt het Toeristische Logiesdecreet basiskenmerken en minimumeisen vast, waaraan elk logies van de categorie moet voldoen. Die kenmerken en eisen gaan over de inrichting, sanitaire voorzieningen, brandveiligheid, comfort, hygiëne, onderhoud, enz.

Als binnen dezelfde uitbating of op hetzelfde domein meer dan één (sub)categorie van logies voorkomen (bv. gastenkamers en vakantiewoningen), dan is voor elke (sub)categorie afzonderlijk een vergunning of aanmelding nodig, als u u het logies als dusdanig aanbieden of promoten.

Brussel

Toeristische verblijven in Brussel vallen onder de regelgeving van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Brusselse toeristische bedrijven kunnen wel vrijwillig een vergunning aanvragen bij het Vlaamse Departement Buitenlandse Zaken. Die vergunde verblijven kunnen dan worden meegenomen in de promotie van Toerisme Vlaanderen.

Voorwaarden

De basiskenmerken van de verschillende (sub)categorieën en de minimumnormen om ertoe te behoren, liggen vast. De minimumnormen hebben te maken met de inrichting, de sanitaire voorzieningen, de (brand)veiligheid, het comfort, de netheid en hygiëne en het onderhoud.

Afhankelijk van de categorie waartoe het logies behoort,

 • moet het aangemeld worden
 • of moet er een vergunning worden aangevraagd (zie de tabel onderaan).

Het verschil tussen beiden is de administratieve procedure.

 • De exploitant van een vergunningsplichtig logies bewijst dat het aan de basiskenmerken en minimumeisen voldoet door bij de vergunningsaanvraag documenten voor te leggen.
 • De exploitant van een meldingsplichtig logies verklaart op eer dat het zo is.

Voor meldingsplichtige verblijven kunt u ook vrijwillig een vergunning aanvragen. Het logies hoeft dan niet meer aangemeld worden.

Een (al of niet vrijwillige) vergunning geeft u verschillende voordelen: uw logies krijgt een herkenningsteken en een comfortclassificatie (behalve bij een vakantielogies) en het mag worden opgenomen in de promotie van Toerisme Vlaanderen.

Elk aangemeld en vergund toeristisch verblijf wordt opgenomen in een register. Iedereen kan het register met aangemelde slaapgelegenheden en het register van vergunde toeristische slaapgelegenheden consulteren.

CATEGORIE Aanmelden verplicht? Vergunning verplicht?
Hotels nee ja

Openluchtrecreatief terrein

 • Tot/met 2 plaatsen/percelen en voor maximaal 8 logerende toeristen
   
 • Vanaf 3 plaatsen/percelen of voor meer dan 8 logerende toeristen

ja

 

nee

nee

 

ja

Gastenkamers en vakantielogies

 • Tot/met 2 kamers en voor maximaal 8 logerende toeristen
   
 • Vanaf 3 kamers of voor meer dan 8 logerende toeristen

ja

 

nee

nee

 

ja

Vakantiewoningen

ja neen

Als u een vakantiewoning te huur aanbiedt voor een periode van minstens twee maanden, moet u een Energieprestatiecertificaat (EPC) hebben.;

Procedure

U aanmelden of een vergunning aanvragen kan schriftelijk of digitaal.

Aanmelden

 • Meld uw logies digitaal aan (nieuwe gebruikers moeten zich registreren) of download het aanvraagformulier vanaf de website van het Departement Buitenlandse Zaken en stuur het ingevuld naar de dienst Toeristische Vergunningen per mail, fax of aangetekende brief.
 • Als het aanmeldingsformulier volledig is, krijgt u binnen 10 werkdagen een ontvangstmelding. De datum op die ontvangstmelding is de datum van uw officiële aanmelding en registratie van het logies in het register.
 • Als uw aanmeldingsformulier onvolledig is, wordt u daarvan binnen tien werkdagen op de hoogte gebracht.

Bij de aanmelding van uw logies verklaart u op eer dat uw logies voldoet aan de basiskenmerken en minimumnormen. Informeer u dus goed bij de dienst Toeristische Vergunningen.

Vergunning aanvragen

 • Download het aanvraagformulier op de website van het Departement Buitenlandse Zaken.
 • Verzamel de nodige documenten en attesten, zoals vermeld in het aanvraagformulier, en stuur het ingevulde formulier samen met alle nodige documenten naar de dienst Toeristische Vergunningen per e-mail, fax of aangetekende brief.
 • Als uw aanvraagdossier volledig is, krijgt u binnen 10 werkdagen een ontvangstmelding.
  • Als uw aanvraagdossier niet volledig is, wordt u daarvan binnen 10 werkdagen op de hoogte gebracht. Vanaf dan moet u uw dossier binnen 60 kalenderdagen vervolledigen. Doet u dat niet, dan vervalt uw aanvraag zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gebracht. U kunt wel een verlenging van de termijn aanvragen bij de dienst Toeristische Vergunningen als u daar een goede reden voor hebt.
 • Na de ontvangstmelding maakt de dienst Toeristische Vergunningen een afspraak voor een bezoek ter plaatse.
 • Binnen 30 werkdagen na de datum van de ontvangstmelding ontvangt u de beslissing of uw vergunning is toegekend of geweigerd.
 • Als u niet akkoord gaat met de weigering van de vergunning of met de toegekende comfortclassificatie, kunt u binnen een termijn van 15 werkdagen beroep aantekenen bij de minister van Toerisme.

Regelgeving

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies (Toeristische Logiesdecreet)