Ambulante handel

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent. Ze dekt niet enkel de verkoop van producten maar ook deze van diensten. Ze heeft daarentegen geen betrekking op:

 • de verkopen aan professionelen voor beroepsdoeleinden;
 • de diensten die uitgaan van professionelen waarvan het beroep aan deontologische regels, goedgekeurd door de overheid, onderworpen is.

 

Waar kunt u een ambulante activiteit uitoefenen?

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel slechts op bepaalde plaatsen toegelaten:

 • de openbare markten;
 • de private markten door de gemeente toegelaten;
 • het openbaar domein;
 • de private plaatsen die grenzen aan de openbare weg en de commerciële parkeerplaatsen mits voorafgaande toestemming van de gemeente en de eigenaar van de plaats;
 • de stations-, luchthaven- en metrohallen;
 • de winkelgalerijen;
 • de kermissen, enkel voor de ambulante activiteiten inzake kermisgastronomie;
 • cafés, hotels en restaurants, maar enkel voor de verkoop van bloemen.

 

Ook tijdens bepaalde manifestaties:

 • de rommelmarkten, toegelaten door de gemeente;
 • de culturele en sportieve manifestaties, wanneer de verkochte producten verband houden met het voorwerp van de manifestatie of het om producten van kleine restauratie gaat.

 

Is de uitoefening van ambulante handel onderworpen aan een uurregeling?

De verkoop ten huize van de consument is slechts toegelaten tussen 8 uur en 20 uur.

 

Van welke producten en diensten is de ambulante verkoop toegelaten?

Alle producten en diensten met uitzondering van:

 • wapens en munitie, behalve wapens voor decoratie in het kader van bepaalde manifestaties of op antiek- en rommelmarkten;
 • geneesmiddelen en producten/diensten die de gezondheid wensen te verbeteren, geneeskrachtige kruiden en hun bestanddelen inbegrepen.

Ten huize van de consument zijn enkel toegelaten:

verkopen van producten en diensten met een totale waarde van minder dan 250 euro;
verkopen van producten en diensten die dit bedrag overschrijden wanneer die behoren tot de lijst van producten betreffende basisbehoeften of het welzijn van de mensen en beperkt blijven tot de verkoop van één enkel toestel of dienst per verkoop en voor deze laatste categorie het bedrag van 700 euro niet overschrijden.

Deze verkopen gaan onder andere gepaard met een uitbreiding van de bedenktermijn voor de consument.

 

Is de uitoefening van een ambulante activiteit aan andere voorwaarden onderworpen?
Uit bezorgdheid omtrent de informatie en bescherming van de consument dienen de handelaar of zijn aangestelden zich tijdens de verkoop te identificeren:

 • hetzij door een identificatiebord opgesteld op een kraam of voertuig;
 • hetzij door het tonen van de machtiging voorafgaand aan de verkoop ten huize van de consument.

Voorwaarden

De uitoefening is aan voorwaarden onderworpen:

 • vereist een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten;
 • is enkel op bepaalde plaatsen toegelaten en soms is een bijkomende machtiging vereist in functie van de plaats (bijvoorbeeld, de toelating van de gemeente voor de uitoefening op de gemeentelijke markten en het openbaar domein);
 • kan onderworpen zijn aan beperkingen inzake tijd (voornamelijk ten huize van de consument);
 • niet alle producten en diensten mogen ambulant verkocht worden.

 

Als u met uw onderneming in contact komt met voeding (teelt, productie, verpakking of klein- of groothandel) zult u een toelating of erkenning (vroeger: voedingsmiddelenvergunning) moeten aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Download de folder Richtlijnen voor handelaars op markten en evenementen voor meer informatie.

Procedure

Om het risico op vervalsing tot een minimum te beperken wordt de machtiging ambulante activiteiten sinds 01.04.2013 op een elektronische drager uitgereikt en niet meer afgeleverd op een papieren drager (sinds 01.04.2014 zijn de papieren machtigingen niet meer geldig).

De machtiging ambulante activiteiten is vereist voor elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent:

 • de natuurlijke persoon die voor eigen rekening werkt;
 • de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een vennootschap of een vereniging;
 • de aangestelden van deze personen, vennootschappen of verenigingen.

 

Hoelang is deze geldig?

Ze is geldig gedurende de volledige duur van de activiteit.

 

Waar wordt ze verkregen?

Ze wordt verkregen bij een erkend ondernemingsloket.

 

Meebrengen

Bedrag:

150 euro indien u werkgever bent;

100 euro indien u aangestelde bent