Bermbeheersplan

De gemeente Kortenberg onderhoudt 25 hectare bermen en taluds (de schuine gedeelten) langs waterlopen. Bermen vervullen verschillende functies: ze zorgen voor verkeersveiligheid, ze helpen de waterhuishouding te beheersen en wateroverlast te voorkomen. Bovenal zijn bermen ecologische groene aders in het landschap: in de bermen leven planten en dieren. Plant- en diersoorten, die in de akkers niet meer voorkomen, kunnen vaak nog wel in bermen overleven, mits er een natuurvriendelijk beheer wordt gevoerd. Ook als verbindingsweg tussen bossen en natuurgebieden zijn bermen zeer waardevol. 

Tien jaar geleden voerde Kortenberg een inventarisatie van alle bermen en taluds en een evaluatie van het gevoerde beheer uit. In Kortenberg zijn 18 verschillende vegetatietypes onderscheiden: elke vegetatie vereist een aangepast beheer om de waardevolle natuurwaarde te optimaliseren. 

De gemeente Kortenberg heeft een studiebureau aangesteld om het huidige bermbeheerplan te evalueren en een beheer voor de komende 10 jaar te bepalen. Hiervoor zullen de bermen met de fiets of te voet worden afgegaan, en dit in twee perioden waarvan één in de winter van 2020-2021 en één in het voorjaar/voorzomer van 2021. Uit de resultaten van deze terreinopnames zal dan een praktisch en bruikbaar maaischema worden opgesteld voor de verschillende bermtypes. 

Daarom zal de gemeente dit jaar op sommige plaatsen iets later maaien dan voorzien in het bermbeheerplan, om een grondige inventaristie door de deskundigen mogelijk te maken. De veiligheidsmaaibeurten zullen wel gewoon doorgaan.p 

Wanneer dit voorgeschreven beheer goed uitgevoerd wordt, zal dit er voor zorgen dat de bloeiwaarde van de bermen verhoogt, en zullen de aanwezige zeldzame planten (en daaraan verbonden dieren, zoals vb. knautiabij) kansen krijgen tot uitbreiding. 

Staat de flora in de bermen dit jaar iets weelderiger dan normaal, weet dan de gemeente hard aan het werk is aan de inventarisatie met het oog op het versterken van de biodiversiteit. Dit zal uiteindelijk resulteren in bloemrijke bermen die niet alleen een plezier zullen zijn om naar te kijken, maar ook de insecten zoals de bijen en vlinders, ten goede zullen komen.

Bekijk de samenvatting van de algemene principes van het Kortenbergse bermbeheersplan. Het gedetailleerde bermbeheersplan kunt u inkijken bij de gemeentelijke milieudienst.

Contactinformatie