Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichtingen

Elke voor het publiek toegankelijke inrichting (PTI) moet voorafgaand aan de (her)opening van de zaak een gunstig brandveiligheidsattest hebben. Voor bepaalde categorieën van inrichtingen (zoals toeristische logiezen, voetbalstadions, …) gelden specifieke bepalingen.

Voorwaarden

Voor wie?

Een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt gedefinieerd als ‘elke inrichting of deel van een inrichting, die gewoonlijk, tijdelijk, of occasioneel toegankelijk is voor het publiek, ook al wordt het publiek er maar onder bepaalde voorwaarden toegelaten (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart)’. Daaronder wordt onder meer verstaan: restaurants, kantines, drankgelegenheden, verbruikszalen, frituren, dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, sportzalen, winkelruimten, bioscopen, culturele centra, dienstencentra, congrescentra, pop-ups, …

Wanneer nodig?

Een brandveiligheidsattest is vereist bij:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant

 • een transformatie of renovatiewerken

 • een vernieuwing van het interieur

 • een wijziging van de netto-oppervlakte

 • een bestemmingswijziging

 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Onderzoek

Het attest zal opgemaakt worden op basis van een brandveiligheidsverslag dat de brandweer opstelt na een brandveiligheidsonderzoek. Dat onderzoek omvat een beschrijving van de bestaande toestand en de eventuele maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met de geldende reglementering.

Die reglementering omvat uiteenlopende voorwaarden op het vlak van bouw en inrichting om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortzetting van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

Geldigheidsduur

Het brandveiligheidsattest is slechts geldig tot een van volgende situaties zich voordoet:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant

 • een transformatie of renovatiewerken

 • een vernieuwing van het interieur

 • een wijziging van het netto-oppervlakte

 • een bestemmingswijziging

 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Volgende inrichtingen vallen onder dit reglement:

 • Cafés en restaurants
 • Winkels
 • Jeugdlokalen
 • Sporthal, zwembad
 • Pop-up's in gebouwen
 • Publieke wachtruimte van para-medische groepspraktijken
 • Lokettenzaal van banken en postkantoren
 • Gebouwen voor uitoefenen van erediensten
 • Autorijscholen
 • ...

Volgende inrichtingen vallen niet onder dit reglement:

 • Tenten, markten en kermissen
 • Kantoren
 • Appartementen
 • Ziekenhuizen
 • Kinderdagverblijven
 • Scholen
 • Hotels, B&B's en campings
 • Ouderenvoorzieningen
 • Evenementen in gebouwen die geen publiek toegankelijke inrichtingen zijn (maximaal twee per jaar voor een periode van maximaal vijf dagen)

Procedure

U moet een aanvraag voor een brandveiligheidsattest indienen via het aanvraagformulier.

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van de burgemeester, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

De burgemeester zal de brandweer opdracht geven tot het uitvoeren van een brandveiligheidsonderzoek. Op basis daarvan maakt de brandweer een brandveiligheidsverslag op. Dat vormt de basis voor het uiteindelijke brandveiligheidsattest dat wordt afgeleverd door de burgemeester.

Ben je de uitbater van een publiek toegankelijke inrichting waar 9 personen of meer tegelijk kunnen worden toegelaten? Vul dan het aanvraagformulier 'Brandveiligheidsattest publiek toegankelijke inrichtingen' in.

Bedrag

De aanvraag en het attest zijn gratis.

De tarieven voor de controle door de brandweer zijn te vinden in het retributiereglement van de hulpverleningszone.

Regelgeving

 • Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

 • Gemeentelijk brandveiligheidsreglement

Bekijk onder externe websites 'Brandweerzone Vlaams-Brabant West: zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in Publiek Toegankelijke Inrichtingen (aangevuld met externe toelichtingen)' voor meer informatie.

Indien de uitbating gewoon wordt verdergezet, zal de brandweer zelf het initiatief nemen en binnen dit en 10 jaar contact met je opnemen voor een controlebezoek. De gemeente heeft de volgorde van de controles vastgelegd volgens soort van PTI. Bekijk hier de prioriteiten voor de uitvoering van de controles in publiek toegankelijke inrichtingen voor brandveiligheid. Dit neemt niet weg dat de PTI reeds nu al aan de normen dient te voldoen.

Online aanvragen

Contactinformatie