Burgerinitiatieven

Het gemeentebestuur stimuleert initiatieven en acties die zorgen voor meer samenhang in de gemeente, of die de leefomgeving of het samenleven duurzaam verbeteren.

Dat gebeurt onder andere door ondersteuning te bieden aan inwoners, bewonersgroepen, organisaties of verenigingen die een initiatief of actie willen uitwerken die het sociaal weefsel van de gemeente hechter maakt of de samenhang van inwoners stimuleert.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Je bent meerderjarig en vult de aanvraag in het Nederlands in.

Als aanvrager ben je de meter of peter van je project, en ben je de contactpersoon voor de gemeente. Je volgt dus het project van aanvraag tot uitvoering samen met de gemeente op. Zit je met vragen, dan kan je steeds terecht bij participatie@kortenberg.be

Je betrekt andere inwoners door bij de aanvraag minstens 25 handtekeningen te voegen. Deze handtekeningen verzamel je bij volwassen buurtbewoners van verschillende adressen in Kortenberg, die het voorstel steunen.

Je zorgt er ook voor dat je initiatief bekend wordt gemaakt in de gemeente. Bij de communicatie vermeld je steeds de samenwerking met de gemeente. 

Voorwaarden waaraan je initiatief moet voldoen

 • Het vindt plaats in Kortenberg.
 • Het moet een voldoende groot deel van Kortenberg bereiken, betrekken of ten goede komen. 
 • Het zorgt voor samenhang binnen de gemeente. Dit kan op een of meerdere van volgende manieren:
  • het is een duidelijke verbetering van de woon- en leefkwaliteit,
  • het is een duidelijke tegemoetkoming aan een behoefte of nood van inwoners,
  • het kadert in een thema dat leeft in de gemeente,
  • het bevordert sociale contacten tussen inwoners.

Procedure

Aanvraag

Vul het formulier onderaan deze pagina in. Dit aanvraagformulier kan ook op papier bezorgd worden. Druk het dan af, en bezorg het ingevuld en met de nodige handtekeningen erbij aan: Participatie, Dr. V. De Walsplein 30, Kortenberg.

In de aanvraag noteer je waarom je je voorstel doet en hoe je denkt dat dit initiatief ten goede komt aan de leefomgeving en het samenleven. De vragen die in het formulier gesteld worden, helpen je daarbij. 

Beoordeling

Aanvragen worden gegroepeerd beoordeeld. Dit wil zeggen dat je het hele jaar door je aanvraag kunt indienen, en dat al deze aanvragen op vier momenten per jaar beoordeeld worden:

 • maart (aanvragen december-februari),
 • juli (aanvragen maart-mei),
 • september (aanvragen juni-augustus) en
 • december (aanvragen september-november). 

De gemeente beoordeelt je aanvraag en het college van burgemeester en schepenen neemt de uiteindelijke beslissing. Je wordt van die beslissing op de hoogte gebracht. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan worden er verdere afspraken gemaakt over de uitvoering. Er wordt een afsprakennota opgesteld waarin de verschillende taken en verantwoordelijkheden nog eens op een rijtje staan. 

Verantwoording

Voor de uitbetaling van de toelage moeten de initiatiefnemer maximum twee maanden na voltooiing van de actie volgende bewijsvoering indienen bij de participatieambtenaar:

 • minstens één foto van het eindresultaat
 • neerslag van de manier waarop de samenhang verbeterd werd (verslag van groepsproces, documentatie van het samenwerkingsverband, flyer die verspreid werd, …)
 • de facturen en betaalbewijzen van de gemaakte kosten. De betaalbewijzen moeten minstens volgende informatie bevatten:
  • naam en adres van de leverancier
  • datum
  • duidelijke omschrijving van de geleverde diensten of producten
  • bedrag

De volledige voorwaarden en procedure kan je nalezen in het reglement burgerinitiatieven, via de link onderaan deze pagina.

Bedrag

Een goedgekeurd initiatief of goedgekeurde actie wordt financieel ondersteund met maximum 1 500 euro.

De gemeente kan verder ook logistieke ondersteuning, expertise of procesbegeleiding bieden.

Uitzonderingen

Volgende acties of initiatieven komen niet in aanmerking voor ondersteuning:

 • acties of initiatieven waarvan de kosten via andere ondersteuning door de gemeente kunnen verhaald worden zoals huur van materiaal, drukkosten, optredens, en dergelijke. Bijvoorbeeld:
 • acties of initiatieven die alleen het particuliere belang van één of meerdere bewoners dienen, of tegen de duidelijke belangen van andere groepen bewoners ingaan
 • acties of initiatieven die reeds in een planning van het lokale bestuur zijn opgenomen en die ook zonder voorliggend reglement zullen worden uitgevoerd, of acties die ingaan tegen de plannen van het lokale bestuur
 • privé-initiatieven of initiatieven of acties met winstgevend doel
 • acties waarvan geoordeeld wordt dat ze door een uitsluitende politieke, filosofische of religieuze boodschap de voorwaarde van het creëren van samenhang, voorbijschieten
 • acties of initiatieven die behoren tot de normale werking van de organisatie
Online aanvragen

Contactinformatie