Buurtinitiatieven

Het gemeentebestuur stimuleert initiatieven en acties die zorgen voor meer samenhang binnen buurten, of die de leefomgeving of het samenleven duurzaam verbeteren.

Dat gebeurt onder andere door ondersteuning te bieden aan inwoners, bewonersgroepen, organisaties of verenigingen die een initiatief of actie in hun eigen buurt willen uitwerken die het sociaal weefsel van die straat, buurt of wijk hechter maakt of de samenhang stimuleert.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer je het initiatief neemt om in je buurt iets te organiseren, dan moet je meerderjarig zijn en de aanvraag in het Nederlands invullen.

Je initiatief of actie moet een voldoende groot deel van je wijk, buurt of straat bereiken, betrekken of ten goede komen. 

Als aanvrager ben je de meter en/of peter van je project, en ben je de contactpersoon voor de gemeente. Je volgt dus het project van aanvraag tot uitvoering samen met de gemeente op. Zit je met vragen, dan kan je steeds terecht bij participatie@kortenberg.be

Je betrekt je wijk, buurt of straat, door bij de aanvraag minstens 12 handtekeningen te voegen. Deze handtekeningen verzamel je bij volwassen buurtbewoners van verschillende adressen binnen het gebied waarvoor de aanvraag gebeurt. Indien het gebied meerdere straten omvat, dient per straat minstens één bewoner te handtekenen. 

Je zorgt er ook voor dat je initiatief bekend wordt gemaakt in de ruimere buurt. Bij de communicatie vermeld je steeds de samenwerking met de gemeente. 

Voorwaarden waaraan je buurtgebonden initiatief moet voldoen

 • het vindt plaats op Kortenbergs grondgebied, met name in de straat, buurt of wijk waar je woont
 • het overstijgt individuele belangen
 • het zorgt voor samenhang binnen de straat, buurt of wijk:
  • het is het resultaat van een groepsproces
  • het initiatief:
   • is een duidelijke verbetering van de woon- en leefkwaliteit in de buurt of
   • is een duidelijke tegemoetkoming aan een behoefte of nood of
   • kadert in een thema dat leeft in de buurt
  • het kan ook de start zijn van een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld lokale bewonersgroepen, verenigingen, organisaties, handelaars, enzoverder.

Procedure

Aanvraag

Wens je een initiatief of actie voor te stellen, dan vul je het formulier onderaan deze pagina in. 

In de aanvraag noteer je waarom je je voorstel doet en hoe je denkt dat dit initiatief ten goede komt aan de leefomgeving en het samenleven. De vragen die in het formulier gesteld worden, helpen je daarbij. 

Beoordeling

Aanvragen worden gegroepeerd beoordeeld. Dit wil zeggen dat je het hele jaar door je aanvraag kan indienen, en dat al deze aanvragen op vier momenten per jaar beoordeeld worden: in maart (aanvragen december-februari), juli (aanvragen maart-mei), september (aanvragen juni-augustus) en december (aanvragen september-november). 

De gemeente beoordeelt je aanvraag en het college van burgemeester en schepenen neemt de uiteindelijke beslissing. Je wordt van die beslissing op de hoogte gebracht. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan worden er verdere afspraken gemaakt over de uitvoering. Er wordt een afsprakennota opgesteld waarin de verschillende taken en verantwoordelijkheden nog eens op een rijtje staan. 

Verantwoording

Voor de uitbetaling van de toelage moeten de initiatiefnemer maximum twee maanden na voltooiing van de actie volgende bewijsvoering indienen bij de participatieambtenaar:

 • minstens één foto van het eindresultaat
 • neerslag van de manier waarop de samenhang verbeterd werd (verslag van groepsproces, documentatie van het samenwerkingsverband, flyer die verspreid werd, …)
 • de facturen en betaalbewijzen van de gemaakte kosten. De betaalbewijzen moeten minstens volgende informatie bevatten:
  • naam en adres van de leverancier
  • datum
  • duidelijke omschrijving van de geleverde diensten of producten
  • bedrag

 

De volledige voorwaarden en procedure kan je nalezen in het reglement burgerinitiatieven, via de link onderaan deze pagina.

Bedrag

Een goedgekeurd initiatief of goedgekeurde actie wordt financieel ondersteund met maximum 750 euro.

De gemeente kan verder ook logistieke ondersteuning, expertise of procesbegeleiding bieden.

Uitzonderingen

Volgende acties of initiatieven komen niet in aanmerking voor ondersteuning:

 • acties of initiatieven waarvan de kosten via andere ondersteuning door de gemeente kunnen verhaald worden zoals huur van materiaal, drukkosten, optredens, en dergelijke. Bijvoorbeeld:
 • acties of initiatieven die alleen het particuliere belang van één of meerdere bewoners dienen, of tegen de duidelijke belangen van andere groepen bewoners ingaan
 • acties of initiatieven die reeds in een planning van het lokale bestuur zijn opgenomen en die ook zonder voorliggend reglement zullen worden uitgevoerd, of acties die ingaan tegen de plannen van het lokale bestuur
 • privé-initiatieven of initiatieven of acties met winstgevend doel
 • acties waarvan geoordeeld wordt dat ze door een uitsluitende politieke, filosofische of religieuze boodschap de voorwaarde van het creëren van samenhang, voorbijschieten
 • acties of initiatieven die behoren tot de normale werking van de organisatie
Online aanvragen

Contactinformatie