De schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 (Groeipakket)

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.

Voorwaarden

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als

 • ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten (ook HBO5 Verpleegkunde)
 • en Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap)
 • en voldoende aanwezig zijn op school
 • en het gezinsinkomen niet te hoog is.

Je hebt geen recht op een schooltoeslag bij:

 • thuisonderwijs;
 • ziekenhuisonderwijs;
 • tweedekansonderwijs (CVO);
 • privéonderwijs, behalve Eureka, De leerwijzer, Safe, Sint-Ignatiusschool.

Het speelt geen rol of de leerling geslaagd is of niet.

Leeftijdsgrens schooltoeslag

Leerlingen in het secundair onderwijs kunnen een schooltoeslag krijgen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden (vakantie inbegrepen). Er is geen leeftijdsgrens voor leerlingen in:

 • het buitengewoon onderwijs
 • de opleiding HBO5 Verpleegkunde

Voldoende aanwezig op school

Kleuters

Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.

 • Nog geen 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 100 halve dagen op school
 • 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 150 halve dagen op school
 • 4 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 185 halve dagen op school
 • 5 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 290 halve dagen op school
 • 6 jaar of ouder op 31 december van het betrokken schooljaar: maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig

Let op:

 • Kleuters jonger dan zes jaar: het aantal halve dagen op school is werkelijke aanwezigheid. Een kleuter die onvoldoende aanwezig was door ziekte, maar een geldig ziektebriefje kan voorleggen, wordt beschouwd als voldoende aanwezig.
 • Kleuters ouder dan zes jaar: kleuters zijn ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn: met een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig.

De dagen waarop je kind afwezig was op school door de algemene COVID-19-maatregelen, tellen mee als aanwezig.

Lager onderwijs en secundair onderwijs

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn, leerlingen in het secundair 30 halve dagen.
Een leerling is ongewettigd afwezig als hij zonder geldig bewijs niet op school aanwezig is. Met een geldig ziektebriefje bent u wettig afwezig.

Klopt het aantal aanwezige dagen niet?

Uw uitbetaler van het Groeipakket krijgt de gegevens automatisch door van het Ministerie van Onderwijs. Bent u het niet eens met het doorgegeven aantal aanwezige dagen? Neem dan contact op met de school.

Procedure

Uw uitbetaler van het Groeipakket zal jaarlijks automatisch onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor een schooltoeslag en deze uitbetalen.

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald tussen september en december. Denkt u recht te hebben op een schooltoeslag, maar hebt u eind december nog niets gekregen? Contacteer dan uw uitbetaler van het Groeipakket. Als u aangesloten bent bij FONS, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, kunt u op MijnFONS zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen.

Wie HBO5 Verpleegkunde volgt en geen basisbedragen meer krijgt via het Groeipakket (bv. 25+), moet zelf een uitbetaler kiezen en zelf contacteren. Als u ook kinderen hebt, mag u een andere uitbetaler kiezen.

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, zullen gecontacteerd worden door FONS, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te vragen. Het opsporen van deze gezinnen vergt tijd, omdat ze nog niet gekend zijn binnen het Groeipakket. Om het sneller te laten gaan, kunt u ook zelf een aanvraag doen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.

Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs moet u aanvragen bij de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Bedrag

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

 • het gezinsinkomen
 • de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande leerling)
 • het type onderwijs
Minimum
Toeslag
Volledige toeslagUitzonderlijke toeslag
Kleuteronderwijs € 105,98€ 105,98€ 105,98
Lager onderwijs € 123,67€ 192,33€ 249,75
Secundair onderwijs

Gehuwde/zelfstandige/alleenstaande leerlingenExtern
Inter

€ 728,67
€ 728,67

€ 3340,64
€ 3340,64
-
Leerlingen in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroepsonderwijsExtern
Intern
€ 286,77
€ 741,11
€ 1156,98
€ 1902,03
€ 1358,47
-
Alle anderen voltijds secundair onderwijsExtern
Intern
€ 238,89
€ 617,60
€ 964,05
€ 1584,98
€ 1131,94
-
Stelsel leren en werken € 200,87€ 549,27€ 708,59
Verpleegkunde hoger beroepsonderwijs HBO5Extern
Intern
€ 848,06
€ 848,06
€ 1238,94
€ 3720,75
-
-