Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Deze elektronische identiteitskaart geldt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een elektronisch identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind aanvragen.

Voorwaarden

U dient ingeschreven te zijn in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Na uw aanvraag tot inschrijving neemt de dienst Burgerzaken met u contact op zodra u voldoet aan de voorwaarden.

Zodra u de oproepingsbrief heeft ontvangen, kan u een afspraak maken om een elektronische verblijfskaart aan te vragen.
U moet de oproepingsbrief en een recente pasfoto meebrengen naar uw afspraak.

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van Burgerzaken voor het aanvragen van uw vreemdelingenkaart. 

Na de aanvraag ontvangt u na ongeveer twee tot drie weken een brief met vermelding van uw nieuwe PIN- en PUK-code.
Nadat u deze codes hebt ontvangen, kunt u een afspraak maken om uw vreemdelingenkaart af te halen aan de snelbalie.

Klik hier om een afspraak te maken aan de snelbalie om uw vreemdelingenkaart af te halen.

Meebrengen

  • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
  • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode

Het attest van verlies of diefstal kan u bekomen bij de Politie.

Bedrag

  • 19,70 euro voor EU-burgers
  • 20,20 euro voor niet-EU-burgers

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

  • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
  • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.
Afspraak maken voor het aanvragen van een verblijfskaart (vreemdelingenkaart) voor niet-Belgen

Contactinformatie