Gecombineerde vergunning (single permit)

Buitenlanders die langer dan 90 dagen in België willen wonen en werken, hebben daar sinds 1 januari 2019 een 'gecombineerde vergunning' (single permit) voor nodig. Dat is één elektronisch document dat tegelijk de toelating geeft om in België:

 • te wonen
 • en te werken.

Wie minder dan 90 dagen in België wil wonen en werken, vraagt een papieren arbeidskaart aan.

Arbeidskaarten (A, B en C) die vóór 1 januari 2019 zijn afgeleverd, blijven geldig tot hun vervaldatum.

Voorwaarden

Een buitenlander die meer dan 90 dagen in België wil wonen en werken, heeft daarvoor een 'gecombineerde vergunning' (single permit) nodig.

Een werkgever in Vlaanderen mag pas een buitenlandse werknemer in dienst nemen als hij binnen een redelijke termijn niemand vindt op de arbeidsmarkt om de openstaande vacature in te vullen.

Vrijstellingen

Verschillende categorieën van buitenlandse werknemers hebben geen speciale toelating nodig om in België te wonen en te werken. Dat geldt onder meer voor onderdanen van een van de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Type toelating tot arbeid

Er zijn twee types toelating tot arbeid waarvoor een gecombineerde vergunning vereist is:

 • bepaalde duur
 • onbepaalde duur.

Bepaalde duur

Een arbeidstoelating van bepaalde duur geldt voor 1 specifieke tewerkstelling:

 • 1 concrete functie
 • 1 werkgever
 • 1 specifieke werkplek.

Zodra de job ten einde loopt, vervalt ook de toelating om te werken.

Onbepaalde duur

Een arbeidstoelating van onbeperkte duur is onbeperkt in de tijd en wordt toegekend op basis van voorgaande tewerkstellingen. De werknemer moet het volgende kunnen aantonen:

 • 4 jaar tewerkstelling met toelating van bepaalde duur
 • of 1 jaar tewerkstelling als langdurig ingezetene.

Met een arbeidstoelating van onbepaalde duur zijn er geen beperkingen voor het type job, het arbeidsregime of de werkgever.

Procedure

Arbeidstoelating van bepaalde duur

De werkgever vult het Aanvraagformulier tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning in.

Arbeidstoelating van onbepaalde duur

De werknemer vult het Aanvraagformulier tot toelating tot arbeid voor onbepaalde duur met gecombineerde vergunning in.

 

Bij het aanvraagformulier moeten enkele algemene verblijfsdocumenten en enkele algemene tewerkstellingsdocumenten worden gevoegd. Daarnaast zijn er per categorie van buitenlandse werknemer enkele specifieke documenten vereist.

Verblijfsdocumenten

 • Kopie van een geldig paspoort of een daarmee gelijkgesteld reisdocument.
 • Bewijs van voldoende inkomstenbronnen. Bijvoorbeeld:
  • arbeidsovereenkomst;
  • bewijs van ander inkomen als er geen arbeidsovereenkomst is.
 • Bewijs dat de gevraagde administratieve kosten betaald zijn (retributiekosten). Bij een hernieuwing (verlenging) van een toelating tot arbeid vervallen de retributiekosten, het attest strafregister en het medisch attest.
 • Als de werknemer ouder is dan 18: getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld werd voor misdaden of wanbedrijven. Is het getuigschrift in het buitenland opgesteld? Dan wordt het gelegaliseerd.
 • Medisch attest waaruit blijkt dat de werknemer niet aan een ziekte lijdt die bedreigend is voor de volksgezondheid.
 • Bewijs dat de werknemer een ziektekostenverzekering heeft.

Tewerkstellingsdocumenten

Bij een eerste aanvraag

 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de werkgever of van zijn/haar volmachthouder.
 • In geval van detachering een kopie van een van de volgende documenten:
  • een verklaring waarin staat dat de socialezekerheidswetgeving van het land van de werknemer blijft gelden tijdens het werk in België
  • als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: een verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin staat dat de werknemer niet onderworpen is aan het Belgische stelsel voor werknemers, omdat de voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.

Bij hernieuwing

 • Een kopie van alle loonfiches of -afrekeningen uit de periode waarvoor de arbeidstoelating verstrijkt.
 • Een kopie van de individuele rekening van de werknemer als die een volledig kalenderjaar heeft gewerkt.
 • Een bewijs van inschrijving in het Limosakadaster als de werknemer als gedetacheerde werkt.

Specifieke tewerkstellingsdocumenten

Bekijk hier welke andere documenten nog nodig zijn voor de gecombineerde vergunning.

Aanvraagprocedure

 • Stuur het dossier via de post op naar de dienst Economische Migratie in Brussel.
 • Binnen 10 dagen na uw aanvraag verneemt u
  • of de aanvraag volledig en dus ontvankelijk is.
  • of u de dienst nog iets moet bezorgen. Na ontvangst van de brief hebt u 15 dagen tijd om hen de documenten te bezorgen. Zo niet, wordt de werkgever via aangetekende brief op de hoogte gebracht dat de aanvraag onontvankelijk is verklaard.
 • Binnen 120 dagen na de ontvankelijkheidsverklaring beslist de provinciale dienst Economische Migratie of de werknemer in België mag werken.
  Let op: de werknemer mag pas beginnen te werken als hij ook de toelating heeft om in België te wonen. Daarover beslist de dienst Vreemdelingenzaken, die het dossier toegestuurd heeft gekregen van de dienst Economische Migratie. Het is de dienst Vreemdelingenzaken die een papieren (tijdelijk) verblijfsdocument aan de werknemer en werkgever aflevert, waarmee de werknemer kan beginnen te werken, in afwachting van de effectieve elektronische gecombineerde vergunning die hij via zijn gemeente verkrijgt.

Vragen? Neem contact op met het provinciale loket in Gent, Leuven of Antwerpen.

Contactinformatie