Gemeentelijke volksraadpleging

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners van de gemeente Kortenberg te raadplegen over de aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Voorwaarden

De vraag of vragen waarop de volksraadpleging betrekking heeft, wordt zo geformuleerd dat met ja of nee kan worden geantwoord.

Wie kan een verzoek tot volksraadpleging indienen?

Je kan verzoeken om een volksraadpleging als je - op de datum van indiening van het verzoekschrift - aan al de volgende voorwaarden voldoet:

 • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn;
 • de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben;
 • niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

 

Hoe kan je een verzoekschrift indienen?

Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat bestaat uit een verzoekschrift en een petitielijst. Onderaan deze pagina vind je een link naar modeldocumenten.

Het verzoekschrift bevat de volgende vermeldingen:

 • de naam van de gemeente
 • de tekst van artikel 196 van het Strafwetboek:

Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen,
  Hetzij door valse handtekeningen,
  Hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen,
  Hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in te voegen,
  Hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen.

 • de vraag of vragen waarop de voorgenomen volksraadpleging betrekking heeft
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de woonplaats van de personen die het initiatief nemen tot de volksraadpleging

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners moet voor Kortenberg worden gesteund door ten minste 3000 inwoners.

Dit verzoek richt je aan het college van burgemeester en schepenen met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend.

Je voegt bij het verzoek:

 • een gemotiveerde nota
 • de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten

Procedure

Na de ontvangst van het verzoek onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoekschrift voldoet aan de vereisten. Het resultaat van dat onderzoek wordt in een gemotiveerd advies meegedeeld aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad zet het verzoek vervolgens op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad en beslist of het verzoek toelaatbaar is.

Ten minste dertig dagen voor de dag van de volksraadpleging stelt de gemeente aan de inwoners een brochure ter beschikking waarin het onderwerp van de volksraadpleging op een objectieve manier wordt uiteengezet.

De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. Elke deelnemer heeft recht op één stem. De stemming is geheim.

De stemmen worden alleen geteld als, voor Kortenberg, ten minste 3000 inwoners aan de volksraadpleging hebben deelgenomen.

Meebrengen

 • identiteitsbewijs
 • oproepingsbrief
 • bij volmacht: de oproepingsbrief van de volmachtgever en een attest (zie uitzonderingen)

Uitzonderingen

 • Een volksraadpleging kan niet worden georganiseerd in de periode van twaalf maanden voor de dag van de verkiezingen voor de volledige vernieuwing van de gemeenteraden.
 • Een volksraadpleging kan niet worden georganiseerd in de periode van veertig dagen voor de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de gemeenschaps- en gewestparlementen en het Europees Parlement.
 • De inwoners van de gemeente kunnen maar eenmaal om de zes maanden worden geraadpleegd, met een maximum van zes volksraadplegingen per bestuursperiode.
 • Gedurende de periode tussen twee vernieuwingen van de gemeenteraad kan maar één volksraadpleging over hetzelfde onderwerp worden gehouden.

 

 • Persoonlijke aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de jaarrekeningen, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, de gemeentebelastingen en de retributies kunnen niet het voorwerp zijn van een volksraadpleging.

 

Kan je niet deelnemen, maar wil je toch stemmen?

Je kan een volmacht geven aan een andere persoon die in jouw plaats een stem uitbrengt. Dat kan: 

 • als je wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat bent om je naar het stemlokaal te begeven of om ernaartoe gebracht te worden. Je hebt daarvoor een medisch attest nodig.
 • als jij of iemand van je gezin om beroeps- of dienstredenen in het buitenland bent opgehouden of als je op de dag van de gemeentelijke volksraadpleging in het Rijk bevindt, maar het niet mogelijk is om je in het stemlokaal aan te melden. Je hebt daarvoor een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever van de betrokkenen nodig.
 • als jij of iemand van je gezin die met je samenwoont het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent. Je hebt daarvoor een attest nodig van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkenen in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
 • als je op de dag van de gemeentelijke volksraadpleging ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Die toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkenen zich bevinden;
 • als je om redenen in verband met je geloofsovertuiging je niet in het stemlokaal kan melden. Hiervoor heb je een attest dat is afgegeven door de religieuze overheid nodig.
 • als je een student bent die om studieredenen zich niet in het stemlokaal kan melden. Hiervoor heb je een attest van de directie van de instelling waar je studeert nodig.
 • als je om andere redenen op de dag van de gemeentelijke volksraadpleging niet in je woonplaats bent wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, als de onmogelijkheid door de burgemeester van je woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken of - als het niet mogelijk is een dergelijk bewijsstuk voor te leggen - op grond van een verklaring op erewoord. De aanvraag wordt uiterlijk de derde dag voor de dag van de volksraadpleging bij de burgemeester van de woonplaats ingediend.

Elke potentiële deelnemer aan de gemeentelijke volksraadpleging, kan als gemachtigde worden aangewezen. De gemachtigde kan zijn hoedanigheid bewijzen met zijn oproepingsbrief.
Iedere gemachtigde mag maar één volmacht hebben.

De volmacht vermeldt de volksraadpleging waarvoor ze geldig is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de gemachtigde.

De volmachtgever en de gemachtigde ondertekenen het volmachtformulier.

Regelgeving

Decreet over het lokaal bestuur, artikels 305 tot en met 325 

Contactinformatie