Subsidie voor een kind- en jeugdvriendelijk Kortenberg - Aanvraagformulier evenement

Subsidie voor een kind- en jeugdvriendelijk Kortenberg - Aanvraagformulier evenement

Kortenberg wil een kind- en jeugdvriendelijke gemeente zijn en zet in op breed jeugdbeleid om dat te realiseren. Om de erkende Kortenbergse jeugdverenigingen in de gemeente hier rond te motiveren en mobiliseren, verstrekt de gemeente bijkomende middelen aan de werkingen voor de extra inspanningen die ze leveren in deze thema’s. Het gaat hier over een aanvullende subsidie terwijl de andere subsidies dienen om het jeugdwerk structureel te ondersteunen of in stand te houden.

Het initiatief moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het initiatief dient gericht te zijn naar de Kortenbergse jeugd en open te staan voor alle jongeren.
 • Het mag geen commerciële of financiële actie zijn en het initiatief dient los te staan van de hoofdactiviteit van het jeugdinitiatief.
 • Gemeente Kortenberg ondersteunt met deze subsidie initiatieven die specifiek gericht zijn naar de prioritaire thema’s zoals bepaald in het Actieplan Kind- en jeugdvriendelijk Kortenberg en vermeld in het aanvraagformulier.
 • Voor hetzelfde project kan er via één subsidiereglement subsidies aangevraagd worden.


Jeugdverenigingen kunnen indienen voor de ondersteuning van drie soorten initiatieven:

 • Een evenement: een eendaags evenement of bijeenkomst.
 • Een project: een meerdaags evenement of aaneenschakeling van verschillende evenementen.
 • Een traject: een verdiepend leertraject met de focus op duurzame verandering.

Het door de jeugddienst voorziene aanvraagformulier geeft meer uitleg over de precieze omkadering van de initiatieven die in aanmerking komen voor subsidiëring. De hoofdthema’s zijn: vreemd gaan, in- en uitbreken, maak het warm, goed in je vel en in dialoog. Deze thema’s zijn terug te vinden in bijlage aan het subsidiereglement.


Het aanvragen verloopt volgens volgende procedure:

 • Het voorstel van het initiatief dient binnen te zijn op de dienst Jeugd ten laatste 2 maanden voor het plaatsvindt. Op die manier kan het initiatief besproken worden op de eerstvolgende jeugdraad.
 • De subsidieaanvraag dient vergezeld te zijn van een omschrijving van het evenement, project of traject; keuze van thema uit Actieplan Kind- en jeugdvriendelijk Kortenberg, motivering van de doelstelling, begroting en een concreet subsidiëringvoorstel.
 • De financiële tussenkomst wordt verleend op basis van de schriftelijke aanvraag en kostenraming.
 • Binnen de maand na afloop van de activiteit moet schriftelijk verslag uitgebracht worden (inhoudelijk en financieel) en zal overgegaan worden tot uitbetaling van de vooraf bepaalde subsidie via de dienst Jeugd.
 • Indien het initiatief door overmacht erg verlieslatend is, kan de jeugdraad bij 2/3 meerderheid van stemmen adviseren aan de gemeente om het toegekende bedrag uitzonderlijk te verhogen.


Het beslissen over de subsidies verloopt als volgt:

 • Afhankelijk van het gekozen thema uit Actieplan Kind- en jeugdvriendelijk Kortenberg, wint dienst Jeugd advies in van gemeentelijke diensten die betrokken zijn op het gekozen beleidsdomein.
 • De dienst Jeugd legt het voorstel tot subsidiëring, met inbegrip van ingewonnen advies, voor op de eerstvolgende jeugdraad na het ontvangen van de volledige subsidieaanvraag.
 • De jeugdraad bespreekt het voorstel en adviseert het College van Burgemeester en Schepenen over het uit te betalen bedrag aan de aanvragers. Elke jeugdvereniging kan daarbij één stem uitbrengen.
 • De dienst Jeugd zorgt voor de verdere opvolging van het dossier.


Het verslag na de activiteit moet de volgende elementen bevatten:

 • Dat het verloop en resultaat van het initiatief verlopen is zoals vooropgesteld. Indien dit niet het geval is, moet dit worden toegelicht.
 • In welke mate de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt.
 • Een financieel verslag (met bewijsstukken) waarin een totale afrekening wordt gemaakt en een aanwending van de subsidies wordt verduidelijkt.


Verloop uitbetaling

 • Begrotingen worden ingediend bij de dienst Jeugd. Op basis van het financieel verslag zal een afrekening van de subsidie gebeuren.
 • Na goedkeuring wordt het bedrag waar men recht op heeft, gestort op de rekening van de aanvrager.
 • De maximaal toe te kennen bedragen zijn:
  • 500 euro voor een evenement
  • 1500 euro voor een project
  • 2000 euro voor een traject
 • Indien blijkt dat de toegekende subsidies niet werden aangewend zoals in de aanvraag werd omschreven en/of als het onvoldoende gestaafd kan worden, zal de gemeente Kortenberg overgaan tot terugvordering van de toegekende sommen, of inhouding van andere door de gemeente toegekende subsidies tot men tot het correcte bedrag komt.

Praktische info over het evenement

Datum van het evenement *

Info over de organisatie

Toetsing voorwaarden

Het evenement

Keuze doelstellingen *
Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.