Subsidies erkende jeugdvereniging

Het gemeentebestuur erkent het belang van een dynamisch jeugdbeleid en wil de jeugdverenigingen de kans bieden om initiatieven te nemen. Alle mogelijk aan te vragen jeugdsubsidies zijn opgenomen in een subsidiereglement. Dit reglement voorziet in de ondersteuning van jeugdactiviteiten. 

Er worden subsidies uitbetaald voor onderstaande posten:

1. Bevorderen van veiligheid

Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst in de kosten van materialen ter bevordering van de veiligheid zoals EHBO-producten, branddekens, fluorescerende armbanden, vestjes, het voorzien van bepaald veiligheidsmateriaal of EHBO-post.

2. Bevorderen van integratie

Het gemeentebestuur moedigt de jeugdverenigingen aan zich maximaal open te stellen voor alle jongeren, dus ook voor kansarme jongeren. Indien de jeugdvereniging voordelen ten aanzien van kansarme jongeren kan aantonen (bv. verminderd lidgeld, verminderd toegangsgeld bij activiteiten van het jeugdhuis, tweedehandsuniform…), ontvangt de jeugdvereniging 100 euro per jaar.

3. Werkingssubsidies jeugdbewegingen

Elke jeugdbeweging heeft recht op een jaarlijkse werkingssubsidie van maximum 300 euro. Om deze subsidie als jeugdbeweging te kunnen aanwenden, dient de jeugdbeweging te voldoen aan onderstaande voorwaarden:  

 1. De jeugdbeweging organiseert een groepsgerichte werking op sociaal-cultureel gebied gericht op jongeren tussen 6 en 25 jaar.
 2. De jeugdbeweging dient gemiddeld op jaarbasis minimaal 3 maal per maand spel- en ontmoetingsdagen te organiseren van elk 3 uur. De beweging wordt geleid door één of meerdere groepsleid(st)ers en een meerderheid van meerderjarige leiding neemt de verantwoordelijkheid over het spelen met kinderen en jongeren.

Indien voldaan wordt aan de hierboven vermelde voorwaarden, ontvangt de jeugdbeweging een werkingssubsidie van 300 euro. De werkingssubsidie wordt aan de start van het nieuwe werkingsjaar uitbetaald en wordt gebaseerd op de werking van het afgelopen werkingsjaar.

4. Kampsubsidies

Het gemeentebestuur ondersteunt de jaarlijks terugkerende kampen als zeer belangrijk onderdeel binnen een jeugdbeweging. Samen spelen, samen eten, samen slapen en met z’n allen omgaan met regels die het samen leven in goede banen leiden. Daarom kunnen jeugdbewegingen jaarlijks een kampsubsidie aanvragen.

5. Vervoer van kampmateriaal (containervervoer)

De jeugdbewegingen kunnen gebruik maken van containers om hun kampmateriaal ter plaatse te krijgen. Dit heeft verschillende voordelen: een afsluitbare opslagplaats op het kampterrein of een bijkomende lekvrije slaapplaats.

6. Busvervoer

Indien jeugdbewegingen gebruik maken van busvervoer om hun deelnemers op de kampplaats te krijgen, kan het gemeentebestuur tussenkomen in de kostprijs van dit busvervoer.

7. Voedselveiligheid

De jeugdbewegingen worden aangemoedigd om tijdens de jaarlijkse kampen een koelcel te huren. Op die manier wordt de voedselveiligheid van de kinderen en jongeren gegarandeerd.

8. Werkingssubsidies jeugdhuizen

Het gemeentebestuur erkent de belangrijke rol van jeugdhuizen inzake ontmoeting, vrijetijdsbesteding, integratie en vorming van zowel georganiseerde als niet-georganiseerde jongeren. Om de werking van het jeugdhuis te garanderen, stelt het gemeentebestuur een jaarlijkse werkingssubsidie van maximum 300 euro per jeugdhuis ter beschikking. Om deze subsidie als jeugdhuis te kunnen aanwenden, dient het jeugdhuis te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1.  Uit het huishoudelijk reglement moet blijken dat het jeugdhuis in zijn werking openstaat voor alle jongeren, zonder onderscheid van geslacht, ras, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging.
 2. Het jeugdhuis moet toegankelijk zijn voor alle jongeren op de meest gunstige of gebruikelijke vrijetijdsmomenten. Het jeugdhuis moet daarom minstens 3 uur per weekend open zijn, tenzij dit door omstandigheden niet kan. In dit laatste geval dient er duidelijk gecommuniceerd te worden dat het jeugdhuis gesloten is.
 3. Het jeugdhuis neemt zichtbaar de rol op van facilitator voor ontmoeting tussen jongeren.
 4. Het jeugdhuis organiseert minimum 2 activiteiten per jaar die meer zijn dan een gewone openingsavond (bv. ledenactiviteit, zomerbar…).

Indien voldaan wordt aan de hierboven vermelde voorwaarden, ontvangt het jeugdhuis een werkingssubsidie van 300 euro. De werkingssubsidie wordt aan de start van het nieuwe werkingsjaar uitbetaald en wordt gebaseerd op de jeugdhuiswerking van het afgelopen werkingsjaar.

9. Busvervoer voor dagactiviteiten van jeugdhuizen

Jeugdhuizen hebben een andere werking dan jeugdbewegingen. Daguitstappen staan eerder op hun dagorde dan de traditionele kampen. Om deze uitstappen, eigen aan de werking van de jeugdhuizen, te ondersteunen, komt het gemeentebestuur tussen in de kostprijs van het busvervoer.

10. Toelage voor de jeugdraad als adviesraad

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks via een gemeenteraadsbeslissing een toelage voor de jeugdraad als adviesraad van de gemeente. Het bedrag van deze toelage wordt jaarlijks door het gemeentebestuur bepaald.

11. Organisatie dag van de jeugd

Het gemeentebestuur vindt ook het bereiken van de niet-georganiseerde jongeren belangrijk. Daarom ondersteunt het de organisatie van een activiteit waaraan ook niet-georganiseerde jongeren kunnen deelnemen in de hoop hen zo te betrekken bij het jeugdwerk.  

12. Organisatie vrijwilligersbedanking

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een toelage van 500 euro voor de jeugdraad om lokale vrijwilligers in het Kortenbergs jeugdwerk te bedanken voor hun engagement.

13. Veiligheid op fuiven: professionele security

Het gemeentebestuur erkent dat jongeren het recht hebben op fuiven. Om de veiligheid van de fuifgangers te waarborgen/bevorderen worden jeugdverenigingen gestimuleerd professionele security in te huren.

14. Pendelbus bij fuiven

Het gemeentebestuur ondersteunt het inleggen van fuifbussen. Op deze manier wil ze veilig vervoer promoten en stimuleren en zoveel mogelijk fuifgangers de mogelijkheid geven om de fuifbus te kiezen als vervoersmiddel. Deze bussen zijn voor de gebruikers volledig kosteloos.

15. Subsidies voor SABAM en billijke vergoeding

A. SABAM én billijke vergoeding voor jeugdhuizen

Deze subsidiepost dient enkel ter uitbetaling van SABAM én billijke vergoeding voor de algemene werking van de jeugdhuizen. 

B. Billijke vergoeding bij de organisatie van grote jeugdfuiven

Het gemeentebestuur komt tussen in het betalen van de billijke vergoeding bij het organiseren van grote jeugdfuiven. Uitzondering: SABAM dient steeds door de organisator zelf betaald te worden. 

16. Restfonds voor duurzaam materiaal

Jeugdverenigingen aangesloten bij de jeugdraad, krijgen via de jeugdraad, mits het opvolgen van de beschreven voorwaarden, jaarlijks materiaalsubsidies om hun werking (extra) te ondersteunen. Met deze subsidies kunnen duurzame materialen aangekocht worden. Elke jeugdvereniging aangesloten bij de jeugdraad maakt aanspraak op deze materialen.

17. Projectsubsidies

Projecten houden een financieel risico in. Omdat het jeugdwerk en de jeugd zelf de wensen en noden van de jongeren het best kennen, verstrekt de gemeente Kortenberg in totaal 1500 euro toelage aan Kortenbergse initiatieven die een project opzetten. Het gaat hier over een aanvullende subsidie terwijl de andere subsidies dienen om het jeugdwerk structureel te ondersteunen of in stand te houden.

18. Promotionele ondersteuning via gemeentelijk infoblad

Jeugdverenigingen kunnen kosteloos gebruik maken van publicatie van eigen activiteiten in het gemeentelijk infoblad.

19. Budget voor sensibiliseren van de jeugd rond drugs en/of alcohol

In samenwerking met de jeugdraad en/of de intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiemedewerker worden er acties georganiseerd die sensibiliserend van aard zijn met als thema drugs en/of alcohol. Per actie wordt bekeken welk beschikbaar subsidiebedrag daar tegenover geplaatst wordt.

20. Logistieke ondersteuning

Jeugdverenigingen kunnen via het College van burgemeester en schepenen een aanvraag indienen voor logistieke ondersteuning vanuit de Uitvoeringsdiensten van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld gaan over tentenvervoer vanuit de Uitleendienst in Nossegem tot de eigen jeugdlokalen of het tweejaarlijks aanvragen van een afvalcontainer voor een grote opkuis. 

Deze aanvragen worden telkens apart en in functie van beschikbaarheid van de Uitvoeringsdiensten beoordeeld door het College van burgemeester en schepenen.

21. Kadervorming

Deze subsidie is vooral gericht op jongeren, woonachtig in de gemeente, al dan niet lid van een door de gemeente erkend jeugdinitiatief.

Het gemeentebestuur ondersteunt jongeren bij het volgen van een kaderopleiding omdat dit belangrijk is voor een goede en kwalitatieve jeugdwerking. Dit zowel voor jongeren die actief zijn in het jeugdwerk als voor individuele jongeren die interesse hebben in het jeugdwerk.

 

 

Voorwaarden

 1. Enkel de jeugdverenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur, komen in aanmerking voor subsidies opgenomen in dit reglement. Een uitzondering hierop zijn de uitbetalingen in functie van kadervorming. 
 2. Elke subsidieaanvraag wordt ingediend bij Dienst Jeugd via jeugd@kortenberg.be of fysiek overhandigd. Elke aanvraag wordt gestaafd met betaalbewijzen, facturen, kastickets…. Bij de aanvraag wordt ook het rekeningnummer vermeld waarop de subsidies gestort mogen worden.
 3. Subsidies kunnen enkel worden toegestaan binnen de perken van de gemeentebegroting en de  voorziene budgetten van het lopende werkingsjaar. Indien er krediet overblijft, zal dit als werkingssubsidie evenredig verdeeld worden over de jeugdverenigingen.
 4. Het gemeentebestuur heeft het recht werken waarvoor subsidies worden aangevraagd op echtheid en degelijkheid te controleren. Indien de jeugdvereniging verkeerde gegevens verstrekt of valse verklaringen aflegt, kunnen de subsidies teruggevorderd worden.

Per subsidiepost kunnen er afwijkende voorwaarden zijn. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het subsidiereglement. 

 

Procedure

Subsidies aanvragen kan door een mailtje te sturen naar jeugd@kortenberg.be 

Bedrag

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de subsidiepost waarvoor men subsidie aanvraagt. De bedragen staan vermeld in het subsidiereglement. 

Uitzonderingen

De subsidies kunnen niet aangevraagd worden door niet-erkende Kortenbergse jeugdverenigingen. 

Contactinformatie

 • Jeugddienst

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak - bel naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren