Subsidies erkende jeugdvereniging

Het gemeentebestuur erkent het belang van een dynamisch jeugdbeleid en wil de jeugdverenigingen de kans bieden om initiatieven te nemen. Alle mogelijk aan te vragen jeugdsubsidies zijn opgenomen in een subsidiereglement. Dit reglement voorziet in de ondersteuning van jeugdactiviteiten. 

Er worden subsidies uitbetaald voor onderstaande posten:

 

1 Algemeen

1.1   Bevorderen van veiligheid

 

Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst in de kosten van materialen ter bevordering van de veiligheid zoals EHBO-producten, branddekens, fluorescerende armbanden, vestjes, het voorzien van bepaald veiligheidsmateriaal of EHBO-post.

 

 1.2      Bevorderen van integratie

 

Het gemeentebestuur moedigt de jeugdverenigingen aan zich maximaal open te stellen voor alle jongeren, dus ook voor kansarme jongeren.

 

Indien de jeugdvereniging voordelen ten aanzien van kansarme jongeren kan aantonen (bv. verminderd lidgeld, verminderd toegangsgeld bij activiteiten van het jeugdhuis, tweedehandsuniform…), ontvangt de jeugdvereniging 100 euro per jaar.


1.2          Bevorderen van integratie

Het gemeentebestuur moedigt de jeugdverenigingen aan zich maximaal open te stellen voor alle jongeren, dus ook voor kansarme jongeren.

Indien de jeugdvereniging voordelen ten aanzien van kansarme jongeren kan aantonen (bv. verminderd lidgeld, verminderd toegangsgeld bij activiteiten van het jeugdhuis, tweedehandsuniform…), ontvangt de jeugdvereniging 100 euro per jaar.

 

2   Specifiek per jeugdwerkvorm

 

2.1 Jeugdbewegingen

 

Werkingssubsidies

 

Elke jeugdbeweging heeft recht op een jaarlijkse werkingssubsidie van maximum 300 euro.

 

Kampsubsidies

Het gemeentebestuur ondersteunt de jaarlijks terugkerende kampen als zeer belangrijk onderdeel binnen een jeugdbeweging. Samen spelen, samen eten, samen slapen en met z’n allen omgaan met regels die het samen leven in goede banen leiden. Daarom kunnen jeugdbewegingen jaarlijks een kampsubsidie aanvragen.

 

Vervoer van kampmateriaal (containervervoer)

De jeugdbewegingen kunnen gebruik maken van containers om hun kampmateriaal ter plaatse te krijgen. Dit heeft verschillende voordelen: een afsluitbare opslagplaats op het kampterrein of een bijkomende lekvrije slaapplaats.

 

Busvervoer

Indien jeugdbewegingen gebruik maken van busvervoer om hun deelnemers op de kampplaats te krijgen, kan het gemeentebestuur tussenkomen in de kostprijs van dit busvervoer.

 

Voedselveiligheid

De jeugdbewegingen worden aangemoedigd om tijdens de jaarlijkse kampen een koelcel te huren. Op die manier wordt de voedselveiligheid van de kinderen en jongeren gegarandeerd.

 

 

 

2.2        Jeugdhuizen

 

Werkingssubsidies

 

Het gemeentebestuur erkent de belangrijke rol van jeugdhuizen inzake ontmoeting, vrijetijdsbesteding, integratie en vorming van zowel georganiseerde als niet-georganiseerde jongeren.

 

Om de werking van het jeugdhuis te garanderen, stelt het gemeentebestuur een jaarlijkse werkingssubsidie van maximum 300 euro per jeugdhuis ter beschikking.

 

Busvervoer voor dagactiviteiten

 

Jeugdhuizen hebben een andere werking dan jeugdbewegingen. Daguitstappen staan eerder op hun dagorde dan de traditionele kampen. Om deze uitstappen, eigen aan de werking van de jeugdhuizen, te ondersteunen, komt het gemeentebestuur tussen in de kostprijs van het busvervoer.

 

 

 

2.3        Jeugdraad

 

De jeugdraad kan als adviesraad van de gemeente aanspraak maken op drie soorten werkingssubsidies.

 

Toelage als adviesraad

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks via een gemeenteraadsbeslissing een toelage voor de jeugdraad als adviesraad van de gemeente. Het bedrag van deze toelage wordt jaarlijks door het gemeentebestuur bepaald.

Organisatie dag van de jeugd

 

Het gemeentebestuur vindt ook het bereiken van de niet-georganiseerde jongeren belangrijk. Daarom ondersteunt het de organisatie van een activiteit waaraan ook niet-georganiseerde jongeren kunnen deelnemen in de hoop hen zo te betrekken bij het jeugdwerk. 

 

Organisatie vrijwilligersbedanking 

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een toelage van 500 euro voor de jeugdraad om lokale vrijwilligers in het Kortenbergs jeugdwerk te bedanken voor hun engagement.

 

 

 

Bijkomende ondersteuning

 

Onderstaande subsidies kunnen worden uitbetaald bovenop de werkingssubsidies zoals hierboven vermeld wordt.

 


Veiligheid op fuiven: professionele security

 

Het gemeentebestuur erkent dat jongeren het recht hebben op fuiven. Om de veiligheid van de fuifgangers te waarborgen/bevorderen worden jeugdverenigingen gestimuleerd professionele security in te huren.

 

Pendelbus bij fuiven

 

Het gemeentebestuur ondersteunt het inleggen van fuifbussen. Op deze manier wil ze veilig vervoer promoten en stimuleren en zoveel mogelijk fuifgangers de mogelijkheid geven om de fuifbus te kiezen als vervoersmiddel. Deze bussen zijn voor de gebruikers volledig kosteloos.

 

Subsidies voor UNISONO (vroegere SABAM en billijke vergoeding)

 


A. UNISONO (vroegere SABAM én billijke vergoeding) voor jeugdhuizen

 

Deze subsidiepost dient enkel ter uitbetaling van SABAM én billijke vergoeding voor de algemene werking van de jeugdhuizen. 

 

B. UNISONO bij de organisatie van grote jeugdfuiven

 

Het gemeentebestuur komt tussen in het betalen van de billijke vergoeding bij het organiseren van grote jeugdfuiven. 

Uitzondering: SABAM dient steeds door de organisator zelf betaald te worden.

Restfonds voor duurzaam materiaal

 

Jeugdverenigingen aangesloten bij de jeugdraad, krijgen via de jeugdraad, mits het opvolgen van de beschreven voorwaarden, jaarlijks materiaalsubsidies om hun werking (extra) te ondersteunen. Met deze subsidies kunnen duurzame materialen aangekocht worden. Elke jeugdvereniging aangesloten bij de jeugdraad maakt aanspraak op deze materialen.

Projectsubsidies

 

Projecten houden een financieel risico in. Omdat het jeugdwerk en de jeugd zelf de wensen en noden van de jongeren het best kennen, verstrekt de gemeente Kortenberg in totaal 1500 euro toelage aan Kortenbergse initiatieven die een project opzetten. Het gaat hier over een aanvullende subsidie terwijl de andere subsidies dienen om het jeugdwerk structureel te ondersteunen of in stand te houden.

 

 

 

2.6 Promotionele ondersteuning via gemeentelijk infoblad

 

 

 

Jeugdverenigingen kunnen kosteloos gebruik maken van publicatie van eigen activiteiten in het gemeentelijk infoblad.

 

 

 

Voorwaarden

 

 1. De jeugdverenigingen dienen hun artikel in volgens de richtlijnen aangegeven op de gemeentelijke website (respecteren van deadline, lengte artikel, fotomateriaal…).
 2. Het gemeentebestuur behoudt de vrijheid teksten aan te passen in functie van de beschikbare ruimte of omwille van inhoudelijke bezwaren. Met de indiener wordt hierover overleg gepleegd indien het gaat over een weigering tot publicatie of over ingrijpende wijzigingen.

 

Budget voor sensibiliseren van de jeugd rond drugs en/of alcohol

 

In samenwerking met de jeugdraad en/of de intergemeentelijke drugs- en alcoholpreventiemedewerker worden er acties georganiseerd die sensibiliserend van aard zijn met als thema drugs en/of alcohol. Per actie wordt bekeken welk beschikbaar subsidiebedrag daar tegenover geplaatst wordt.

 

Logistieke ondersteuning 
Jeugdverenigingen kunnen via het College van burgemeester en schepenen een aanvraag indienen voor logistieke ondersteuning vanuit de Uitvoeringsdiensten van de gemeente.

 

Tentenvervoer
Dit gaat over tentenvervoer vanuit de Uitleendienst in Nossegem tot de eigen jeugdlokalen in functie van de zomerkampen van de jeugdbewegingen. Deze aanvragen worden telkens apart en in functie van beschikbaarheid van de Uitvoeringsdiensten beoordeeld door het College van burgemeester en schepenen.

 


Netheid jeugdlokalen

Het gemeentebestuur vindt orde, netheid, hygiëne en veiligheid in de jeugdlokalen en jeugdhuizen belangrijk. Ze willen de leidings- en bestuursploegen dan ook op verschillende manieren ondersteunen.

 

1    Verwerken groot restafval

 

Eén maal per jaar worden de jeugdverenigingen gestimuleerd voor en ondersteund in een jaarlijkse grote opruimactie van de jeugdlokalen. In een, ruim op voorhand gecommuniceerde, week, zullen de Uitvoeringsdiensten langs alle jeugdlokalen rijden om groot restafval (bijvoorbeeld oude zetels) op te halen. De jeugdverenigingen zijn zelf verantwoordelijk om te zorgen dat alle materiaal tijdig buiten staat. Het gaat hier enkel om groot restafval. Papier, karton, pmd… moet door de jeugdvereniging zelf opgevolgd worden.

 

De Uitvoeringsdiensten communiceren de datum ruim op voorhand aan de jeugdconsulente die de jeugdverenigingen op de hoogte stelt.

 

 

 

2  Opvolgingssysteem orde en netheid jeugdlokalen

 

Samen met de jeugdraad en de Uitvoeringsdiensten werd er een opvolgingssysteem opgesteld in functie van de orde en netheid van de jeugdlokalen. Per jaar worden alle jeugdlokalen zes keer, waarvan 2 onaangekondigd en 4 aangekondigd, gecontroleerd op orde, netheid, hygiëne en veiligheid. Per controle wordt er een checklist ingevuld en worden alle te controleren categorieën ook beoordeeld met een groene, gele of rode code (respectievelijk in orde, kleine opmerking, helemaal niet in orde). Deze kleurbeoordeling houdt ook een bepaalde puntenquotering in die per jeugdvereniging zal worden bijgehouden door de jeugdconsulente. Een gele opmerking staat gelijk aan -1 punt; een rode aan -1.5 punt. Per controle moet de jeugdvereniging minstens 13/20 scoren. De drie jeugdverenigingen die op jaarbasis, dus na 6 controles, de beste score halen, krijgen elk een financieel duwtje in de rug. Hierbij wordt gewerkt met een top 3:

 

 1. De eerste jeugdvereniging ontvangt een geldsom van 375 euro
 2. De tweede jeugdvereniging ontvangt een geldsom van 275 euro
 3. De derde jeugdvereniging ontvangt een geldsom van 150 euro.

 

De jeugdvereniging met de beste score ontvangt 375 euro. Daarenboven mag deze jeugdvereniging nog een extra materiële beloning kiezen waarmee de hele leidingsploeg/jeugdhuisploeg beloond en bedankt kan worden voor het harde werk.

Elke jeugdvereniging die op jaarbasis 3x minder dan 13/20 haalt, moet met 5 personen zwerfafval in de gemeente rapen of een andere gemeenschapsdienst uitvoeren (bv. helpen op een gemeentelijk evenement, onkruid weden op voetwegen, gemeentelijk wagenpark wassen…).

 

 

 

Categorie 3: Kadervorming

 

Deze subsidie is vooral gericht op jongeren, woonachtig in de gemeente, al dan niet lid van een door de gemeente erkend jeugdinitiatief.

 

Het gemeentebestuur ondersteunt jongeren bij het volgen van een kaderopleiding omdat dit belangrijk is voor een goede en kwalitatieve jeugdwerking. Dit zowel voor jongeren die actief zijn in het jeugdwerk als voor individuele jongeren die interesse hebben in het jeugdwerk.

 

Aan deze jongeren wordt een toelage verleend voor het volgen van cursussen voor opleidingen die relevant zijn in het kader van de verantwoordelijkheid die de aanvrager wil nemen in het jeugdwerk.

 

Een subsidieerbaar (hoofd)animatorentraject is als volgt omschreven

 

 • De cursussen dienen gegeven te worden door een landelijke organisatie erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
 • De cursisten volgen niet alleen een theoretisch programma, maar vervullen ook een stage in het jeugdwerk.
 • Het aantal te volgen uren, de domeinen, de stage-aanpak, enz… verschilt vanzelfsprekend naargelang het attest waartoe het programma moet leiden.

 

 

 

 

Voorwaarden

 1. Enkel de jeugdverenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur, komen in aanmerking voor subsidies opgenomen in dit reglement. Een uitzondering hierop zijn de uitbetalingen in functie van kadervorming. 
 2. Elke subsidieaanvraag wordt ingediend bij Dienst Jeugd via jeugd@kortenberg.be of fysiek overhandigd. Elke aanvraag wordt gestaafd met betaalbewijzen, facturen, kastickets…. Bij de aanvraag wordt ook het rekeningnummer vermeld waarop de subsidies gestort mogen worden.
 3. Subsidies kunnen enkel worden toegestaan binnen de perken van de meerjarenplanning en de  voorziene budgetten van het lopende werkingsjaar.
 4. Het gemeentebestuur heeft het recht werken waarvoor subsidies worden aangevraagd op echtheid en degelijkheid te controleren. Indien de jeugdvereniging verkeerde gegevens verstrekt of valse verklaringen aflegt, kunnen de subsidies teruggevorderd worden.

Per subsidiepost kunnen er afwijkende voorwaarden zijn. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het subsidiereglement. 

 

Procedure

Subsidies aanvragen kan door een mailtje te sturen naar jeugd@kortenberg.be 

Bedrag

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de subsidiepost waarvoor men subsidie aanvraagt. De bedragen staan vermeld in het subsidiereglement. 

Uitzonderingen

De subsidies kunnen niet aangevraagd worden door niet-erkende Kortenbergse jeugdverenigingen. 

Contactinformatie