Subsidie grootschalige jeugdevenementen

Dit subsidiereglement heeft als doel Erkende Kortenbergse Jeugdverenigingen te ondersteunen bij de organisatie van grootschalige jeugdevenementen, die voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

Alleen erkende Kortenbergse Jeugdverenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie kan ook aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van meerdere erkende Kortenbergse Jeugdverenigingen.

Voorwaarden

 • Het evenement overstijgt de gewone jeugdwerking en sluit aan bij één of meer van de volgende functies: ontmoeting, gemeenschapsvorming, cultuur, sport, maatschappelijke activering. De organisatie van fuiven wordt expliciet uitgesloten.
 • Het evenement speelt zich af binnen de gemeentegrenzen van Kortenberg.
 • Het evenement heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk.
 • Het evenement heeft een publieksbereik van minimum 250 bezoekers.
 • De toegang tot het evenement is financieel laagdrempelig. De opbrengst van het evenement is uitsluitend bestemd voor de werking van de vereniging. Puur commerciële, alsook discriminerende en politieke activiteiten en activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking voor betoelaging.
 • Het evenement richt zich naar jongeren en gezinnen. Het project heeft een belangrijk aantoonbaar luik dat gericht is op kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar.
 • Het evenement heeft in het verleden al minstens één keer plaatsgevonden.
 • Het evenement wordt ruim bekend gemaakt binnen de gemeentegrenzen.

 

Procedure

 • De subsidieaanvraag voor grootschalige jeugdevenementen moet minstens 2 maanden voor aanvang van het evenement ingediend worden bij de dienst Jeugd.
 • Indien het bovendien een evenement betreft waarvoor ook een algemene evenementenaanvraag ingediend dient te worden bij de dienst Vrije Tijd, moeten de tijdstippen voor indiening gerespecteerd worden. Deze te respecteren tijdstippen voor indiening, op straffe van verval, zijn terug te vinden in het reglement voor de organisatie van openbaar toegankelijke evenementen.
 • Bij de subsidieaanvraag wordt een apart formulier toegevoegd waarin duidelijk gemaakt wordt waarom men deze subsidie wil aanvragen en waarvoor dit nodig is. Daarnaast wordt een gedetailleerde kostenraming bij de aanvraag toegevoegd.
 • De dienst Jeugd toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en agendeert nadien de aanvraag voor advies op de agenda van de eerstvolgende jeugdraad. Op deze jeugdraad wordt de aanvraag bekeken en wordt het definitieve toe te kennen bedrag, volgens stemming, bepaald.
 • Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden en tijdig worden ingediend.
 • Enkel volgende wijze van indienen is mogelijk: per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar jeugd@kortenberg.be. De datum van ontvangst is de datum van ontvangst op de mailserver van de gemeente.

 

Bedrag

Elke vereniging krijgt een bedrag per goedgekeurde subsidieaanvraag met een minimum van 100 euro en een maximum van 500 euro per evenement per jaar.

Uitzonderingen

 • Dit reglement is niet van toepassing voor niet-erkende Kortenbergse jeugdverenigingen. 
 • Een evenement kan slechts één keer per jaar, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging binnen dit subsidiereglement. De vereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. 
Online aanvragen

Contactinformatie