Projectsubsidies erkende jeugdvereniging - Aanvraagformulier

Projectsubsidies erkende jeugdvereniging - Aanvraagformulier

Projecten houden een financieel risico in. Omdat het jeugdwerk en de jeugd zelf de wensen en noden van de jongeren het best kennen, verstrekt de gemeente Kortenberg in totaal 1500 euro toelage aan Kortenbergse initiatieven die een project opzetten. Het gaat hier over een aanvullende subsidie terwijl de andere subsidies dienen om het jeugdwerk structureel te ondersteunen of in stand te houden.

 

Het project moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het project dient gericht te zijn naar de Kortenbergse Jeugd en open te staan voor alle jongeren.
 • Het mag geen commerciële of financiële actie zijn en het project dient los te staan van de hoofdactiviteit van het jeugdinitiatief.
 • Het project moet een zekere maatschappelijke relevantie hebben en moet een zekere bewustwording nastreven.
 • Het project dient actie-, vormings-, animatie- of preventieactiviteiten voor op te stellen.
 • Het project wordt georganiseerd door het jeugdwerk van Kortenberg of door een groep Kortenbergse jongeren die zich voor dit project in een occasioneel verband organiseren. De initiatiefnemers/doelgroep is in dit laatste geval gemiddeld niet ouder dan 26 jaar.
 • Het project moet innovatief van aard zijn.

 

Het aanvragen verloopt volgens volgende procedure:

 • Het voorstel van het project dient binnen te zijn op de dienst Jeugd ten laatste 2 maanden voor het plaatsvinden van het project. Op die manier kan het project besproken worden op de eerstvolgende jeugdraad.
 • De projectaanvraag dient vergezeld te zijn van een projectomschrijving, motivering van de doelstelling, begroting en een concreet subsidiëringvoorstel.
 • De financiële tussenkomst wordt verleend op basis van de schriftelijke aanvraag en kostenraming.
 • Binnen de maand na afloop van de activiteit moet schriftelijk verslag uitgebracht worden (inhoudelijk en financieel) en zal overgegaan worden tot uitbetaling van de vooraf bepaalde subsidie via de dienst Jeugd.
 • De subsidie bedraagt maximaal 500 euro per goedgekeurd project en wordt uitbetaald via de algemene regel. Indien het project door overmacht erg verlieslatend is, kan dit bedrag uitzonderlijkverhoogd worden bij 2/3 meerderheid van stemmen in de jeugdraad.

 

Het beslissen over de projectsubsidies verloopt als volgt:

 • De dienst Jeugd legt het voorstel tot subsidiëring voor op de eerstvolgende jeugdraad na het ontvangen van de projectomschrijving, motivering, begroting en subsidiëringsvoorstel.
 • De jeugdraad bespreekt het voorstel en beslist met algemene meerderheid van de stemmen (helft aanwezige +1) over het voorstel en het uit te betalen bedrag aan de aanvragers.
 • De dienst Jeugd zorgt voor de verdere opvolging van het dossier.

 

Het verslag na de activiteit moet de volgende elementen bevatten:

 • Dat het verloop en resultaat van het project verlopen is zoals vooropgesteld. Indien dit niet het geval is, moet dit worden toegelicht.
 • In welke mate de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt.
 • Een financieel verslag (met bewijsstukken) waarin een totale afrekening wordt gemaakt en een aanwending van de subsidies wordt verduidelijkt.

 

Verloop uitbetaling

Projectbegrotingen worden ingediend bij de dienst Jeugd. Na goedkeuring wordt het bedrag waar men recht op heeft, gestort op de rekening van de aanvrager.

Praktische info over het project

Datum van het project *
Locatie waar het project zal plaatsvinden

Info over de organisatie

Aftoetsen van de voorwaarden voor subsidies

Toon aan dat het project voldoet aan de voorwaarden van het reglement

Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.