Erkenning vereniging

De voordelen van erkenning door de gemeente zijn:

 1. Gebruik van de gemeentelijke infrastructuur tegen gunsttarief en de mogelijkheid van het maken van online reservaties (zie ook apart verhuurreglement)
 2. Gebruik van de gemeentelijke uitleendienst (zie ook apart reglement voor materiële steun)
 3. Gratis promotie op gemeentelijke webstek, in gemeentelijk informatieblad, op gemeentelijke infoborden (zie ook apart reglement voor promotionele steun)
 4. Mogelijkheden voor bestuursleden voor het ontvangen van een toelage bij het volgen van opleiding (zie aparte reglementen kadervorming)
 5. Mogelijkheid om gemeentelijke subsidies aan te vragen onder de voorwaarden gesteld binnen de gemeentelijk subsidiereglementen

Voorwaarden

Komen in aanmerking voor erkenning:

 1. Private rechtspersonen met onbaatzuchtig oogmerk (vzw, beroepsverenigingen)
 2. Feitelijke verenigingen
 3. Afdelingen van een nationale structuur.
 4. Verenigingen dienen opgericht te zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken.

Procedure

Het college beslist of een nieuwe vereniging al dan niet erkend wordt.

 1. Er wordt door het college advies gevraagd bij de bevoegde adviesraad zijnde de cultuur-, jeugd, senioren-, sport-, milieu-, welzijnraad of de raad voor ontwikkelingssamenwerking en, indien van toepassing, van de deelgemeentelijke verenigingsraad waarvan de vereniging lid is.
 2. Indien het advies niet gevolgd wordt, moet het college dit motiveren.
 3. De jaarlijkse vernieuwing van de erkenning moet niet worden voorgelegd aan de bevoegde adviesraad, tenzij de doelstellingen van de vereniging gewijzigd zijn.
 4. Aan de verenigingsraden en de beheerraad van GC Colomba wordt regelmatig een lijst van erkende verenigingen overgemaakt. Ook alle wijzigingen worden aan hen meegedeeld.
 5. Een nieuwe vereniging kan in afwachting tot een definitieve erkenning een voorlopige erkenning krijgen die het mogelijk maakt om de infrastructuur tegen gunsttarief te huren.

De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:

Voorlopige erkenning:

Een vereniging kan mits het voldoen aan de bovenstaande criteria en het voorleggen van een planning een voorlopige erkenning krijgen voor 6 maanden. Deze vervalt automatisch na 6 maanden. Het is aan de vereniging om tijdig de procedure voor een eerste officiële erkenning op te starten.

Een eerste erkenning:

De aanvraag tot een eerste officiële erkenning wordt door de nieuwe vereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de gemeentelijke vrijetijdsdienst. De vereniging kan gebruik maken van het digitaal formulier. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn ook beschikbaar op de gemeentelijke vrijetijdsdienst.

Een eerste erkenningsaanvraag kan elk moment van het jaar ingediend worden en is geldig tot het einde van het werkjaar zijnde 30 september.

De jaarlijkse hernieuwing van de erkenning:

De jaarlijkse hernieuwing van de erkenning gebeurt door het toesturen van de verenigingsgegevens aan de erkende vereniging die ze vervolgens verbetert en of aanvult. De hernieuwing van de erkenning dient te gebeuren tussen 1 augustus en 30 september. - Tussen 30 september en 15 oktober kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

Meebrengen

Om de online erkenning in te vullen moet je de volgende gegevens bij de hand hebben:

 1. De vereniging moet open staan voor alle inwoners in Kortenberg.
 2. Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement.
 3. De vereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 verschillende personen (vb. voorzitter, penningmeester, secretaris, …).
 4. De meerderheid van de bestuursleden en de meerderheid van de aangesloten leden moet in de gemeente wonen.
 5. Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de vereniging minstens 6 aangesloten leden hebben
 6. Minstens de helft van de activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente.
 7. De vereniging moet een actieve werking kunnen aantonen. Een actieve werking is verschillend per werksoort vandaar de onderstaande opsplitsing:
  • sportverenigingen: minstens 4 activiteiten per maand gedurende minstens 6 maanden per jaar
  • cultuurvereniging: minstens 10 activiteiten per jaar
  • jeugdvereniging: minstens 3 activiteiten per maand gedurende minstens 10 maanden per jaar
  • een seniorenvereniging: minstens 1 activiteit per maand gedurende minstens 10 maanden per jaar
  • een welzijnsvereniging: minstens 1 activiteit per maand gedurende minstens 10 maanden per jaar
  • een vereniging voor ontwikkelingssamenwerking: minstens 1 activiteit per jaar
  • een natuurvereniging: minstens 2 activiteiten per jaar
  • buurtcomité: minstens 1 activiteit per jaar
  • andere: ouderraden van scholen, parochieraden, oud-strijders, politieke afdelingen, vakbonden, middenstand, …

Uitzonderingen

Sanctie

Indien er wordt vastgesteld dat de vereniging door middel van het opgeven van foutieve informatie onrechtmatig een erkenning heeft verkregen, verliest ze deze erkenning onmiddellijk voor minstens 1 jaar.

Regelgeving

Reglement betreffende de gemeentelijke erkenning van verenigingen 

Online aanvragen

Contactinformatie