Subsidie erkende sportvereniging

Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor erkende Kortenbergse sportverenigingen die hun sportaanbod kwalitatief willen verbeteren. De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de sportvereniging met betrekking tot het voorgaande jaar.

 

 

Voorwaarden

Deze subsidies worden enkel verleend aan de erkende Kortenbergse sportverenigingen volgens de voorwaarden van het Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse verenigingen

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dient de sportvereniging bovendien te voldoen aan de volgende omschrijving: 

 • activiteiten worden in indicidueel of ploegverband beoefend
 • activiteiten hebben een competitief of recreatief karakter
 • de fysieke inspanning staat centraal

 

Procedure

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

 • De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst en op de gemeentelijke website. De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf 1 september en vóór 5 oktober van het betrokken werkjaar.
 • Het eerste college na 15 november wordt een collegebesluit met betrekking tot uitbetaling van de subsidies gemaakt.
 • Het besluit tot toekenning van de subsidies wordt overgemaakt vóór 25 november aan de aanwagers.
 • Tussen 25 november en 5 december kunnen de aanwagers een gemotiveerd beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.
 • De sportdienst behandelt het beroep en maakt, indien nodig, een aangepast collegebesluit.
 • Voor 15 december wordt een collegebesluit opgesteld met daarin de opdracht tot uitbetaling.
 • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken werkjaar.

Bedrag

Naast de basistoelage van 70 euro per erkende sportvereniging gebeurt de beoordeling op basis van een aantal kwaliteitscriteria waaraan de sportvereniging dient te voldoen: 

 • De sportvereniging ontvangt 10 euro indien hij lid is van de sportraad en de algemene vergadering bijwoont. De aanwezigheidslijst geldt als bewijs.
 • Indien de sportvereniging een actuele webstek heeft, ontvangt deze 20 euro.
 • Indien de sportvereniging een (al dan niet elektronisch) clubblad en/of nieuwsbrief heeft, ontvangt deze 20 euro.
 • De sportvereniging ontvangt per georganiseerd jeugdsportkamp (tot 18 jaar) 30 euro per dag. Een deelnemerslijst met namen en geboortedata geldt als bewijs. 
 • De sportvereniging ontvangt 10 euro voor het instellen van een voordeeltarief aan voor financieel kansarmen. Dit voordeeltarief dient aantoonbaar te zijn.
 • Elke sportvereniging met rechtspersoonlijkheid ontvangt 20 euro.
 • De sportvereniging organiseert of neemt deel aan een sportpromotie-initiatief in samenwerking met een Kortenbergse school. De sportvereniging ontvangt per actief contactmoment in het kader van dergelijk sportpromotie-initiatief per halve dag 40 euro en per hele dag 80 euro. Een attest van de school of van de sportdienst geldt als bewijs.
 • De sportvereniging werkt voor zijn jaarwerking met gediplomeerde trainers. De sportvereniging ontvangt per gediplomeerde trainer (niet-jeugdtrainer) die bij de sportvereniging op jaarbasis werkt 100 euro. Een lijst met namen van de gediplomeerde trainers met functie en een kopie van het sporttechnische diploma gelden als bewijs.
 • De sportvereniging stimuleert haar trainers om een diploma te behalen. De sportvereniging kan het cursusgeld tot 250 euro inbrengen. Het dient te gaan om een trainer (niet-jeugdtrainer) die minimum 1 u. per week training geeft.
 • De sportvereniging stimuleert haar bestuursleden om bestuurstechnische vormingen te volgen. De sportvereniging ontvangt per gevolgde bestuurstechnische vorming door een bestuurslid van de sportvereniging 10 euro. Een deelname attest geldt als bewijs.
 • De sportvereniging biedt een regelmatige en aparte werking aan voor de jeugd (tot 18 jaar), voor volwassenen en voor 50plussers. De sportvereniging ontvangt 100 euro indien ze voor de drie leeftijdscategorieën een aanbod heeft. Een overzicht van het aanbod per leeftijdscategorie geldt als bewijs.
 • De sportvereniging biedt een regelmatige en aparte werking aan voor mensen met een mentale of fysieke beperking. De sportvereniging ontvangt 100 euro indien ze voor mensen met een beperking een aanbod heeft. Een overzicht van het aanbod geldt als bewijs.

Uitzonderingen

De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. Prestaties van verenigingen die in welke hoedanigheid ook betaald worden door het gemeentebestuur, komen niet in aanmerking voor subsidies.

 

Regelgeving

Dit reglement gaat in voege vanaf 1 september 2020 en loopt af op 31 augustus 2026. De afhandeling van het werkjaar 1 september 2025 tot en met 31 augustus 2026 verloopt nog via dit reglement. Afzonderlijke reglementen bepalen onder welke voorwaarden de verenigingen bijkomend worden ondersteund door het gemeentebestuur.

Contactinformatie