Subsidie voor erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdaanbod

Het gemeentebestuur tracht met deze subsidie sportbegeleiders van erkende sportverenigingen te stimuleren tot het verbeteren van hun kwaliteiten. 

De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van 5 thema's. Deze thema's en de daarbij horende percentages kan je uitgebreid terugvinden in het subsidieregelement ter stimulering tot professionalisering met een accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiders.

Voorwaarden

De voorwaarden om als sportbegeleider van een erkende sportvereniging in aanmerking te komen voor de subsidie zijn de volgende: 

  • de leeftijd van 19 jaar niet hebben bereikt op 30 juni van het betrokken subsidiejaar
  • gericht zijn op sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
  • een sporttechnisch begeleider voor jeugdsport zijn, actief in een erkende sportvereniging
  • een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider zijn die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak
  • de categorie waartoe de jeugdsportbegeleider behoort, komt overeen met de waarderingsschaal uit de referentietabel voor sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool

Procedure

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

  • De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de sportdienst. De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf 1 september en vóór 5 oktober van het betrokken werkjaar.
  • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 30 november van het betrokken werkjaar.
  • Tussen 30 november en 15 decemberkan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
  • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken werkjaar.

Bedrag

De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de sportvereniging op het vlak van 5 thema’s. Aan elk van deze thema’s is een vast percentage verbonden van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten. Deze thema’s en de daarbij horende percentages zijn terug te vinden in het reglement. 

Contactinformatie