Speelstraat

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met het verkeersbod C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'speelstraat.'


In een speelstraat is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. 

 

Voorwaarden

In Kortenberg kunnen speelstraten enkel tijdens de zomervakantie ingericht worden en dit voor een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen, telkens tussen 12 en 17 u.

Procedure

Om van jouw straat een speelstraat te kunnen maken, moet er eerst een aanvraag ingediend worden bij het gemeentebestuur. 

Deze aanvraag moet minstens 60 dagen voor de aanvang van de speelstraat correct en volledig ingevuld aan de jeugddienst bezorgd worden. 

Op basis van deze aanvraag wordt er, samen met de dienst Mobiliteit, nagegaan of de gevraagde straat in aanmerking komt voor een speelstraat. Dat wil zeggen: er wordt o.m. gekeken of de straat gelegen is in een wijk met overheersend woonkarakter, dat de maximum snelheid 50 km per uur is en dat er geen openbaar vervoer in de straat rijdt.

Nadien wordt de aanvraag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en wordt er een eindbeslissing genomen. 

Regelgeving

De dienst Jeugd coördineert dit proces en zorgt voor de communicatie tussen het gemeentebestuur en de aanvragers van een speelstraat. 

Online aanvragen

Contactinformatie