Subsidie oudervereniging

Ter ondersteuning van hun kwalitatieve werking ten voordele van de Kortenbergse schoolkinderen kan aan de ouderverenigingen van de basisscholen op het grondgebied van Kortenberg een subsidie worden toegekend.   

Voorwaarden

  • Voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde formulieren (online of offline) en dient ze in bij de dienst Onderwijs. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.
  • Er kan maximaal één aanvraag ingediend worden per schooljaar per oudervereniging.
  • Een werkjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.

 

Procedure

  • De termijn waarbinnen men de subsidieaanvraag kan doen start op 1 oktober en eindigt op 1 november.
  • Het besluit tot toekenning van de subsidies wordt overgemaakt vóór 15 november aan de aanvrager.
  • Tussen 15 november en 25 november kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
  • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december.

Bedrag

De subsidie moet door de ouderverenigingen aangewend worden voor andere doeleinden dan sociale voordelen en voor doeleinden die niet tot de normale werkingskosten behoren, b.v. schoolkrantje, sportdag, materieel voor naschoolse activiteiten, speeltuigen, schoolfeest, ...

Uitgaven voor publiciteit worden niet aanvaard.

Jaarlijks voorbehouden budget voor dit onderdeel : 2.900,00 euro

Toegekende bedrag per aanvrager: dit totaalbedrag is te verdelen over de zes ouderverenigingen naar rato van het aantal leerlingen (kleuter en lager) officieel ingeschreven in de school op 1 oktober en woonachtig in de gemeente.

Online aanvragen