Subsidie voor stimulering en ondersteuning van de lokale economie

De gemeente Kortenberg voorziet subsidies voor projecten die de lokale economie ondersteunen en stimuleren.

Voorwaarden

Wie kan de subsidie aanvragen?
 • Ondernemersverenigingen die gevestigd zijn op het Kortenbergs grondgebied; 
 • Een collectief van ondernemers. Hiervoor zijn minimaal drie ondernemers nodig.

Een ondernemer is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en gevestigd met de onderneming in Kortenberg of elders gevestigd, maar aantoonbaar actief op het grondgebied van Kortenberg.

Welke kosten komen in aanmerking?

Alle werkingsmiddelen die er toe bijdragen om het project succesvol te maken, komen in aanmerking als subsidieerbare kosten voor deze subsidie.

Welke zijn de voorwaarden voor toekenning?
 • Het project wordt uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen van Kortenberg; 
 • De aanvrager dient een gemotiveerd projectplan in, inclusief begroting;
 • Het project komt niet slechts ten goede van één handelaar of ondernemer, maar is van toepassing op een sector en/of alle (type) ondernemers met een minimum van twee;
 • Maximum 30 % van de subsidieerbare kosten worden terugbetaald met een plafondbedrag van 1.000 euro;
 • De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor de start van het evenement ingediend zijn;
 • 2 weken voor de uitvoeringsdatum wordt de dienst Ondernemen geïnformeerd over de stand van zaken van het project;
 • Subsidies kunnen worden toegekend tot het jaarlijkse totaalbedrag bereikt is.
Aan welke voorwaarden moet het project of evenement voldoen?
 • Het project sluit aan bij één of meer van de volgende functies:
  • stimulering van de lokale economie,
  • het vergroten van de zichtbaarheid van de lokale handelaars en/of ondememers,
  • het verbinden van de lokale handelaars en/of ondernemers,
  • gemeenschapsvorming,
  • bevordering van het ondernemerschap en het creëren van kansen en mogelijkheden voor de lokale handelaars en/of ondernemers.
 • In het geval dat het project een evenement is, heeft deze een openbaar karakter en is deze voor iedereen toegankelijk 
 • Het project is (financieel) laagdrempelig. Politieke en discriminerende activiteiten en activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking voor betoelaging.
 • Het project heeft op alle vlakken een hoog kwaliteitsniveau (opzet, progranma, aankleding en uitstraling). 
 • Het project heeft een grote organisatorische en financiële zelfstandigheid. 
 • Het project wordt ruim bekend gemaakt.

Procedure

U gebruikt de daartoe bestemde formulieren en dient ze in bij de dienst Ondernemen via fysieke overhandiging, via e-mail naar de dienst Ondernemen of via het online aanvraagformulier. Het reglement, de aanvraagformulieren en contactgegevens van de dienst Ondernemen vindt u onderaan deze pagina.

De dienst Ondernemen toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist of het project in aanmerking komt voor subsidiëring.

U ontvangt het besluit tot toekenning van de subsidies ten laatste vier weken na de indiening. Hiertegen kan binnen vier weken een gemotiveerd beroep aangetekend worden.

Uiterlijk 3 maanden na het project dienen volgende bewijsstukken ingediend te worden:

 • Een verslag van de activiteit;
 • Een financieel overzicht (inkomsten en uitgaven);
 • Betaalbewijzen voor de subsidieerbare kosten op naam van de aanvrager;
 • Minstens drie voorbeelden van de communicatieve uitingen waarbij gemeente Kortenberg wordt vermeld als subsidieverstrekker.

Indien projecten na toekenning van de subsidie slechts deels of niet kunnen worden uitgevoerd, wordt de dienst Ondernemen onmiddellijk verwittigd.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren uiterlijk twee maanden na ontvangst van het volledige dossier met bewijsstukken.

Bedrag

Jaarlijks wordt een totaalbedrag van 4.750 euro voorzien.

Regelgeving

Online aanvragen

Contactinformatie