Subsidie ter ondersteuning van duurzame, mondiale ontwikkelingsprojecten

De gemeente Kortenberg wil Noord/Zuid-projecten financieel ondersteunen om zo het draagvlak van en voor internationale solidariteit te bevorderen en verbreden.

De nadruk ligt daarbij op de ondersteuning van kleinschalige structurele projecten Noord/Zuid met een duidelijke link naar de gemeente Kortenberg. De structurele band met de gemeente Kortenberg kan op verschillende manieren gelegd worden maar moet gericht zijn op een langetermijnsamenwerking. Het is niet alleen belangrijk dat er een goed structureel onderbouwd project in het Zuiden wordt ondersteund. Minstens even belangrijk zijn de fondsenwervende, informatieve en educatieve activiteiten die georganiseerd worden in de gemeente Kortenberg.

Volgende subsidies kunnen worden toegekend:

A: jongerensubsidies; ontwikkelingssamenwerking en occasionele aanvragen van Kortenbergse inwoners die betrekking hebben op individuele mondiale trajecten

B: projecten in het Zuiden met sensibilisering in het Noorden

C: forfaitaire verhoging opbrengst stratenverkoop van 11.11.11.-campagne

D: werkingsmiddelen voor organisaties voor eerlijke handel met het Zuiden

Voorwaarden

Wie kan een subsidie aanvragen?

De gemeente Kortenberg kan een subsidie verlenen aan volgende aanvragende organisaties en rechtspersonen.

 • Een door de gemeente Kortenberg erkende niet-gouvernementele organisatie (ngo) of vierdepijlerorganisatie. Erkende organisaties moeten voldoen aan de voorwaarden uit het erkenningsreglement, dat u onderaan deze pagina vindt. De organisatie moet een uitgesproken band met Kortenberg hebben;
 • Kortenbergse jongeren of personen die zich inzetten voor een ontwikkelingsproject door:
  • een actie in het zuiden, bijvoorbeeld: een stage, vrijwilligerswerk, enz. of
  • een actie in het noorden, bijvoorbeeld: het als architect voorbereiden van een bouwproject dat zal worden uitgevoerd in het zuiden, een sponsortocht, enz.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor projecten in het Zuiden met sensibilisering in het Noorden (subsidie B) en werkingsmiddelen voor organisaties voor eerlijke handel met het Zuiden (subsidie D) moet de aanvrager bereid zijn toe te treden tot de Wereldraad, deel te nemen aan de vergaderingen en zich te engageren voor de activiteiten georganiseerd door de Wereldraad.

Inhoudelijke voorwaarden voor een subsidie voor projecten in het Zuiden met sensibilisering in het Noorden (subsidie B) 

Het project in het Zuiden

 • Het project is gericht op de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van een regio, gemeenschap of bevolkingsgroep in het Zuiden;
 • Het project beoogt een duurzame ontwikkeling, met o.m. respect voor het milieu, respect voor de aanwending van materialen en grondstoffen, respect voor mensenrechten en gender en respect voor de culturele eigenheid van de doelgroep van het project in het Zuiden;
 • De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties zijn een leidraad.
 • Het project betrekt de doelgroep/partner bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het project in het Zuiden en dit weerspiegelt zich in de structuur en organisatie van de doelgroep/partner;
 • Het project moet de doelgroep in het Zuiden in staat stellen zijn eigen ontwikkeling in handen te nemen, onder meer door het aantonen van de duurzaamheid op langere termijn en van de volledige overname van het project na afloop;
 • Het project is gesitueerd in een erkend ontwikkelingsland.

De activiteit in het Noorden

 • De activiteit in het Noorden vindt plaats in Kortenberg. Ze staat open voor een zo ruim mogelijk publiek;
 • De activiteit in het Noorden moet leiden tot een beter inzicht in de huidige wereldsituatie en de globalisering en tot wederzijds begrip, waardering en solidariteit tussen de volkeren;
 • De activiteit in het Noorden wordt niet dubbel gefinancierd via een ander gemeentelijk subsidiereglement;
 • In de communicatie wordt het logo van de gemeente Kortenberg opgenomen. De gemeente ontvangt een exemplaar van alle communicatie.

Procedure

Hoe dient u een aanvraag in?

U vult de formulieren in en dient ze in bij de dienst Lokale Economie. U gebruikt daarbij het Nederlands. 

Een werkjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december. De termijnen waarbinnen een de subsidie kan worden aangevraagd, zijn: 

 • Voor projecten in het Zuiden met sensibilisering in het Noorden (subsidie B) en werkingsmiddelen voor organisaties voor eerlijke handel met het Zuiden (subsidie D): tussen 1 januari en 31 maart van het werkjaar;
 • Voor jongerensubsidies, ontwikkelingssamenwerking en occasionele aanvragen van Kortenbergse inwoners die betrekking hebben op individuele mondiale trajecten (subsidie A): doorlopend in het hele werkjaar;
 • Voor de forfaitaire verhoging opbrengst stratenverkoop van 11.11.11.-campagne (subsidie C): na het voltooien van de 11.11.11.-actie ontvangt het gemeentebestuur een bewijs van overschrijving van de Wereldraad. Op basis hiervan schrijft het gemeentebestuur de forfaitaire verhoging over aan de Wereldraad.

Elke aanvrager mag per werkjaar maximaal 1 subsidieaanvraag indienen. 

U vindt het reglement en de aanvraagformulieren onderaan deze pagina. 

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement en wordt voor advies voorgelegd aan de Wereldraad. De Wereldraad bezorgt na uiterlijk de tweede vergadering een schriftelijk advies over het project aan de bevoegde ambtenaar. Dit advies heeft een vertrouwelijk karakter. Projecten waarbij een directe band bestaat met een lid uit de Wereldraad, worden niet door dit lid geadviseerd. Het advies wordt dan geformuleerd door de andere leden gezamenlijk.

Bij het uitblijven van een advies van de Wereldraad, wordt het advies als gunstig beschouwd. Het gemeentebestuur kan van het advies van de Wereldraad gemotiveerd afwijken.

Wanneer wordt er een beslissing genomen?

Met betrekking tot de projecten in het Zuiden met sensibilisering in het Noorden (subsidie B) en de werkingsmiddelen voor organisaties voor eerlijke handel met het Zuiden (subsidie D) beslist het college van burgemeester en schepenen vóór 30 juni van het werkjaar of de aanvraag al dan niet in aanmerking komt voor een subsidie en - bij een toekenning van de subsidie - welk subsidiebedrag wordt toegekend. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Tussen 1 juli en 31 juli kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen. De uitbetaling van de subsidie (B en D) zal gebeuren vóór 31 augustus van het werkjaar.

Hoe wordt er gecontroleerd en wat zijn mogelijke sancties?

De subsidie mag enkel worden aangewend voor het project waarvoor ze werd aangevraagd. De gemeente Kortenberg heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij een ontvanger van de subsidie in het kader van dit reglement. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de gemeente Kortenberg te aanvaarden. 

Wanneer het initiatief om één of andere reden niet kan worden uitgevoerd wordt de gemeente Kortenberg onmiddellijk ingelicht. Bij een niet-uitvoering van het project wordt de subsidie teruggestort op de bankrekening van de gemeente Kortenberg. Bij een gedeeltelijke wijziging van het project wordt het project terug aan de voorgelegd ter advies aan de Wereldraad.

Als een aanvrager of begunstigde één of meer verplichtingen uit dit reglement niet nakomt, kan de gemeente Kortenberg het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of beslissen tot het niet-uitbetalen of het gedeeltelijk niet-uitbetalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een nader te bepalen periode de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de gemeente Kortenberg.

Meebrengen

Welke documenten heeft u nodig om een aanvraag in te dienen?

U dient volgende documenten tijdig, ondertekend en voorzien van een datum, in:

 • Een volledig in het Nederlands ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Een begroting van ontvangsten en uitgaven van het project in euro uitgedrukt. Bij de begroting wordt duidelijk melding gemaakt van alle financieringsbronnen;
 • Voor een project dat over verscheidene jaren loopt, wordt een meerjarenplanning ingediend.
Welke documenten bezorgt u aan de gemeente na toekenning?

U dient volgende documenten, ondertekend en voorzien van een datum, in:

 • Een afrekening van ontvangsten en uitgaven van het project;
 • Het betalingsbewijs: bankverrichtingen, overschrijvingen naar de projecten, waarin het gesubsidieerde bedrag in is vervat. 
 • Een werkingsverslag van het project of projectjaar;
 • Voor projecten in het noorden (in het kader van subsidie B) moet een kopij van alle communicatie toegevoegd te worden;
 • Overige bewijsmiddelen zoals o.a. foto's, verslagen, e.a. materiaal die de besteding van de subsidie staven.

Voor de werkingsmiddelen voor organisaties voor eerlijke handel in het Zuiden (subsidie D) moeten, vóór 31 maart van het werkingsjaar volgend op het werkingsjaar van de toekenning van de subsidie, volgende documenten worden ingediend: 

 • Het werkingsverslag van het project of projectjaar;
 • Een toelichting waarvoor de middelen werden aangewend, inclusief stavingstukken (bv. overschrijvingen, facturen, huurcontract ...);
 • Overige bewijsmiddelen zoals o.a. foto's, andere verslagen, e.a. materialen die de besteding van de subsidie staven.

Na het voltooien van de 11.11.11.-actie (subsidie C) ontvangt het gemeentebestuur een bewijs van overschrijving van de Wereldraad. Op basis hiervan schrijft het gemeentebestuur de forfaitaire verhoging over aan de Wereldraad.

Bedrag

Er wordt jaarlijks een subsidiebudget voorzien in het gemeentelijke budget, en verdeeld volgens de volgende richtlijnen:

A: 2000 euro voor jongerensubsidies; ontwikkelingssamenwerking en occasionele aanvragen van Kortenbergse inwoners die betrekking hebben op individuele mondiale trajecten;

B: 9000 euro voor projecten in het Zuiden met sensibilisering in het Noorden;

C: 1000 euro forfaitaire verhoging opbrengst stratenverkoop van 11.11.11.-campagne;

D: 3000 euro werkingsmiddelen voor organisaties voor eerlijke handel met het Zuiden.

Uitzonderingen

Wanneer rechtsgeldig 'Overmacht' wordt ingeroepen vervallen de maatregelen die hierboven bij 'Procedure' vermeld staan.

Voorbeelden:

 • De solidariteitsloop wordt afgelast wegens onvoorziene weersomstandigheden en er zijn al kosten gemaakt.
 • Het subsidie bedrag is voorzien voor de bouw van een klaslokaal maar een maand voor de bouw zijn er zware overstromingen, een noodtoestand of een aardbeving. Dan kan die subsidie na goedkeuring van de Wereldraad aangewend worden als noodhulp.

Regelgeving

Online aanvragen

Contactinformatie