Subsidie voor de ondersteuning van de adviesraden

Het gemeentebestuur wenst de erkende adviesraden te ondersteunen in hun adviserende werking.

De subsidie dient om de werkingskosten van de adviesraad te betalen, zijnde kantoorbenodigdheden, drukwerk, opleiding, vorming, werkbezoeken, teambuilding, bedankingen aan vrijwilligers, ...

Procedure

Men kan de subsidies als volgt verkrijgen:

  • Een werkjaar start op 1 januari jaar 'n' en eindigt op 31 december jaar 'n'.
  • De termijn waarbinnen men de subsidieaanvraag kan doen, bevindt zich tussen 1 januari en 15 februari jaar 'n'.
  • Het besluit over de subsidies vindt plaats vóór 30 maart jaar 'n'.
  • Tussen 1 april en 15 april jaar 'n' kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 15 mei jaar 'n'.

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten, gedateerd en ondertekend, in één exemplaar ingediend worden:

  • De daartoe bestemde aanvraagformulieren (online of offline). Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.
  • Een begroting in euro van ontvangsten en uitgaven van de geraamde werkingskosten van de adviesraad voor jaar 'n'. Bij de begroting wordt duidelijk melding gemaakt van alle financieringsbronnen.
  • Een financieel verslag van de effectieve werkingskosten van de adviesraad voor jaar 'n-1'.

Bedrag

Het subsidiebudget van maximaal 500 euro per adviesraad wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget.

Het subsidiebedrag wordt betaald op de rekening van de erkende adviesraad op basis van het gevraagde bedrag opgenomen in de begroting van de adviesraad voor jaar 'n'. Het gevraagde bedrag wordt evenwel verminderd met het positief saldo van jaar 'n-1', zoals blijkt uit het financieel jaarverslag.

Uitzonderingen

  • Dit reglement is niet van toepassing voor niet-erkende Kortenbergse adviesraden.
  • De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
Online aanvragen

Contactinformatie