Subsidie Voor Economie - Aanvraagformulier

Erkende jeugdverenigingen - Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur voorziet verscheidende subsidies voor erkende Kortenbergse jeugdverenigingen die hun werking kwalitatief willen verbeteren. 

Enkel de jeugdverenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur, komen in aanmerking voor subsidies opgenomen in dit reglement. 

De jeugdverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

Jeugdverenigingen kunnen de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

  • Elke subsidieaanvraag wordt ingediend bij de dienst Jeugd via fysieke overhandiging, via mail naar jeugd@kortenberg.be of via het invullen van het daartoe bestemde online aanvraagformulier.
  • Elke aanvraag wordt gestaafd met betaalbewijzen, facturen, kastickets…. Bij de aanvraag wordt ook het rekeningnummer vermeld waarop de subsidies gestort mogen worden.
  • Alle subsidieaanvragen met bijhorende begrotingen en/of betaalbewijzen worden ten laatste 1 december ingediend bij de dienst Jeugd.
  • Voor het pakket kampsubsidies, het containervervoer, het busvervoer van jeugdbewegingen, de subsidies ter bevordering van veiligheid (voor jeugdbewegingen) en de subsidies voor voedselveiligheid moet dit bij de dienst Jeugd ingediend worden voor 1 oktober. 
  • Na de activiteit bezorgt de jeugdvereniging een financieel verslag met bewijsstukken aan de dienst Jeugd. Elke uitgave moet gestaafd worden met een rekening, een kasticket of een factuur. 

De dienst Jeugd kijkt de ingediende stukken na en legt een uitbetalingsverzoek voor desbetreffende subsidie ter goedkeuring voor aan het College van burgemeester en schepenen.

De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de jeugdvereniging dat werd opgegeven bij de subsidieaanvraag. De jeugdvereniging verbindt zich ertoe elke wijziging van zijn rekeningnummer onmiddellijk en schriftelijk mee te delen aan de dienst Jeugd.

Info over de jeugdvereniging

Adres
Voor welke subsidiepost wordt een aanvraag ingediend? *
Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.