Subsidie voor erkende seniorenverenigingen

Deze subsidies worden verleend aan de erkende Kortenbergse seniorenverenigingen volgens de voorwaarden van het reglement. De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens met betrekking tot het voorgaande werkjaar. Een werkingsjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende kalenderjaar.

Voorwaarden

 • Voldoen aan het het in de erkenningsreglement omschreven voorwaarden.
 • De vereniging stelt zich tot doel om het sociale contact en engagement te stimuleren
 • Een activiteit kan slechts één keer, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging binnen het subsidiereglement.
 • Een activiteit met een meervoudig karakter kan slecht onder één rubriek worden vermeld.
 • Puur commerciële, discriminerende en politieke activiteiten, evenals activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden komen niet in aanmerking.
 • Elke activiteit die men voor subsidie wenst aan te geven, dient gestaafd te worden door minstens één bewijsstuk.
 • Deze bewijsstukken dienen mee overgemaakt te worden samen met het inlichtingenblad.

Procedure

 • Het digitaal aanvraagformulier downloaden volledig ingevuld met bewijsstukken doosturen naar het Welzijnshuis.
 • Subsidieaanvraag kan worden ingediend tussen 1 september en 5 oktober van het betrokken werkjaar.
 • De binnengeleverde aanvraagformulieren, inlichtingenbladen en bewijsstukken worden gecontroleerd door de administratie 'senioren', waar ook het puntentotaal wordt berekend.
 • Tussen 30 november en 15 december kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
 • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 31 december van het betrokken werkjaar.

 

Meebrengen

Bewijsstukken die in aanmerking komen om de georganiseerde activiteit te staven zijn onder andere:

 • folders
 • uitnodigingen
 • brochures
 • programma's
 • affiches
 • verslagen
 • persartikels
 • aanwezigheidslijsten

Bedrag

De werkingssubsidie wordt bepaald op basis van de werking van de seniorenvereniging. Naast de basistoelage gebeurt de beoordeling op basis van het aantal activiteiten dat een vereniging organiseert.

Voor een gedetailleerd overzicht van hoe de basistoelage en de werkingssubsidie worden berekend verwijzen we u graag door naar het reglement .

Regelgeving

Contactinformatie