Subsidie voor erkende seniorenverenigingen

Deze subsidies worden verleend aan de erkende Kortenbergse seniorenverenigingen volgens de voorwaarden van het reglement. De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens met betrekking tot het voorgaande werkjaar. Een werkingsjaar start op 1 september jaar n-1 en eindigt op 31 augustus jaar n.

Voorwaarden

 • Voldoen aan het het in de erkenningsreglement omschreven voorwaarden.
 • De vereniging stelt zich tot doel om het sociale contact en engagement te stimuleren.
 • De vereniging wil haar werking kwailitatief verbeteren.
 • Een activiteit kan slechts één keer, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging binnen het subsidiereglement.
 • Een activiteit met een meervoudig karakter kan slecht onder één rubriek worden vermeld.
 • Puur commerciële, discriminerende en politieke activiteiten, evenals activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en goede zeden komen niet in aanmerking.
 • Elke activiteit die men voor subsidie wenst aan te geven, dient gestaafd te worden door minstens één bewijsstuk.
 • Deze bewijsstukken dienen mee overgemaakt te worden samen met het inlichtingenblad.

Procedure

 • Het aanvraagformulier volledig ingevuld met bewijsstukken aan dienst gezondheid en zorg bezorgen.
  Dit gebeurt bij voorkeur via het online webformulier (e-loket), maar het formulier kan ook gedownload worden en ingevuld (via mail of op papier) aan de dienst bezorgd worden
 • De aanvraag moet worden ingediend tussen 1 september en 5 oktober van jaar n.
 • De dienst gezondheid en zorg kijkt de ingediende stukken na en legt voor 30 november jaar n een ontwerp over de desbetreffende subsidie voor aan het college van burgemeeetere en schepenen.
 • Tussen 5 en 15 december jaar n kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
 • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren voor 31 december van jaar n.

 

Meebrengen

Bewijsstukken die in aanmerking komen om de georganiseerde activiteit te staven zijn onder andere:

 • folders
 • uitnodigingen
 • brochures
 • programma's
 • affiches
 • verslagen
 • persartikels
 • aanwezigheidslijsten

Bedrag

De werkingssubsidie wordt bepaald op basis van de werking van de seniorenvereniging. Naast de basistoelage gebeurt de beoordeling op basis van een aantal kwaliteitscriteria waaraan de seniorenvereniging dient te voldoen.

Voor een gedetailleerd overzicht van hoe de basistoelage en de werkingssubsidie worden berekend verwijzen we u graag door naar het reglement.

Online aanvragen

Contactinformatie