Toelating voor de organisatie van een manifestatie ter bevordering van de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven

Zowel voor een manifestatie ter bevordering van de lokale handel als voor een manifestatie ter bevordering van het lokale gemeenschapsleven hebt u een toelating nodig van het gemeentebestuur. Beide activiteiten zijn vrijgesteld van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart). Die vrijstelling geldt voor alle deelnemers.

Voorwaarden

Een manifestatie ter bevordering van de lokale handel, zoals een braderie, heeft als doel het lokale gemeenschapsleven te bevorderen en richt zich in de eerste plaats op de lokale handelaar, producent, ambachtsman, landbouwer, vereniging, enz.

Een manifestatie ter bevordering van het lokale gemeenschapsleven, zoals een jaarmarkt of kerstmarkt, heeft als doel het lokale gemeenschapsleven te bevorderen en richt zich in de eerste plaats op de dezelfde doelgroepen. Eventueel kunnen ook andere doelgroepen deelnemen, zoals ondernemers van naburige gemeenten, maar alleen als ze uitgenodigd werden door de burgemeester (of zijn afgevaardigde).

Elke deelnemer (handelaar, producent, …) moet zich duidelijk identificeren tijdens de manifestatie.

 • Voor lokale handelaars of standhouders met een kraam voor de eigen winkel, doet het uithangbord aan het winkelpand dienst als identificatie.

 • Alle andere deelnemers (standhouders met een kraam die niet voor een eigen winkel staat, standhouders van buiten de gemeente…), moeten zich identificeren via een duidelijk identificatiebord.

Dat identificatiebord moet zichtbaar opgesteld worden en minstens volgende informatie bevatten:

 • de naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijk persoon voor eigen rekening uitoefent of de naam en voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt

 • de firmanaam en/of benaming van de onderneming of vereniging

 • de gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd. (bedrijven zonder zetel in België moeten zowel de gemeente als het land vermelden)

 • het ondernemingsnummer (= inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Procedure

Als organisator van de manifestatie moet u een aanvraag indienen via het aanvraagformulier.

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van de burgemeester, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

De toelating is geldig voor de duur van de toelating.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de toelating zijn gratis.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten