Uitbatingsvergunning

Wil je in de gemeente Kortenberg overgaan tot het uitbaten van de volgende inrichting(en)? Of baat je reeds één van volgende inrichtingen uit? Dan dien je hiervoor sinds 1 januari 2022 te beschikken over een uitbatingsvergunning:

 • CBD-winkel
 • eroshuis
 • nachtwinkel
 • seksinrichting waarin pornografische vertoningen plaatsvinden
 • shishabar

 

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater uiterlijk drie maanden voor de oprichting of overdracht van de handelszaak een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.

Procedure

De inrichtingen die al uitgebaat worden op 1 januari 2022 beschikken over een termijn van zes maanden vanaf die datum om te voldoen aan de verplichtingen van het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen. Binnen die termijn van zes maanden dient de uitbater een uitbatingsvergunning aan te vragen. Deze aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten vermeld in het aanvraagformulier ontbreken.

Indien één of meerdere documenten zouden ontbreken dan beschikt de aanvrager over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit feit om de ontbrekende documenten in te dienen.

De aanvraag is onontvankelijk wanneer de ontbrekende documenten niet zijn ingediend binnen deze termijn van 30 kalenderdagen.

 

Binnen een termijn van 90 kalenderdagen na de melding van de ontvankelijke aanvraag neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier mag deze termijn éénmaal worden verlengd voor maximaal dezelfde duur.

Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid, bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, bescherming van het milieu, wordt bij het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of verlengde termijn, de vergunning geacht te zijn geweigerd.

De uitbatingsvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en kan enkel worden verleend indien, na een administratief onderzoek, aan een aantal voorwaarden voldaan is, o.a. inzake stedenbouw en milieu, brandveiligheid, financiën, moraliteit, mobiliteit, ruimtelijke draagkracht.

Er mag binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegang(sdeur), geen school, jeugdhuis, jeugdcentrum, lokaal van een jeugdvereniging, bibliotheek of speelplein gevestigd zijn.

Op verzoek van de aanvrager kan het college van burgemeester en schepenen hiervan op gemotiveerde wijze afwijken.

Voor shishabars gelden bijkomende voorwaarden.

 

De uitbatingsvergunning is geldig voor een termijn van maximaal zes jaar en kan hernieuwd worden. Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van de termijn van zes jaar moet de uitbater hiervoor een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

De uitbater die nalaat een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd.

De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater, noch kan zij worden overgedragen naar een andere locatie.

 

De uitbating van de inrichting is verbonden aan uitbatingsvoorwaarden, o.a. inzake netheid, onderhoud, gezondheid, veiligheid en overlast.

Voor nachtwinkels wordt de toegang van de consument verboden vóór 18.00 uur en na 1.00 uur.

Voor CBD-winkels gelden bijkomende uitbatingsvoorwaarden.

 

De uitbatingsvergunning dient steeds op eerste verzoek van de politie of de controlerend ambtenaar ter inzage te worden afgegeven.

Inbreuken tegen de bepalingen van het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen kunnen bestraft worden met:

 • de administratieve schorsing van de uitbatingsvergunning;
 • de administratieve intrekking van de uitbatingsvergunning.

De politie kan bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten.

Meebrengen

De volgende documenten dienen minstens te worden toegevoegd bij de aanvraag:

 • een overzicht van alle (rechts)personen die, in welke hoedanigheid ook, betrokken zijn bij de uitbating van de inrichting, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer of zelfstandige) en een bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al deze (rechts)personen indien dit wettelijk verplicht is;
 • een kopie van het actuele UBO-register indien de uitbater een rechtspersoon is;
 • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • een uittreksel uit het strafregister dat ten hoogste drie maanden oud is, zowel van de uitbater als van
 • het personeel en indien de uitbater een rechtspersoon is, ook van haar organen en/of vertegenwoordigers;
 • een bewijs van de dekking van de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid van de inrichting en van alle personen die, ongeacht hun statuut, werken in de inrichting;
 • een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
 • een bewijs dat de uitbater de inrichting rechtmatig kan gebruiken voor de uitbating ervan (kopie eigendomsakte/huurovereenkomst, recent brandpreventieverslag van de brandweer,…),
 • een nota betreffende de verkeersleefbaarheid, waarin wordt aangegeven welke maatregelen de uitbater voorziet om de mogelijke hinder op het vlak van verkeer en parkeerbehoefte te voorkomen of te beperken.

Specifiek voor shishabars

De aanvrager dient aan te tonen dat de shishabar voldoet aan de volgende voorwaarden:

a) Een shishabar is enkel mogelijk in een drankgelegenheid.

b) Het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, waarbij de rookkamer voldoet aan de vigerende technische standaarden.

c) De rookkamer mag niet groter zijn dan maximaal 25% van de totale oppervlakte van de shishabar en dient volledig afgesloten te zijn van de rest van de shishabar.

d) In alle ruimtes van de shishabar dienen CO-melders geïnstalleerd te zijn.

Bedrag

De aanvraag van een uitbatingsvergunning is gratis.

Regelgeving

Je kunt het volledige reglement onderaan de website terugvinden.

Online aanvragen

Contactinformatie