Uitbatingsvergunning - Aanvraagformulier

Contactgevens van de aanvrager/uitbater

Wil je in de gemeente Kortenberg overgaan tot het uitbaten van de volgende inrichting(en)? Of baat je reeds één van volgende inrichtingen uit? Dan dien je hiervoor sinds 1 januari 2022 te beschikken over een uitbatingsvergunning.

De volgende documenten dienen minstens te worden toegevoegd bij de aanvraag:

 • een overzicht van alle (rechts)personen die, in welke hoedanigheid ook, betrokken zijn bij de uitbating van de inrichting, met opgave van de naam, de voornaam, de nationaliteit en het arbeidsstatuut (werknemer of zelfstandige) en een bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid van al deze (rechts)personen indien dit wettelijk verplicht is;
 • een kopie van het actuele UBO-register indien de uitbater een rechtspersoon is;
 • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • een uittreksel uit het strafregister dat ten hoogste drie maanden oud is, zowel van de uitbater als van
 • het personeel en indien de uitbater een rechtspersoon is, ook van haar organen en/of vertegenwoordigers;
 • een bewijs van de dekking van de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid van de inrichting en van alle personen die, ongeacht hun statuut, werken in de inrichting;
 • een kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
 • een bewijs dat de uitbater de inrichting rechtmatig kan gebruiken voor de uitbating ervan (kopie eigendomsakte/huurovereenkomst, recent brandpreventieverslag van de brandweer,…),
 • een nota betreffende de verkeersleefbaarheid, waarin wordt aangegeven welke maatregelen de
 • uitbater voorziet om de mogelijke hinder op het vlak van verkeer en parkeerbehoefte te voorkomen of te beperken.

Specifiek voor shishabars

De aanvrager dient aan te tonen dat de shishabar voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Een shishabar is enkel mogelijk in een drankgelegenheid.
 2. Het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in de wet van 22 december 2009 betreffende een regeling voor rookvrije plaatsen en ter bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, waarbij de rookkamer voldoet aan de vigerende technische standaarden.
 3. De rookkamer mag niet groter zijn dan maximaal 25% van de totale oppervlakte van de shishabar en dient volledig afgesloten te zijn van de rest van de shishabar.
 4. In alle ruimtes van de shishabar dienen CO-melders geïnstalleerd te zijn.
Deze aanvraag heeft betrekking op: *
Ik vraag aan als natuurlijke of rechtspersoon *
Adresgegevens
Adresgegevens zetel

Gegevens van de inrichting

Soort inrichting *
Adresgegevens 3
Eigendomsstatuut van de inrichting *

Gegevens van de feitelijke verantwoordelijke

De feitelijke verantwoordelijke is de natuurlijke persoon die voor rekening en risico van de uitbater de inrichting uitbaat.

Adresgegevens 4

Bij te voegen stukken

Specifiek voor shisabars, dienen volgende stukken toegevoegd te worden zodat de aanvragen kan aantonen dat de shishabar voldoet aan volgende voorwaarden

Afstandsregeling

Er mag binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegang(sdeur), geen school, jeugdhuis, jeugdcentrum, lokaal van een jeugdvereniging, bibliotheek of speelplein gevestigd zijn.

Op verzoek van de aanvrager kan het college van burgemeester en schepenen hiervan op gemotiveerde wijze afwijken indien aangetoond wordt dat de gebruikers van de in het vorige lid vermelde infrastructuur redelijkerwijze de inrichting niet dienen te passeren om de in het vorige lid vermelde infrastructuur te bereiken en de inrichting vanaf deze infrastructuur evenmin zichtbaar is.

Verklaring

Voor akkoord *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.