Verdiepen en verbreden van het mobiliteitsplan Kortenberg

Het gemeentebestuur Kortenberg heeft het mobiliteitsplan van de gemeente geactualiseerd. Uit evaluatie van het bestaande plan is immers gebleken dat het nuttig en nodig is om het plan te verdiepen en verbreden.

Dit betekent dat het mobiliteitsplan als basis nog voldoet, maar dat er actuele thema’s grondiger bekeken werden.

Over welke thema's gaat het?

De thema’s die volgens de evaluatie (sneltoets 2018-2019) werden geactualiseerd in het mobiliteitsplan van de gemeente zijn:

 • Fietsroutenetwerk: waar en hoe kan de aanwezige fietsinfrastructuur geoptimaliseerd worden, met aandacht voor veiligheid en voldoende voorzieningen?
 • Veilig naar school (schoolroutes en schoolomgeving): hoe kan er gewerkt worden aan lokale fietsroutes voor schoolverkeer, het weren van sluipverkeer in schoolomgevingen en het verbeteren van verkeerscirculatie rondom scholen?
 • Sluipverkeer: hoe kan sluipverkeer op een goede manier geweerd worden op lokale wegen type II en type III en rondom scholen?
 • Communicatie: hoe kan er duidelijk, efficiënt en consequent naar bij Kortenberg betrokken burgers (inwoners, handelaars, werknemers,….) gecommuniceerd worden over (grote) projecten rond mobiliteit?

Deze thema’s hebben een sterke onderlinge samenhang. Zo kennen veilige schoolroutes bijvoorbeeld geen sluipverkeer en maken ze deel uit van het lokale fiets- en trage wegennetwerk. Er is ook een sterk signaal naar duurzame mobiliteit in de benadering van deze thema’s.

Hoe is het proces verlopen?

Studiewerk

Het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan heeft als doel om het bestaande mobiliteitsplan meer inhoud en diepgang te geven. Het gemeentebestuur gunde de opdracht voor de actualisatie van het mobiliteitsplan aan intercommunale Interleuven.

De uitwerking naar het nieuwe mobiliteitsplan of beleidsplan gebeurde in verschillende stappen, gespreid over drie fasen:

 • een verkenningsfase: dit omvat de verkenning van de bestaande toestand, het vastleggen van het proces en het bekijken welke onderzoeken of gegevens er voor elk thema nog nodig zouden zijn
 • een verwerkingsfase: dit omvat het uitvoeren van het nodige onderzoek, het verder uitwerken van de thema's en het aanpassen van scenario's
 • een beleidsfase: in deze fase wordt het mobiliteitsplan aangepast, met bijhorend actieplan

Het gemeentebestuur wenste voor deze verdieping van het mobiliteitsplan de bij Kortenberg betrokken burgers actief te betrekken in elke fase. 

Brede bevraging

In het voorjaar van 2022 werd bij de brede bevolking een bevraging georganiseerd over de vier thema’s. Op verschillende plekken werd een papieren versie van de bevraging verspreid. Inwoners konden ook terecht op het digitaal burgerparticipatieplatform Voluit samen

Deze bevraging voedde de resultaten in de verkenningsfase.

Werkgroep mobiliteit

De 'Werkgroep mobiliteit' - dit was een groep van een 30-tal personen, zowel belanghebbenden als inwoners - werkte de thema’s verder uit. Dit gebeurde onder begeleiding van en in samenspraak met de gemeente en Interleuven.

Het lokale bestuur vraagt hiermee adviesJe kunt samen met anderen onderwerpen en ideeën aanbrengen en oplossingen formuleren. De communicatie verloopt in twee richtingen en er is interactie. Het lokale bestuur houdt rekening met het advies maar neemt zelf wel de uiteindelijke beslissing.

 

In deze groep waren de verschillende belangen rond mobiliteit in de gemeente vertegenwoordigd. Doordat zij samen over een aantal ontmoetingen heen dieper op bepaalde aspecten konden ingaan, leerden zij elkaars standpunten beter kennen.

Stakeholders:

 • vertegenwoordiger van elke Kortenbergse adviesraad
 • vertegenwoordiger van de fietsersbond
 • vertegenwoordiger van Natuurpunt
 • vertegenwoordiger van de 6 basisscholen in de gemeente
 • vertegenwoordiger van de bovenlokale bedrijven in de gemeente

Inwoners:

 • uit elke deelgemeente
 • billijke man/vrouw-verhouding
 • uit verschillende leeftijdsgroepen
 • met verschillende achtergronden, (mobiliteits)profiel, netwerk,....

De Werkgroep mobiliteit kwam drie keer samen, in elke fase van het proces. De resultaten van de besprekingen binnen de werkgroep voedden telkens de volgende fase. Je kunt de verslagen van deze drie werkgroepen nalezen in de documenten onderaan deze pagina. 

Terugkoppeling naar overleg- of beslissingsorganen

De resultaten van de besprekingen door de Werkgroep mobiliteit werden telkens voorgelegd aan de projectstuurgroep, het college van burgemeester en schepenen en de GAMV, de Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Deze organen geven nuttige adviezen om nog meer diepgang aan het verdere proces te bieden.

Bekijk de definitieve versie van het vernieuwde mobiliteitsplan onderaan deze pagina

 

Contactinformatie