Verdiepen en verbreden van het mobiliteitsplan Kortenberg

Het gemeentebestuur Kortenberg zal het mobiliteitsplan van de gemeente actualiseren. Uit evaluatie van het bestaande plan is immers gebleken dat het nuttig en nodig is om het plan te verdiepen en verbreden.

Dit betekent dat het mobiliteitsplan als basis nog voldoet, maar dat er actuele thema’s grondiger bekeken moeten worden.

Over welke thema's gaat het?

De thema’s die volgens de evaluatie (sneltoets 2018-2019) moeten worden geactualiseerd in het mobiliteitsplan van de gemeente zijn:

 • Fietsroutenetwerk: waar en hoe kan de aanwezige fietsinfrastructuur geoptimaliseerd worden, met aandacht voor veiligheid en voldoende voorzieningen?
 • Veilig naar school (schoolroutes en schoolomgeving): hoe kan er gewerkt worden aan lokale fietsroutes voor schoolverkeer, het weren van sluipverkeer in schoolomgevingen en het verbeteren van verkeerscirculatie rondom scholen?
 • Sluipverkeer: hoe kan sluipverkeer op een goede manier geweerd worden op lokale wegen type II en type III en rondom scholen?
 • Communicatie: hoe kan er duidelijk, efficiënt en consequent naar bij Kortenberg betrokken burgers (inwoners, handelaars, werknemers,….) gecommuniceerd worden over (grote) projecten rond mobiliteit?

Deze thema’s hebben een sterke onderlinge samenhang. Zo kennen veilige schoolroutes bijvoorbeeld geen sluipverkeer en maken ze deel uit van het lokale fiets- en trage wegennetwerk. Er is ook een sterk signaal naar duurzame mobiliteit in de benadering van deze thema’s.

Denk jij mee na?

Het gemeentebestuur wenst voor deze verdieping van het mobiliteitsplan de bij Kortenberg betrokken burgers actief te betrekken.

Werkgroep mobiliteit

Er wordt er een 'Werkgroep mobiliteit' opgericht. Dit is een groep van een 30-tal personen, zowel belanghebbenden als inwoners, die samen in drie workshops de thema’s verder uitwerken.

Telkens worden de resultaten van deze werkgroep vervolgens bekeken in de GAMV, de Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Het lokale bestuur kan ook advies vragen aan jou en je actief betrekken. Je kunt samen met anderen onderwerpen en ideeën aanbrengen en oplossingen formuleren. De communicatie verloopt in twee richtingen en er is interactie.

Het lokale bestuur houdt rekening met het advies maar neemt zelf wel de uiteindelijke beslissing.

Werkgroep mobiliteit: iets voor jou?

De Werkgroep mobiliteit zal drie keer samenkomen in 2022. Het gemeentebestuur plant een bijeenkomst telkens in op de eerste donderdag van de maand. Er wordt gestart op donderdag 5 mei 2022, de twee andere data liggen nog niet vast.

In deze groep zijn de verschillende belangen rond mobiliteit in de gemeente vertegenwoordigd. Doordat zij samen over een aantal ontmoetingen heen dieper op bepaalde aspecten kunnen ingaan, leren zij elkaars standpunten beter kennen.

Stakeholders:

 • 1 vertegenwoordiger van elke Kortenbergse adviesraad
 • 1 vertegenwoordiger van de fietsersbond
 • 1 vertegenwoordiger van Natuurpunt
 • 1 vertegenwoordiger van de 6 basisscholen in de gemeente
 • 1 vertegenwoordiger van de bovenlokale bedrijven in de gemeente

De stakeholders krijgen hiervoor een uitnodiging.

Inwoners (ca. 15):

 • Woonplaats: gelijke verdeling deelgemeenten
 • Geslacht: gelijke verdeling man/vrouw
 • Leeftijd: vertegenwoordigers uit verschillende leeftijdsgroepen
 • Verschillende inwoners volgens
  • socio-economische achtergrond
  • gezinssamenstelling
  • mobiliteitsprofiel
 • Er wordt ook gekeken naar het eventuele sociale netwerk van de kandidaten (lidmaatschap verenigingen, raden, organisaties, andere engagementen,…).

Je kunt je tot 22 april 2022 kandidaat stellen om deel te nemen aan de Werkgroep mobiliteit.

Ben je bereid om drie keer samen met anderen het mobiliteitsplan verder uit te werken? Kan je dit jaar drie keer een donderdagavond vrijmaken hiervoor?

Dien je kandidatuur dan in door een e-mail te sturen aan participatie@kortenberg.be of te bellen naar de participatieambtenaar op 02 755 30 70.

Je kandidatuur wordt geanonimiseerd en verwerkt door de participatieambtenaar. De keuze wordt vervolgens door de dienst Mobiliteit gemaakt, met goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Brede bevraging

Er werd ook een bevraging bij de brede bevolking georganiseerd over de vier gekozen thema’s. Deze verliep via het digitaal burgerparticipatieplatform Voluit samen. Je kon de bevraging ook op papier invullen.

Je kon de bevraging nog invullen tot en met woensdag 13 april.

 

 

Het lokale bestuur raadpleegt je als het vraagt naar je mening of voorstellen. Het bestuur kan ook reactie vragen over specifieke onderwerpen, beslissingen of plannen.

Het bestuur verbindt zich er echter niet toe je mening of voorstellen te volgen.

Contactinformatie