Verlof voor medische bijstand

Als u voor een zwaar ziek gezinslid of familielid wilt zorgen, kunt u 'verlof voor medische bijstand' nemen. Dat verlof is, naast palliatief verlof, ouderschapsverlof en verlof voor mantelzorg, een van de 'thematische' verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

Voorwaarden

Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of het Vlaams zorgkrediet voor de Vlaamse openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Voor wie?

U kunt verlof voor medische bijstand opnemen voor

 • de personen met wie u samenwoont (gezinsleden)
 • bloedverwanten tot de tweede graad: kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen.
 • aanverwanten tot de eerste graad: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen, de echtgenoten van uw kinderen.

Welke vormen?

Tijdens uw verlof voor medische bijstand kunt u ofwel:

 • helemaal niet werken
 • halftijds werken
 • 4/5 werken.

U kunt uw verlof voor medische bijstand opnemen in periodes van 1 tot 3 maanden.

 • Als u helemaal niet werkt, kunt u in totaal maximaal 12 maanden verlof krijgen.

 • Als u halftijds of 4/5 werkt, kunt u in totaal maximaal 24 maanden verlof krijgen.

Als u alleenstaand bent en moet zorgen voor een kind (jonger dan 16) dat in het ziekenhuis is opgenomen,

 • dan wordt die maximumperiode verdubbeld
 • dan kunt u het verlof ook per week opnemen.

Als u voltijds of halftijds werkt, kunt u sinds 1 juni 2019 uw verlof voor medische bijstand ook voor kortere periodes aanvragen. Dat geldt alleen voor wie werkt:

 • in de privésector
 • in de gemeente- en provinciale besturen en de diensten die ervan afhangen (OCMW, openbare ziekenhuizen of rusthuizen die afhangen van een OCMW enz.).

U hebt daarvoor wel het akkoord van de werkgever nodig. U komt in dat geval niet in aanmerking voor een aanmoedigingspremie.

  Recht

  Voor werknemers in de privésector is verlof voor medische bijstand een recht: de werkgever kan u het verlof niet weigeren. In de openbare sector is dat niet altijd het geval.

  Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

  Neem voor meer informatie over verlof voor medische bijstand en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor of lees de brochure van de RVA.

  Als uw minderjarig kind wegens een zware ziekte in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunt u ook verlof voor een week krijgen om het kind bij te staan of te verzorgen. U kunt die periode één keer met nog een week verlengen.

  Procedure

  Wilt u verlof voor medische bijstand nemen, dan moet u uw werkgever vooraf schriftelijk waarschuwen, bijvoorbeeld via brief of e-mail. In de privésector en bij lokale besturen moet u dat minstens zeven dagen op voorhand doen. In de openbare sector zijn de regels iets soepeler.

  U vraagt het verlof voor medische bijstand aan met het aanvraagformulier van de RVA (er is een apart formulier voor werknemers van de autonome overheidsbedrijven bpost, Proximus, NMBS en Belgocontrol). Het eerste deel vult u zelf in, samen met de arts van de zieke, en het tweede deel vult uw werkgever in. U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop aangetekend naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw verlof aankomen.

  U kunt uw dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid. U hebt daarvoor een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer hebben, ofwel een federaal token.

  Via de online toepassing Break@Work krijgt u een overzicht van het aantal maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof (niet Vlaams zorgkrediet) waarop u nog recht hebt.

  U verwittigt uw werkgever of administratie met een aangetekende brief ofwel met een schriftelijke aanvraag die uw werkgever voor ontvangst ondertekent. In deze brief staat de periode (begin- en einddatum) van de volledige onderbreking of de verminderde prestaties in het kader van de medische bijstand.

  Indien u werkt in de privé-sector of bij een lokaal of provinciaal bestuur, moet u uw werkgever minstens 7 dagen voor de ingangsdatum van de medische bijstand verwittigen. U kunt met uw werkgever ook een andere termijn afspreken. De werkgever kan de ingangsdatum omwille van werkorganisatie 7 dagen uitstellen. U moet daar schriftelijk en binnen de twee werkdagen na ontvangst van uw kennisgeving van op de hoogte gebracht worden.

  U vraagt de onderbrekingsuitkering aan bij de RVA met formulier C61SV. Indien u werkt bij een autonoom overheidsbedrijf gebruikt u formulier C61 OB SV.

  • u kunt deze formulieren hier downloaden van de website van de RVA (pdf.165,2kB), u kunt ze ook verkrijgen in de verschillende werkloosheidsbureaus van de RVA en bij de Dienst Loopbaanonderbreking van het Hoofdbestuur van de RVA;
  • u vult deel I van het aanvraagformulier in, de behandelende geneesheer vult het medische attest op pagina 5 van dit formulier in;
  • uw werkgever vult deel II van dit formulier in;
  • u stuurt het volledige formulier aangetekend naar de Dienst Loopbaanonderbreking van het Werkloosheidsbureau van het ambtsgebied van uw woonplaats. U kunt het adres daaarvan aanvragen bij de RVA of hier terugvinden gegevens van het bevoegd Werkloosheidsbureau (webpagina);
  • het formulier moet ten laatste 2 maanden na de begindatum van de loopbaanonderbreking op deze dienst zijn toegekomen.

  Bedrag

  Tijdens uw verlof voor medische bijstand krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor u van toepassing is.

  Boven op die federale premie hebt u mogelijk nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt.

  Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van het feit of u een
  volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking neemt, van uw
  arbeidsregime en van uw leeftijd. Op de website van de RVA kunt u de actuele bedragen raadplegen.

  Regelgeving

  • de loopbaanonderbreking voor medische bijstand: bij uw werkgever of administratie;
  • de onderbrekingsuitkering: bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).