Verlof voor medische bijstand

Als u voor een zwaar ziek gezinslid of familielid wilt zorgen, kunt u 'verlof voor medische bijstand' nemen. Dat verlof is, naast palliatief verlof, ouderschapsverlof en verlof voor mantelzorg, een van de 'thematische' verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

Voorwaarden

Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of het Vlaams zorgkrediet voor de Vlaamse openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Voor wie?

U kunt verlof voor medische bijstand opnemen voor

  • de personen met wie u samenwoont (gezinsleden)
  • bloedverwanten tot de tweede graad: kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen.
  • aanverwanten tot de eerste graad: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen, de echtgenoten van uw kinderen.

Zware ziekte

Een zware ziekte is elke ziekte of medische ingreep die de behandelende arts als zware ziekte beschouwt.

Opnamevorm en duur

Afhankelijk van uw arbeidsregeling kunt u kiezen voor een volledige onderbreking, een onderbreking tot de helft of een onderbreking met 1/5.

U kunt uw verlof voor medische bijstand opnemen in periodes van 1 tot 3 maanden. Die periodes kunnen worden verlengd en, met het akkoord van de werkgever, flexibeler opgenomen worden. Meer informatie daarover vindt u op de website van de RVA.

Recht

Voor werknemers in de privésector is verlof voor medische bijstand een recht: de werkgever kan u het verlof niet weigeren. In de openbare sector is dat niet altijd het geval. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

Ziekenhuisopname minderjarig kind

Als uw minderjarig kind (mind 18 jaar) wegens een zware ziekte in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunt u ook voltijds verlof voor een week krijgen om het kind bij te staan of te verzorgen. U kunt die periode één keer met nog een week verlengen.

Lees meer over het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd kind.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over verlof voor medische bijstand en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor of lees de brochure van de RVA.

Procedure

Op de website van de RVA leest u hoe u het verlof voor medische bijstand aanvraagt.

U verwittigt uw werkgever of administratie met een aangetekende brief ofwel met een schriftelijke aanvraag die uw werkgever voor ontvangst ondertekent. In deze brief staat de periode (begin- en einddatum) van de volledige onderbreking of de verminderde prestaties in het kader van de medische bijstand.

Indien u werkt in de privé-sector of bij een lokaal of provinciaal bestuur, moet u uw werkgever minstens 7 dagen voor de ingangsdatum van de medische bijstand verwittigen. U kunt met uw werkgever ook een andere termijn afspreken. De werkgever kan de ingangsdatum omwille van werkorganisatie 7 dagen uitstellen. U moet daar schriftelijk en binnen de twee werkdagen na ontvangst van uw kennisgeving van op de hoogte gebracht worden.

U vraagt de onderbrekingsuitkering aan bij de RVA met formulier C61SV. Indien u werkt bij een autonoom overheidsbedrijf gebruikt u formulier C61 OB SV.

  • u kunt deze formulieren hier downloaden van de website van de RVA (pdf.165,2kB), u kunt ze ook verkrijgen in de verschillende werkloosheidsbureaus van de RVA en bij de Dienst Loopbaanonderbreking van het Hoofdbestuur van de RVA;
  • u vult deel I van het aanvraagformulier in, de behandelende geneesheer vult het medische attest op pagina 5 van dit formulier in;
  • uw werkgever vult deel II van dit formulier in;
  • u stuurt het volledige formulier aangetekend naar de Dienst Loopbaanonderbreking van het Werkloosheidsbureau van het ambtsgebied van uw woonplaats. U kunt het adres daaarvan aanvragen bij de RVA of hier terugvinden gegevens van het bevoegd Werkloosheidsbureau (webpagina);
  • het formulier moet ten laatste 2 maanden na de begindatum van de loopbaanonderbreking op deze dienst zijn toegekomen.

Bedrag

Kost

Tijdens uw verlof voor medische bijstand krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Kies de sector die voor u van toepassing is.

Boven op die federale premie hebt u mogelijk nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt.

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van het feit of u een
volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking neemt, van uw
arbeidsregime en van uw leeftijd. Op de website van de RVA kunt u de actuele bedragen raadplegen.

Regelgeving

  • de loopbaanonderbreking voor medische bijstand: bij uw werkgever of administratie;
  • de onderbrekingsuitkering: bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).