Verzoekschrift

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften bij de organen van de gemeente in te dienen. Een verzoekschrift kan door een of meer personen ondertekend zijn. 

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. De tekst moet de vraag duidelijk maken.

De organen van de gemeente zijn: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Voorwaarden

Een verzoekschrift moet schriftelijk worden ingediend.

Het wordt aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan wordt het verzoek aan de juiste bestemmeling bezorgd. 

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk. 

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;

2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;

3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;

4° het taalgebruik ervan beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

 

Procedure

Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen om uitleg over de inhoud verzoeken.

Stelde jij het verzoek op, of ben je de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift dat door meerdere personen werd ondertekend, dan kan je worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. Je mag je in dat geval laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Als indiener of eerste ondertekenaar van een verzoekschrift krijg je binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord.

Regelgeving

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, artikels 44 tot en met 45.

Contactinformatie