Vragen en antwoorden (FAQ) dorpskernvernieuwing Meerbeek

Op donderdag 3 februari 2022 was er een infovergadering over de dorpskernvernieuwing van Meerbeek. 

De vragen en antwoorden van geïnteresseerden werden er gebundeld in een FAQ ('frequently asked questions' - meest voorkomende vragen). 

Thema: groen

Q: In dit voorontwerp is te weinig groen voorzien, het is weinig ambitieus
A: Er dient een balans gezocht te worden tussen leefbaarheid en meer groen. Meer groen kan, maar gaat ten koste van iets anders.

Q: Er zijn veel parkings geschrapt ten opzichte van de bestaande situatie, maar toch is er weinig meerwaarde voor groen in dit voorontwerp.
A: In een inrichting van een publieke ruimte komen veel belangen samen. De beschikbare oppervlakte voor groen is in dit voorontwerp maximaal benut. Het aantal m2 groen = de volledige beschikbare oppervlakte openbaar domein min de oppervlakte nodig voor de rijweg min de oppervlakte nodig voor voetpaden min de oppervlakte nodig voor parkeerplaatsen. Het is een verhaal van het juiste compromis te vinden.

Q: Kan de blinde muur van de supermarkt ingekleed worden met een groen scherm?
A: Er wordt een haag voorzien tussen de gevelmuur en de parkeerplaatsen. Deze haag dient onder de ramen in de gevel te blijven.

Q: De pastorijtuin geeft nu de indruk weinig toegankelijk te zijn. De tuin is wel feitelijk toegankelijk, maar niet echt zichtbaar. Valt het te overwegen om dit meer open te trekken? De tuin ziet er wat verwaarloosd uit en heeft een opwaardering nodig.
A: De pastorie en pastorietuin zijn eigendom van de kerkfabriek. Er volgt nog een gesprek met de kerkfabriek.

Thema: parkeerplaatsen

Q: In dit voorontwerp wordt het aantal parkeerplaatsen drastisch verminderd ten opzichte van de bestaande situatie. Bij het parkeren op de parking op de site Vannetelbosch kan de helling ernaartoe een probleem vormen voor klanten van de supermarkt bij het gebruiken van een winkelkar.
A: Het is een evenwicht vinden in de belangen van iedereen en de beschikbare ruimte. Het is niet zozeer een probleem van te weinig parkeerplaatsen, eerder van hoe ze gebruikt worden. Er kan een systeem van 'kortparkeren' ingevoerd worden voor alle parkeerplaatsen die het dichtst bij de handelszaken gelegen zijn. Het is de bedoeling dat men voor 'langparkeren' gebruikmaakt van de nieuwe parking die op de 'site Vannetelbosch' gerealiseerd zal worden.
Vaak is het een kwestie van zich aanpassen. We merken vaak dat mensen andere gewoonten zoeken tijdens de uitvoering van de werken om zich te verplaatsen en om de wagen te parkeren en dat ze deze gewoonten dan ook aanhouden na de werken.

Mobiliteit

Q: Het probleem van veel wagens wordt in dit voorontwerp gewoon verlegd naar de Constant Cludtsstraat.
A: Er wordt gekozen voor éénrichtingsverkeer in de Alphons Dewitstraat om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk wagens voor de school rijden. Het bestuur wil maximaal inzetten op een veilige schoolomgeving.

Q: Kan er ook iets gedaan worden aan de veiligheid in de Constant Cludtsstraat? Ook eenrichtingsverkeer maken?
A: De verkeerscirculatie in de Constant Cludtsstraat zal nog bekeken worden in samenspraak met het studiebureau en de dienst Mobiliteit van gemeente Kortenberg.

Q : Worden er zebrapaden voorzien?
A: De signalisatie zal in het ontwerp nog verder uitgewerkt worden. Normaal worden in een zone 30 geen zebrapaden voorzien, voetgangers mogen overal oversteken. Het is misschien wel relevant om ter hoogte van de 'site Vannetelbosch' en ter hoogte van de school wel een zebrapad te voorzien. Dit zal nog bekeken worden.

Q: Wat zal er met de schoolstraat gebeuren?
A: De schoolstraat blijft behouden. De mogelijkheden om de schoolstraat af te sluiten, zullen nog bekeken worden (dynamische borden, automatische slagbomen,…). 

Q: Waarop zijn de gekozen rijrichtingen gebaseerd? Ik verwacht meer sluipverkeer door de kern om het kruispunt Dorpsstraat x Wijnegemhofstraat te vermijden. 
A: Dit is niet op cijfers gebaseerd, wel op de bereikbaarheid en veiligheid op het plein. Er werd ook gekeken naar de bevindingen in de Lama-studie en het Octopusplan.

Q: Kunnen er overdekte fietsenstallingen voorzien worden?
A: Er zijn in het voorontwerp niet-overdekte fietsenstallingen voorzien. In het kader van de ontwikkeling van Hoppinpunten zal nog bekeken worden of overdekte fietsenstallingen mogelijk zijn. Hoppinpunten zijn mobipunten waar verschillende vervoersmodi op elkaar afgestemd worden – zie meer info op www.hoppin.be.

Site Vannetelbosch

Q: Wat zal er gebeuren met de rest van de site Vannetelbosch dat nu in het ontwerp nog niet benut wordt (zowel terrein als gebouw)? 
A: De aankoop van de site Vannetelbosch was initieel niet voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Het bestuur heeft gebruikgemaakt van de opportuniteit om deze site aan te kopen, omdat het een belangrijk element kan zijn in de vernieuwing van de dorpskern. Het bestuur heeft een visie over de invulling van de site. Deze visie wordt verder afgetoetst aan de mogelijkheden en budgetten.

Q: Waarom nu geen rudimentaire parking van 150 à 200 parkeerplaatsen inrichten op de site Vannetelbosch en later beter uitwerken wanneer de invulling gekend is?
A:  Al die auto’s moeten daar ook geraken. Dit zal voor overlast in de Sint-Antoniusstraat zorgen.

Zones buiten project

Q: Kan de Dorpsstraat ook aangepakt worden, vooral het kruispunt met de C. Cludtsstraat? Kan er iets gedaan worden aan het sluipverkeer in de Dorpsstraat?
A: De Dorpsstraat is niet mee opgenomen in dit project. Een verbetering van de Dorpsstraat zal in de toekomst, binnen een ander project en een ander budget, nog uitgewerkt worden. Concrete plannen en een timing zijn momenteel nog niet gekend.

Voetweg langs kerkhof

Q: In dit voorontwerp wordt een voetweg door het kerkhof voorzien. Dit lijkt me niet ideaal. Iemand bezoekt een graf en er lopen op dat moment kinderen voorbij…
A: We bekijken of de voetweg achter het kerkhof kan aangelegd worden.

Elektrische laadpalen

Q: Mag iedereen parkeren op de parkings met elektrische laadpalen?
A: Het beheer kan nog bepaald worden. Er bestaan systemen waarbij de eigenaar van de wagen en ook handhaving op de hoogte gebracht worden wanneer de batterij opgeladen is. Het is niet de bedoeling dat deze parkeerplaatsen een privéparking worden voor bestuurders van elektrische wagens.

Fietsers

Q: Is er geen enkel fietspad voorzien?
A: Nee, er is te weinig openbaar domein. Er wordt gekozen voor gemengd verkeer.

Straatmeubilair

Q: Pleidooi om overal in de gemeente hetzelfde straatmeubilair (vuilnisbakken, zitbanken, fietsenrekken,…) te plaatsen.
A: Dit is een goede suggestie om in de toekomst rekening mee te houden. In de drie dorpskernen Meerbeek, Erps en Kwerps wordt hetzelfde straatmeubilair voorzien. Door deze uniformiteit gaat men de identiteit van de dorpskernen herkennen.
Andere locaties in de gemeente, zoals bijvoorbeeld het Park van de Oude Abdij in Kortenberg, hebben een andere eigenheid, waar ander straatmeubilair werd toegepast. Speeltuinen hebben dan weer een andere identiteit.

Uitvoeringstermijn

Q: Wanneer worden de werken uitgevoerd?
A: Vandaag is het een eerste kennismaking met het voorontwerp. Vragen en bedenkingen worden opgelijst en afgetoetst. Er zal intern bekeken worden wat kan meegenomen worden in het ontwerp.
Er volgt nog een overleg met de nutsmaatschappijen voor het ondergronds brengen van de elektriciteitskabels en met Aquafin in verband met de riolering. Daarna wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.
De start van de werken in de drie dorpskernen Meerbeek, Kwerps en Erps is ten vroegste voor het voorjaar van 2023. In welke kern men eerst zal starten, is nog niet bepaald. 

Contactinformatie