Buurtaanbod

Het gemeentebestuur stimuleert acties en initiatieven die zorgen voor meer samenhang binnen buurten of die de leefomgeving of het samenleven verbeteren. 

De gemeente biedt daarvoor zelf een aantal opties aan, waar je als buurt of als persoon op kunt ingaan door een aanvraag te doen.

Het gaat om volgend aanbod:

 • boekenruilkast
 • buurtgroen
 • zitbank

 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer je het initiatief neemt om in te gaan op een van deze opties, dan moet je meerderjarig zijn en de aanvraag in het Nederlands invullen.

Als aanvrager ben je de meter en/of peter van je project, en ben je de contactpersoon voor de gemeente. Je volgt dus het project van aanvraag tot uitvoering samen met de gemeente op. Zit je met vragen, dan kan je steeds terecht bij participatie@kortenberg.be

Je betrekt je wijk, buurt of straat, door bij de aanvraag minstens 10 handtekeningen toe te voegen. Deze handtekeningen verzamel je bij volwassen buurtbewoners van verschillende adressen binnen het gebied waarvoor de aanvraag gebeurt. Je zorgt er ook voor dat je initiatief bekend wordt gemaakt in de ruimere buurt. Bij de communicatie vermeld je steeds de samenwerking met de gemeente. 

Boekenruilkast

Een boekenruilkast is een houten til die aangeboden wordt door de gemeente. Iedereen die wil, kan er een boek uithalen door er in ruil ook een boek terug voor in de plaats te zetten. 

Om een boekenruilkast aan te vragen, vul je het formulier 'Boekenruilkast' onderaan deze pagina in. Je motiveert je aanvraag en zorgt ervoor dat de plaats die je voorstelt:

 • openbaar, vrij toegankelijk en zichtbaar is. Je kunt een plannetje of foto's toevoegen als je dat wenst.
 • voetgangers en fietsers niet hindert, en er geen onveilige verkeerssituaties worden gecreëerd. 

De boekenruilkast wordt aangekocht en geplaatst door de gemeente. Je mag met je wijk, buurt of straat de boekenruilkast personaliseren; je krijgt daarvoor een bon om materiaal mee te kopen. Je moet er wel voor zorgen dat het logo van Kortenberg en van de Bib niet onzichtbaar wordt. 

Buurtgroen

Met buurtgroen wordt bedoeld: een klein plantsoen dat je als buurt(bewoner) kunt aanvragen of overnemen, en dat je beplant en onderhoudt. 

Om buurtgroen aan te vragen, vul je het formulier 'Buurtgroen' onderaan deze pagina in. Je motiveert je aanvraag en zorgt ervoor dat de plaats die je voorstelt:

 • op openbaar domein ligt (bijvoorbeeld: een boomspiegel, een perkje op de hoek van een straat, ...). Je kunt een plannetje of foto's toevoegen als je dat wenst.
 • in jouw buurt ligt.
 • niet aan een privétuin grenst en duidelijk afgebakend is (bijvoorbeeld: met paden, wegdek).

Houd er bij je aanvraag ook rekening mee dat de aanplanting en het onderhoud voetgangers en fietsers niet hindert, en geen onveilige verkeerssituaties creëert. 

Je zorgt ervoor dat het plantsoen aangelegd wordt en er het hele jaar door verzorgd uitziet. Dat houdt ook in dat je het zwerfvuil in de directe omgeving verwijdert. 

Je engageert je om:

 • geen chemische onkruidbestrijders of kunstmeststoffen te gebruiken;
 • bij-vriendelijke, inheemse, niet-invasieve planten en bloemen uit te kiezen;
 • geen verharding of niet-levende bodembedekkers te plaatsen;
 • geen bomen te kappen.

De aankoop van beplanting wordt tot maximaal 50 euro terugbetaald door de gemeente. 

Zitbank

Je kunt een voorstel doen om op een bepaalde plek een zitbank te laten plaatsen of om het peter- of meterschap van een bestaande bank op je te nemen. Laat je een zitbank plaatsen, dan kan je aangeven of je die eventueel wilt laten graveren. 

Om een zitbank aan te vragen, vul je het formulier 'Zitbank' onderaan deze pagina in.

Wens je een gravure, dan kan je kiezen voor:

 • een gravure met gedicht van de dorpsdichter. De dorpsdichter kan zelf een gedicht maken over je wijk, buurt of straat. Hij staat ook open voor het samen met de buurtbewoners opmaken van het gedicht.
 • een gravure die buurtbewoners via een participatief traject uitdenken.

Je kunt een ontwerp al meegeven bij je aanvraag. Je kunt ook aangeven dat je daarover nog een participatief traject in je wijk, buurt of straat wilt organiseren. Dit kan ondersteund worden door de participatieambtenaar (participatie@kortenberg.be).

De gemeentelijke diensten plaatsen de zitbank. De buurt zorgt voor de netheid van de bank en de onmiddellijke omgeving, en signaleert schade aan de gemeente. 

 

Procedure

Aanvraag

Wens je een zitbank, een boekenruilkast of buurtgroen aan te vragen, dan vul je het formulier van dat aanbod in. Je vindt ze onderaan deze pagina.

In de aanvraag noteer je waarom je ingaat op het aanbod en hoe je denkt dat dit initiatief ten goede komt aan de leefomgeving en het samenleven. De vragen die in het formulier gesteld worden, helpen je daarbij. 

Beoordeling

Aanvragen worden gegroepeerd beoordeeld. Dit wil zeggen dat je het hele jaar door je aanvraag kunt indienen, en dat al deze aanvragen op vier momenten per jaar beoordeeld worden: in maart (aanvragen december-februari), juli (aanvragen maart-mei), september (aanvragen juni-augustus) en december (aanvragen september-november). 

De gemeente beoordeelt je aanvraag en het college van burgemeester en schepenen neemt de uiteindelijke beslissing. Je wordt van die beslissing op de hoogte gebracht. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan worden er verdere afspraken gemaakt over de uitvoering. Er wordt een afsprakennota opgesteld waarin de verschillende taken en verantwoordelijkheden nog eens op een rijtje staan. 

Terugbetaling buurtgroen

Voor de uitbetaling van de toelage moeten de initiatiefnemer maximum twee maanden na plaatsing van het buurtgroen volgende bewijsvoering indienen aan de participatieambtenaar:

 • minstens één foto van het eindresultaat
 • neerslag van de communicatie die met de buurt gevoerd werd (bekendmaking van het initiatief, …)
 • de facturen en betaalbewijzen van de gemaakte kosten. De betaalbewijzen moeten minstens volgende informatie bevatten:
  • naam en adres van de leverancier
  • datum
  • duidelijke omschrijving van de geleverde diensten of producten
  • bedrag

De volledige voorwaarden en procedure kan je nalezen in het reglement burgerinitiatieven, via de link onderaan deze pagina.

Bedrag

Boekenruilkast:

 • aankoop en plaatsing van de til gebeurt door de gemeente
 • bon voor personalisatie van de til: 30 euro

Buurtgroen:

 • terugbetaling op basis van factuur, met een maximum van 50 euro

Zitbank:

 • aankoop en plaatsing van de zitbank, al dan niet met gravure, gebeurt door de gemeente

Contactinformatie