Chartergroep

De Chartergroep

Ontstaan en doel

De Chartergroep ontstond als de 'Charterstuurgroep' in aanloop naar de feestelijkheden in het kader van 700 jaar 'Charter van Kortenberg' en het cocreatieproject dat daarop volgde in 2012. Uit dat cocreatieproject vloeide een 'Charter voor de toekomst van Kortenberg 2012'.

De Chartergroep blijft sinds die tijd bestaan als een gezamenlijk initiatief van inwoners en beleid dat streeft naar een doorontwikkelde participatieve democratie. 

Samen gaan we op zoek om participatie (op basis van de Charterprincipes) en democratie op een positieve en constructieve manier vorm te geven. De gekozen richting wordt overlegd met het college van burgemeester en schepenen? Dit maakt deel uit van het cocreatieproces dat de groep voor ogen heeft. De Chartergroep zet zich ook graag in als steunpunt of kenniscentrum, rond de Charterprincipes en rond burgerparticipatie in het algemeen, naar alle geïnteresseerde inwoners.

Samenstelling

De dynamiek en besluitvorming van deze groep heeft als basis de cocreatie tussen inwoners en beleid. We streven er immers naar om zoveel mogelijk boven partijgrenzen heen te werken, zowel in samenstelling als in de methodiek. Het is de sleutel van succes: participatie is van iedereen, voor iedereen.

De samenstelling ziet er als volgt uit:

 • Inwoners: brengen een rugzak vol ervaring, kennis en zin om positief en constructief mee na te denken mee. Ze mogen lid zijn van een politieke partij maar zijn niet verkozen.
  • Eén van de inwoners (niet-mandataris) wordt idealiter door de andere leden verkozen tot voorzitter van de groep. De groep kan ook zonder voorzitter als zelfsturend orgaan functioneren.
 • Burgemeester: als beleidsverantwoordelijke voor participatie.
 • Lid van de oppositie (bij voorkeur zetelend in de gemeenteraad). Deze functie wordt om de drie jaar gewisseld. In de huidige samenstelling is voor de oppositie geen lid aanwezig in de Chartergroep.
 • Administratieve medewerker van de gemeente Kortenberg, namelijk de participatiedeskundige.

Werking

In 2012 werd een toekomstverkenning Charter 2020 georganiseerd, een eerste 'droom- en denkdag'. De toekomstverkenning mondde uiteindelijk uit in een nieuw ‘Charter voor de toekomst van Kortenberg’, waarin zes belangrijke basisprincipes werden vastgelegd. Dit document is door alle leden van de gemeenteraad ondertekend. Na de verkiezingen is het opnieuw bekrachtigd door de gemeenteraad als een leidraad voor het toekomstige beleid.

In de jaren daarop engageerde de Chartergroep zich voornamelijk in het organiseren van een aantal inspiratiemarkten. Er werd ook een toestsingsinstrument ontwikkeld, namelijk de 'Chartertoets'. Dat was immers één van de afspraken die tussen inwoners en beleid werden genoteerd in het Charter. Deze werd uitgevoerd in 2013 en 2018 en is in uitvoering voor 2024.

De Chartergroep gaf ook inspiratie voor de invulling van de rol van de in 2020 aangeworven participatiedeskundige. 

In 2023 vond er een nieuwe droom- en denkdag plaats, waarbij de Charterprincipes opnieuws onder de loep werden genomen, en een 'Charter voor de toekomst van Kortenberg 2023' werd opgesteld. 

Samenkomsten

 • 8-wekelijks of volgens noodzaak
 • Indien het tempo omhoog gaat en de materie het mogelijk maakt werken we in kleinere werkgroepen.
 • Bij het uitwerken van nieuwe trajecten kan 3- of 4-wekelijks worden samenkomen met de voltallige groep, maar dit zal steeds in tijd beperkt zijn.
 • Na afloop van een groot traject en evaluatie zetten we de werking een aantal maanden op een lager pitje.
 • We streven ernaar om de vergaderlast tot een minimum te beperken.
 • Verslag wordt opgemaakt door de administratieve medewerker en doorgestuurd naar alle leden.
 • Agenda wordt opgesteld door de administratieve medewerker. De administratieve medewerker stuurt deze door.
 • De leden van de groep worden geacht het verslag voorafgaand de vergadering nog eens goed te hebben doorgenomen en worden uitgenodigd eventueel ideeën te verzamelen.
 • De datum van het volgende overleg wordt steeds in samenspraak met de burgemeester en de aanwezigen op de vergadering bepaald.

Locatie

 • Er wordt gezocht naar een centrale plek om samen te komen. 

Tijdsstip

 • Avonden vanaf 20 tot 22.30 u.
 

 

 

Contactinformatie