Charterstuurgroep

De Charterstuurgroep: wat is dat? wie zijn dat? Wat doen ze en hoe gaan ze tewerk?

De Charterstuurgroep, wat is dat?

De Charterstuurgroep is een gezamenlijk beleids- en burgerinitiatief dat streeft naar een doorontwikkelde participatieve democratie. De dynamiek en besluitvorming van deze stuurgroep kent een unieke vorm van cocreatie tussen burgers en beleid. We streven er immers naar om zoveel mogelijk boven partijgrenzen heen te werken. De stuurgroep bestaat momenteel uit 9 inwoners, naast de burgemeester als  beleidsbevoegde voor participatie, 2 leden van de gemeenteraad - 1 vanuit de meerderheid en 1 vanuit de oppositie – en een administratieve ondersteuning vanuit dienst VT.  Samen gaan ze op zoek om participatie (op basis van de charterprincipes) en democratie op een positieve en constructieve manier vorm te geven. De gekozen richting wordt vooraf overlegd met het college van burgemeester en schepenen, omdat dit deel uitmaakt van het cocreatieproces dat de groep voor ogen heeft. De Charterstuurgroep zet zich ook graag in als steunpunt, rond de charterprincipes en burgerparticipatie in het algemeen, naar alle geïnteresseerde inwoners toe.

 De Charterstuurgroep, wie zijn wij?

 • Voorzitter: een inwoner (niet-mandataris) die wordt verkozen door de andere leden die zetelen in de stuurgroep
 • Administratieve medewerker (wordt wellicht in de loop van de legislatuur 2019-2024 een volwaardige participatieambtenaar) van de gemeente Kortenberg. Deze persoon is participatiemedewerker of heeft een ‘participatie’ profiel.
 • Burgers: ze mogen lid zijn van een politieke partij maar zijn niet verkozen, worden vooral geselecteerd op basis van ervaring en kennis.
 • Burgemeester: als beleidsverantwoordelijke voor participatie.
 • Lid van de oppositie (bij voorkeur zetelend in de gemeenteraad). Deze functie wordt om de drie jaar gewisseld.
 • Lid van de meerderheid (bij voorkeur zetelend in de gemeenteraad).

De stuurgroep streeft er naar zoveel mogelijk boven de partijgrenzen heen te werken. Zowel in samenstelling als in de methodiek streven we naar deze doelstelling. Het is de sleutel van succes: participatie is van iedereen, voor iedereen.

Huidige samenstelling 2019

Voorzitter

 • Jean Vander Elst (lid sinds 2012 en voorzitter sinds 2016): Woont in Erps-Kwerps. Werkt(e?) bij Ludo fietsen (nu bekend als Granville bikes te Guldendelle). Neemt deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg en is sinds 2016 voorzitter van de Stuurgroep.
  • Administratieve medewerker van de gemeente Kortenberg (Sinds 2015) : Jan Ieven, Dienst evenementen, Woont in Scherpenheuvel.

 Inwoners

 1. Nancy Govaerts (sinds 2012): Woont in Kortenberg. Werkt bij vzw Wereldsolidariteit. Neemt deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg.
 2. Freek Rombouts (lid sinds 2012 – oprichter): Woont in Kortenberg. Werkt als Afdelingshoofd cultuur- en gemeenschapsbeleid bij de Gemeente Zaventem. Neemt deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg.
 3. Carlas Dias (lid sinds 2012: Woont in Kortenberg. Primary Teacher at BEPS International School. Neemt deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg.
 4. Joris De Meuter (Lid sinds 2012): Woont in Kortenberg. Gepensioneerde ambtenaar. Neemt deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg.
 5. Peter Verlinden (Lid sinds 2012 & officiële woordvoerder): Woont in Meerbeek. Is VRT-journalist gespecialiseerd in Centraal-Afrika. Neemt deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg. Heeft zich wegens drukke agenda verontschuldigd tot na de zomer.
 6. Gert Roeckx (lid sinds 2017): Woont in Erps-kwerps. Werkt als Country manager bij Belux/Signify. Neemt deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg.
 7. Luc Galoppin (sinds jan 2019):  Woont in Meerbeek, Directeur van Vicinia – buurten inspireren, medezaakvoerder van Chocolatier Reen en Coach bij bedrijfsherstructureringen. Neemt deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg.
 8. Geert Gevers (sinds jan 2019): Woont in Kortenberg, Centrumleider dienstencentrum Kortenberg. Privé actief in diverse projecten rond ecologie, duurzaamheid en participatie. Neemt deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg.

Vertegenwoordiging beleid

 1. Alexandra Thienpont (sinds jan 2019):  : Woont in Kortenberg, Burgemeester (CD&V) van Kortenberg sinds 1 januari 2019. Werkt als huisarts in de groepspraktijk Kortenberg – dokter Thienpont. Participatie is een officiële bevoegdheid van de burgemeester.
 2. Frie De Greef (lid sinds 2012): Woont in Kortenberg. Coördinator en praktijklector sociaal cultureel werk aan de Sociale School Heverlee (UCLL). Zetelt als vertegenwoordiger van de meerderheid CD&V.
 3. Oppositie

Oud-leden:

 • Mia Brumagne (2012-2016): vertegenwoordiging van de oppositie (lid van Groen)
 • Lia Vandeven (2016-2018): vertegenwoordiging van de oppositie (lid van Open-VLD)
 • Kris Legroe (2012-2017): Nam deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg.
 • Guido Lauwerys: (2012-2014): Nam deel vanuit persoonlijke naam en als geëngageerde inwoner van Kortenberg.
 • Chris Taes (lid van 2012-2018, burgemeester en mede oprichter): Woont in Erps-Kwerps. Nam deel als burgemeester van Kortenberg CD&V.

Organigram 2019 

 

De Charterstuurgroep: Wat doen ze? 

Realisaties in de legislatuur 2012 – 2018

2012    :

1. Viering 700 jaar Charter van Kortenberg 1312- 2012

2. Toekomstverkenning Charter 2020 samen met 100 inwoners. De toekomstverkenning mondde uiteindelijk uit in een nieuw ‘Charter voor de toekomst van Kortenberg’, waarin zes belangrijke basisprincipes werden vastgelegd. Dit document is door alle leden van de gemeenteraad ondertekend. Na de verkiezingen is het opnieuw bekrachtigd door de gemeenteraad als een leidraad voor het toekomstige beleid.

3. Oprichting Charterstuurgroep, met initiatiefnemers Burgemeester Chris Taes en Freek Rombouts. De leden hadden deelgenomen aan de toekomstverkenning hebben zich vrijwillig aangemeld na een algemene oproep.

2013    : toetsen van het nieuwe beleidsplan aan de zes Charterprincipes: Chartertoets 2013

2014   : Inspiratiemarkt : Droom- en denkdag. Hier werd de basis  gelegd voor Kortenberg als Fairtrade gemeente.  

2015    : Inspiratiemarkt: Droom- en denkdag. Ontstaan van Het Velt, gemeenschappelijke tuin in Erps-Kwerps.

2016    : Reflectie en scherpstellen opdrachten en methodiek Charterstuurgroep.

2017    : Ontwikkelen en uitwerken Chartertoets 2018

2018    : Presentatie Chartertoets 2018 aan de burgers en het beleid.

Taken (onder voorbehoud) Charterstuurgroep in de nieuwe legislatuur 2019 – 2024.

2019:   

1.Toetsen van het nieuwe gemeentelijke beleidsplan aan de Charterprincipes:

2. Analyseren en inspelen op het nieuwe decreet lokaal bestuur DLB.

3. Voorbereiding inspiratiemarkt a.d.h.v. klein acties bv. Chambre d’Amis.

4. Vormgeven invulling participatieambtenaar: Rol binnen het beleid, het nieuwe bestuur, binnen de administratie en de Charterstuurgroep. Verwachtingen, aanbevelingen, valkuilen…

2020:   

1. Voorbereiding inspiratiemarkt a.d.h.v. klein acties bv. Chambre d’Amis.

2. Inspiratiemarkt 2020: als afsluiter van de Chambre d’Amis

3. Oriëntatienota Kortenberg 2020 vernieuwen naar 2030

2021:    Toetsen van het beleid halfweg/Oriëntatienota Kortenberg 2020 vernieuwen naar 2028

2022:    Inspiratiemarkt 2022

2023:    Start nieuwe Chartertoets 2024

2024:   Afleven nieuwe Chartertoets 2024

 

De Charterstuurgroep: hoe gaan ze tewerk?

Samenkomsten

 • 6-wekelijks
 • Indien het tempo omhoog gaat en de materie het mogelijk maakt werken we in kleinere werkgroepen.
 • Bij het uitwerken van nieuwe trajecten kan 3- of 4-wekelijks worden samenkomen met de voltallige groep, maar dit zal steeds in tijd beperkt zijn.
 • Na afloop van een groot traject en evaluatie zetten we de werking een aantal maanden op een lager pitje.
 • We streven ernaar om de vergaderlast tot een minimum te beperken.
 • Verslag wordt opgemaakt door de administratieve medewerker en na goedkeuring van de voorzitter doorgestuurd naar alle leden.
 • Agenda wordt opgesteld door voorzitter en de administratieve medewerker. De administratieve medewerkers stuurt deze door. De agenda wordt steeds goed voorbereid en gedocumenteerd.
 • De leden van de stuurgroep worden geacht het verslag voorafgaand de vergadering nog eens goed te hebben doorgenomen en worden uitgenodigd eventueel ideeën te verzamelen.
 • De datum van het volgende overleg wordt steeds in samenspraak met de burgemeester en de aanwezigen op de vergadering bepaald.

Locatie

 • Gastheer van de volgende vergadering (steeds iemand van de stuurgroep) wordt bepaald per vergadering. Indien niets wordt gevonden komen we samen in de Oude Abdij van Kortenberg omwille van haar symbolische betekenis. In 1312 werd het oorspronkelijke Charter van Kortenberg hier ondertekend.
 • We komen nooit samen in het administratief centrum of een ander gemeentelijke infrastructuur. Op deze manier voorkomen we dat het overleg wordt ingekapseld binnen de gemeentestructuur. Deze methodiek haalt het beleid naar de burger thuis. De burgers zitten in de ‘eigen’ veilige omgeving waardoor het vrijdenken en het open debat gestimuleerd wordt.

Tijdsstip

 • Avonden vanaf 20 tot 22.30 u.
 • Weekenden: nog te bepalen maar ook hier 2,5 uur voorzien.

Links naar bijkomende informatie

https://www.kortenberg.be/participatie

https://www.kortenberg.be/chartertoets-2018

https://www.kortenberg.be/de-grote-kortenberg-enquete-2017

 Wil je de Charterstuurgroep contacteren dan kan dit via charterstuurgroep@kortenberg.be.

 

Contactinformatie