Subsidie erkende cultuurvereniging

Het gemeentebestuur voorziet een subsidie voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen. De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens van de cultuurvereniging met betrekking tot het voorgaande jaar.

Voorwaarden

Deze subsidies worden enkel verleend aan de erkende Kortenbergse cultuurverenigingen volgens de voorwaarden van het Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse verenigingen

Procedure

De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

  • De aanvraag tot subsidiëring wordt door de cultuurverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de cultuurdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de cultuurdienst en op de gemeentelijke website. De subsidieaanvraag moet worden ingediend ten laatste 5 oktober van het betrokken werkjaar.
  • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 25 november van het betrokken werkjaar.
  • Tussen 25 november en 5 december kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
  • De dienst Cultuur behandelt het beroep en maakt, indien nodig, een aangepast collegebesluit.
  • Voor 15 december wordt een collegebesluit opgesteld met daarin de opdracht tot uitbetaling.
  • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken werkjaar.
  • De cultuurvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen. Prestaties van verenigingen die in welke hoedanigheid ook betaald worden door het gemeentebestuur, komen niet in aanmerking voor subsidiepunten.

Bedrag

Als erkende cultuurvereniging ontvang je bij het indienen van een aanvraagformulier een basisbedrag van 70 euro dat vermeerderd kan worden tot 130 euro afhankelijk van de voorwaarden waaraan je vereniging voldoet.

Daarnaast wordt er op basis van je werkingsverslag en de voorlgelegde bewijsvoering een werkingssubside toegekend aan elke vereniging op basis van een puntentellingsysteem.

Wij verwijzen je graag door naar het reglement voor een uitgebreide uitleg.

Contactinformatie