Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel die ondernemers financiële steun geeft als ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener. Bij de online aanvraag stort u een bedrag in uw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag aan met subsidies. Daarmee kunt u de dienstverlener betalen voor de geleverde diensten.

Voorwaarden

Alleen kmo's, eenmanszaken, vrije beroepen (zoals artsen, advocaten, accountants, ...), zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruikmaken van de kmo-portefeuille voor opleiding of advies als

 • ze samenwerken met een geregistreerde dienstverlener
 • de exploitatiezetel (elke vestiging of activiteitencentrum met een bepaalde stabiliteit) van de onderneming in het Vlaamse Gewest gelegen is.
 • ze tot de privésector behoren (met een aandeel van de overheid kleiner dan 25%).
 • de kmo qua omzet en aantal werknemers voldoet aan de Europese kmo-definitie.
 • de onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op het moment dat de opleiding of het advies start.
 • de nacebel-code van de onderneming is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 26 februari 2016 (een NACEBEL-code geeft de hoofdactiviteit de onderneming weer). Soms hebben bedrijven meerdere activiteiten en dus meerdere NACEBEL-codes hebben. De hoofdactiviteit van de onderneming is dan de activiteit die het meeste omzet genereert.
 • de onderneming met alles in orde is volgens de regelgeving in het Vlaamse Gewest, bv. geen achterstallige RSZ-schulden.
 • het project moet hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren. Mensen die een opleiding willen volgen omdat ze hun zaak een andere richting willen geven, kunnen voor die opleiding steun krijgen via de kmo-portefeuille indien de NACE-code van de huidige activiteit van hun zaak dat toelaat.

Dubbele subsidiëring is niet toegestaan. Als een onderneming een tegemoetkoming gekregen heeft vanuit een ander subsidiesysteem, kan er niet gecumuleerd worden met de kmo-portefeuille. Enkel een tussenkomst in het loon van de cursist mag wel gecombineerd worden met de kmo-portefeuille (bv. Vlaams opleidingsverlof).

Procedure

Aanmelden en de rechten tot de kmo-portefeuille beheren

Surf naar de website van de kmo-portefeuille, klik op de roze knop 'Aanvragen' en meld u aan als ondernemer (niet als natuurlijk persoon). Na het aanmelden komt u in het ondernemersloket terecht. Rechts onderaan kunt u door te klikken op de groene knop een aanvraag starten.

Als u voor de eerste keer gebruik wilt maken van de kmo-portefeuille, dan moet u zorgen dat u voor uw onderneming daar de rechten voor krijgt.

 • Bent u als wettelijk vertegenwoordiger gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en wilt u zelf de aanvragen in de kmo-portefeuille beheren? Dan is er geen probleem en kunt u onmiddellijk aanmelden in de kmo-portefeuille.
 • Bent u als wettelijk vertegenwoordiger gekend in de KBO maar zal u zelf niet de aanvragen beheren in de kmo-portefeuille? Dan kunt u een werknemer het recht geven om in de kmo-portefeuille aanvragen te beheren.
 • Bent u een werknemer en wilt u de aanvragen beheren? Dan moet u aan de hoofdtoegangsbeheerder van de onderneming of aan de wettelijke vertegenwoordiger nadat hij zich in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) als hoofdtoegangsbeheerder heeft aangeduid) vragen om u het recht te geven om aanvragen in de kmo-portefeuille te beheren.

Een onderneming die geregistreerd is in de KBO maar waarvan de status 'nog niet actief' kan nog geen steunaanvraag indienen. Staat de status op actief, dan kunt u een aanvraag indienen, ook voor een opleiding die startte vooraleer de onderneming op actief stond indien de 14 dagen-termijn gerespecteerd werd.

Subsidies aanvragen

 • Voor een subsidieaanvraag volgt u deze procedure:
  • U kunt pas een aanvraag indienen wanneer de status van uw onderneming in de KBO op 'actief' staat.
  • Sluit eerst een overeenkomst of inschrijving af met een geregistreerde dienstverlener voor een opleiding of advies.
  • Dien uw subsidieaanvraag online in. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de startdatum van de prestaties (bijvoorbeeld opleiding start op 1 maart, aanvraag moet uiterlijk 15 maart gebeuren). U moet de dienstverlener niet op de hoogte brengen van de aanvraag, hij wordt via mail verwittigd.
  • De aanvraag wordt automatisch bevestigd. De dienstverlener moet niet langer goedkeuren, hij blijft wel toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille, zo niet kan hij de steunaanvraag alsnog weigeren.
  • Na de aanvraag, krijgt u onmiddellijk de gegevens om uw eigen aandeel in de kosten te storten in uw elektronische kmo-portefeuille (Pluxee, voormalige Sodexo). Daarvoor hebt u 30 kalenderdagen de tijd.
  • Zodra uw storting ontvangen is, stort de Vlaamse overheid de subsidie in uw portefeuille.
  • Nu kunt u de dienstverlener betalen met uw elektronische kmo-portefeuille. Het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling wordt uitgevoerd. Voor buitenlandse dienstverleners kan dit langer duren.

U kunt een projectaanvraag stopzetten als u een foutieve aanvraag hebt ingediend of wanneer de prestatie is geannuleerd.

Bedrag

Bedrag

Hoeveel steun u krijgt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. De steun is beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat u jaarlijks kunt opnemen. U kunt vrij kiezen of u dat bedrag inzet voor advies of opleiding of voor een combinatie van beide. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn altijd exclusief btw. De btw betaalt u rechtstreeks aan de dienstverlener.

 • Kleine ondernemingen krijgen 30% steun binnen het jaarlijks steunplafond van 7.500 euro.
 • Middelgrote ondernemingen krijgen 20% steun binnen het jaarlijks steunplafond van 7.500 euro.
Opleiding of advies
Kleine ondernemingensteunpercentage 30%, steunplafond 7.500 euro (sinds 1 januari 2020)
Middelgrote ondernemingensteunpercentage 20%, steunplafond 7.500 euro (sinds 1 januari 2020)

De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw. De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw. Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding (cateringkosten beperkt tot 25 euro/per dag per persoon). Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding.

Er wordt jaarlijks een globaal subsidiebudget voorzien. Wanneer het voorziene budget is toegekend, kunt u geen steunaanvraag meer indienen via de kmo-portefeuille.

De steun die u krijgt via de kmo-portefeuille is niet vrijgesteld van belastingen. Als bewijs voor uw boekhouding kunt u een printscreen van uw online dossier nemen of een kopie van de mailtjes die u van de kmo-portefeuille. De dienst kmo-portefeuille bezorgt geen facturen. Een voorbeeld van boekhoudkundige verwerking van de steun vindt u op de website van de kmo-portefeuille.

Uitzonderingen

Grote ondernemingen, vzw's en kmo's in oprichting komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:

 • de tijdelijke handelsvennootschap
 • de vereniging van mede-eigenaars
 • de feitelijke vereniging
 • de stille handelsvennootschap
 • de maatschap.